Uwaga studenci

Komentarze

Transkrypt

Uwaga studenci
Studia II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA Egzamin magisterski luty 2012
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Na egzaminie magisterskim, który odbędzie się na początku lutego 2012 obowiązuje Państwa znajomość zagadnień przedstawianych w ramach następujących kursów:
1. Wiedza o architekturze (prof. E. Trocka-Leszczyńska)
2. Technika legislacyjna w planowaniu (dr hab. T. Ossowicz)
– Linie zabudowy i określenie gabarytów budynków w planie miejscowym
– Konstrukcja uchwały w sprawie planu miejscowego
– Ustalenia w zakresie dojazdu do terenów w planie miejscowym
3. Planowanie w XX wieku w zakresie następujących tematów: (dr M. Belof)
– Uzasadnienie dla planowania w gospodarce wolnorynkowej;
– Racjonalny model planowania i jego ograniczenia;
– Dobro publiczne;
– Wielkie utopie urbanistyczne XX. w. – Howard, Le Corbusier, Wright;
– Projektowanie urbanistyczne w aspekcie definicji planowania;
– Współczesne globalne wyzwania dla planowania.
4. Prawo w gospodarce przestrzennej w zakresie następujących tematów: (dr hab. R. Masztalski)
– Polityka przestrzenna w gminie;
– Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
– Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
– Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego;
– Gospodarka nieruchomościami;
– Realizacja dróg i ulic publicznych;
– Prawo budowlane w gospodarce przestrzennej.
5. Teoria systemów (dr J. Sławski)
– Entropia systemów zamkniętych i otwartych;
– Definicje systemów;
– Dynamika systemów;
– Procesy systemowe – sprzężenia zwrotne;
– Systemowe prawa wzrostu, prawa regulujące zależności dwóch gatunków.
6. GIS (dr J. Brzuchowska)
7. Wstęp do kształtowania przestrzeni (prof. A. Drapella)
8. Planowanie gminy (dr hab. R. Masztalski)
9. Podstawy oceny wartości nieruchomości (dr hab. R. Masztalski, Dr O.Kempa, dr
M.Wyjadłowski)
10. Modele w gospodarce przestrzennej (prof. T. Zipser)
11. Planowanie obszarów wiejskich (prof. J. Suchodolski)
12. Kształtowanie i ochrona środowiska (prof. A. Drapella)
13. Planowanie rozwoju miast w zakresie następujących tematów: (dr I. Mironowicz)
– Charakterystyka i elementy składowe struktury poszczególnych części miasta;
– System ośrodków usługowych;
– Nowe przestrzenie produkcyjne,
– Planowanie terenów mieszkaniowych;
– Planowanie dziedzictwa kulturowego.
1
Studia II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA Egzamin magisterski luty 2012
14. Organizacja planowania przestrzennego w zakresie następujących tematów: (dr hab. R. Masztalski)
– Historia planowania przestrzennego w Polsce;
– Cele planowania przestrzennego;
– Narzędzia planowania przestrzennego;
– Ekonomiczna wartość przestrzeni;
– Rola ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– Podmioty zajmujące się planowaniem przestrzennym w Polsce;
– Planowanie przestrzenne w innych krajach.
15. Marketing terytorialny (dr hab. T. Ossowicz)
– Zasoby rozwojowe jednostki terytorialnej;
– Analiza klienta i inwestora.
16. Teoria organizacji i zarządzania (dr hab. T. Ossowicz)
– Organizacja, procedury i modele zarządzania w ramach gminnej administracji samorządowej.
– Przebieg rozwoju organizacji.
17. Polityka regionalna w zakresie następujących tematów: ( dr W. Zipser); ( dr. Ł. Damurski);
(M. Zathey)
– Klasyczne teorie rozwoju regionalnego – źródła współczesnych koncepcji;
– Globalizacja i regionalizacja – wpływ na struktury społeczno-gospodarcze i zagospodarowanie
przestrzeni;
– Planowanie regionalne w systemie planowania przestrzennego w Polsce.
18. Polityka przestrzenna UE w zakresie następujących tematów: (dr M. Belof) ( dr. M. Zathey)
– Najważniejsze dokumenty, stanowiące podstawę europejskiego planowania przestrzennego;
– Przyczyny i efekty rozbieżności rozwojowych na obszarze Europy;
– Polityka regionalna UE i jakie są jej odniesienia do planowania przestrzennego;
– Polityki UE mające znaczące oddziaływanie na przestrzeń;
– Interreg i jego znaczenie dla europejskiego panowania przestrzennego;
– Transnarodowe europejskie dokumenty z zakresu planowania przestrzennego.
Egzamin ma formę testu wyboru z jednym rozwiązaniem prawdziwym.
Pozytywny wynik egzaminu jest elementem niezbędnym do dopuszczenia do obrony pracy
magisterskiej.
Ocena z egzaminu będzie wliczana do oceny za studia.
dr hab. Tomasz Ossowicz
2