Zaproszenie w pliku PDF

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie w pliku PDF
STOWARZYSZENIE
PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
_________________________________________________________
oraz portal publicystów niezaleŜnych „Studio Opinii” - www.studioopinii.pl
- zapraszają na kolejne spotkanie i dyskusję w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej.
Naszym gościem będzie:
Waldemar Kuczyński
- ur. 22 listopada 1939 r. w Kaliszu. Ekonomista, publicysta, polityk. W latach 70. naleŜał do załoŜycieli Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN), był
wykładowcą Uniwersytetu Latającego. Publikował w wydawnictwach drugiego obiegu, głównie w „Biuletynie Inform acyjnym” i „Robotniku”. W sierpniu 1980
r. wszedł w skład Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS) w Gdańsku. Następnie został ekspertem Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” i Komisji Program owej I Krajowego Zjazdu Delegatów związku. Od 1981 do 1982 r. był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika
»Solidarność«”. W stanie wojennym został internowany, po zwolnieniu wyjechał do Francji, gdzie pracował w Szkole Zaawansowanych Studiów
Społecznych w ParyŜu. Był kom entatorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, publicystą „Aneksu”, paryskiej „Kultury” i nowojorskiego „Nowego
Dziennika”. Powrócił do Polski w lipcu 1989 r. Uczestniczył w tworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego i opracowaniu jego program u, mianowany na
podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów jako szef zespołu doradców premiera, następnie minister do spraw przekształceń własnościowych.
Główny doradca ekonomiczny premiera Jerzego Buzka.
Spotkaniu towarzyszy prezentacja najnowszej ksiąŜki Waldemara Kuczyńskiego pt.:
„Solidarność w opozycji. Dziennik 1993-1997” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012)
KsiąŜka jest częścią dziennika, prowadzonego przez Waldemara Kuczyńskiego w latach 1989-2001. Pierwsza część, „Solidarność u władzy”, obejmująca
lata 1989-1993 ukazała się nakładem Europejskiego Centrum Solidarności w 2010 r. Kończy się ona 27 maja 1993 r. Następnego dnia Sejm na wniosek
posłów NSZZ „Solidarność” przegłosował wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, a 29 maja prezydent Lech Wałęsa rozwiązał parlament. Obecny,
drugi tom dziennika, obejmuje okres od rozwiązania parlamentu w roku 1993 do uchwalenia Konstytucji w kwietniu 1997 r. Reszta dziennika zawiera
zapisy z okresu pełnienia przez Autora funkcji głównego doradcy ekonomicznego premiera Jerzego Buzka i będzie opublikowana jako tom trzeci.
Głos zabiorą takŜe redaktorzy „Studia Opinii”:
Stefan Bratkowski
- dziennikarz, publicysta, pisarz, współtwórca i analityk Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” (19781982), redaktor niezaleŜnego portalu publicystycznego „Studio Opinii”, prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek Rady Nadzorczej
naszego Stowarzyszenia,
Sławomir Popowski
- dziennikarz, publicysta, wieloletni korespondent PAP i „Rzeczpospolitej” w Moskwie, członek redakcji
dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.
Spotkanie poprowadzi:
Mariusz Kubik
- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.
Patronat medialny:
Data i miejsce spotkania:
_
19 listopada 2012 r. (poniedziałek), godz. 18.00
Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café,
ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa
_____________________________________________________________________
Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej ~ Radio Café ~ ul. Nowogrodzka 56, PL 00-695 Warszawa ~ POLAND
tel.: 022 625 27 84, faks: 022 628 36 81
http://www.wolnaeuropa.pl http://www.jannowakjezioranski.pl e-mail: [email protected]
Prezes Honorowy: Władysław Bartoszewski
Rada Nadzorcza: Stefan Bratkowski, Maciej Morawski, Leszek Perth, Stanisław Pruszyński, Jacek Taylor
Sekretarz Wykonawczy: Mariusz Kubik