TABL. 3 (150). SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY a OCCUPATIONAL

Komentarze

Transkrypt

TABL. 3 (150). SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY a OCCUPATIONAL
HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE
TABL. 3 (150).
217
SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY a
OCCUPATIONAL MEDICINE a
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
Zakłady opieki zdrowotnej
(stan w dniu 31 XII) ...............................
Praktyki lekarskie b ...................................
Porady udzielone w tys. ..........................
przez: lekarzy.....................................
lekarzy dentystów....................
w tym w ramach badań
profilaktycznych .................................
Porady udzielone na 100 osób objętych
opieką przychodni przez:
lekarzy...................................................
lekarzy dentystów .................................
2005
55
187
815,0
784,2
30,8
60
217
1130,9
1006,9
124,0
617,6
809,2
185,7
7,3
225,6
27,8
2006
SPECIFICATION
37 Health care Institutions (as of 31 XII)
87 Medical practices b
758,9 Consultations provided in thous.
704,9
by: doctors
54,0
dentists
of which within the framework of pre486,2
ventive examinations
Consultations provided per 100 persons
in a given out-patient department by:
145,0
doctors
11,1
dentists
a Patrz uwagi ogólne, ust. 4 na str. 212. b Patrz notka b do tablicy 2 na str. 216.
a See general notes, item 4 on page 212. b See footnote b to table 2 on page 216.
TABL. 4 (151).
STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA
IN-PATIENT HEALTH CARE
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2006
SPECIFICATION
ZAKŁADY — stan w dniu 31 XII
FACILITIES — as of 31 XII
Szpitale ogólne .................................
Zakłady opiekuńczo-lecznicze .........
Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze a
Hospicja ............................................
Lecznictwo uzdrowiskowe:
sanatoria ........................................
szpitale ...........................................
50
10
2
5
75
23
2
4
61
22
2
5
39
15
37
9
35
8
General hospitals
Chronic medical care homes
Nursing homes a
Hospice
Health resort treatment:
sanatoria
hospitals
ŁÓŻKA W ZAKŁADACH — stan w dniu 31 XII
BEDS IN FACILITIES — as of 31 XII
Szpitale ogólne .................................
Zakłady opiekuńczo-lecznicze..........
Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze a
Hospicja ............................................
Lecznictwo uzdrowiskowe:
sanatoria ........................................
szpitale ...........................................
14924
950
70
120
13900
1635
95
73
4676
1834
4439
1255
13714
1634
99
93
General hospitals
Chronic medical care homes
Nursing homes a
Hospice
Health resort treatment:
4314
sanatoria
1245
hospitals
LECZENI
IN-PATIENTS
Szpitale ogólne b................................
Zakłady opiekuńczo-lecznicze .........
Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze a
Hospicja ............................................
Lecznictwo uzdrowiskowe – kuracjusze .............................................
w sanatoriach.................................
w szpitalach ...................................
435147
927
70
986
511335
3486
210
651
60657
45232
15425
72139
56666
15473
526517
3574
219
762
General hospitals b
Chronic medical care homes
Nursing homes a
Hospice
73600 Health resort treatment patients
56758
in sanatoria
16842
in hospitals
a W latach 2000 i 2001 - łącznie z zakładami leczniczo-wychowawczymi. b Bez międzyoddziałowego ruchu chorych.
Ź r ó d ł o: od 2004 r. dane Ministerstwa Zdrowia.
a In 2000 and 2001 - including treatment and education homes. b Excluding inter-ward patient transfers.
S o u r c e: since 2004 data of the Ministry of Health.