Postępowanie w przypadkach naruszania zasad segregacji

Komentarze

Transkrypt

Postępowanie w przypadkach naruszania zasad segregacji
Postępowanie w przypadkach naruszania zasad segregacji odpadów
oraz wystawiania niewłaściwie oznakowanych worków
Przedstawiamy przyjęte z Wykonawcami ustalenia dotyczące postępowania w
przypadkach wystawienia przez mieszkańców worków bez kodów kreskowych bądź
worków niezgodnych z Regulaminem. Informacje dot. worków stosowanych do
selektywnej zbiórki odpadów zostały szczegółowo doprecyzowane w SIWZ,
tj.: I. Szczegółowy opis zasad wykonywania przedmiotu zamówienia.
W przypadku niezgodności zbieranych odpadów komunalnych z przeznaczeniem
worka, pojemnika i kontenera Wykonawca postępuje zgodnie z zasadami opisanymi
poniżej:
a.
Dla odpadów komunalnych zmieszanych
(i) W odpadach zmieszanych znajdują się odpady zbierane selektywnie - Wykonawca
odbiera odpady, pozostawiając naklejkę z ostrzeżeniem na pojemniku przeznaczonym do
zbierania odpadów komunalnych z informacją o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu oraz
wprowadza odpowiednią notatkę do systemu monitoringu.
b. Dla odpadów zbieranych selektywnie
(i) Odpady znajdują się luzem lub w worku niezgodnym z Regulaminem i nieoznakowanym
kodem kreskowym - Wykonawca nie odbiera tych odpadów. Wykonawca pozostawia
naklejkę z ostrzeżeniem na pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów
komunalnych z informacją o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu oraz wprowadza
odpowiednią notatkę do systemu monitoringu.
(ii) Odpady zostały nieprawidłowo posegregowane - Wykonawca nie odbiera odpadów w
dniu odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbiera je jako odpady
komunalne zmieszane zgodnie z harmonogramem, pozostawiając naklejkę z ostrzeżeniem
na worku z informacją o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu oraz wprowadza
odpowiednią notatkę do systemu monitoringu. Worki te będzie można odebrać w dniu
odbioru odpadów zmieszanych.
Zgodnie z SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomości w
dodatkowe worki i kody kreskowe w następujący sposób:
a. Worki w systemie wymiennym - po każdorazowym odbiorze Wykonawca pozostawia
taką samą ilość worków na daną frakcję jaka została odebrana
b.
Kody kreskowe – po wykorzystaniu pakietu startowego, Wykonawca zobowiązany
jest do ciągłego monitorowania i uzupełnienia ich na bieżąco za pomocą dostępnych
kanałów dystrybucji w ciągu 6 dni roboczych
Ustalono z Wykonawcami, iż w pierwszych terminach odbioru odpadów, zgodnych z
harmonogramem, firmy powinny odbierać wszystkie worki, nawet te które nie zostały
dostarczone przez Wykonawcę (np. mieszkaniec sam je zakupił). W przypadku braku na worku
kodów firma też powinna go odebrać, gdyż mieszkańcy uczą się dopiero nowych zasad i nie
wszyscy zaczną od razu wystawiać worki z kodem. Mieszkańcy mogą popełnić pomyłki lub
np. mieć worki ze starych zapasów i jeśli taki worek zostanie wystawiony, to firma powinna
go odebrać. Wykonawcy zobowiązani są tak postępować przynajmniej w dniu tego
pierwszego odbioru w nowym roku. W kolejnych terminach odbioru odpadów mieszkańcy
powinni przestrzegać obowiązujących zasad i należycie segregować odpady oraz wystawiać
worki właściwie oznakowane.

Podobne dokumenty