Zapytanie ofertowe 2

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe 2
Warszawa, dn. 07.01.2015r.
Dane firmowe:
iAlbatros S.A.
ul. Jutrzenki 183
02-231 Warszawa
NIP: 108-00-09-770
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w
celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży” dofinansowanego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka - Działania 8.2., firma iAlbatros S.A. zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie systemu B2B.
I.
Opis projektu
Celem Projektu „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia
procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży” jest rozwój współpracy oraz automatyzacja
funkcjonujących obecnie procesów biznesowych Spółki i jej partnerów, w oparciu o rozwiązanie
elektronicznego biznesu typu B2B. Realizacja Projektu zakłada integrację już istniejącego systemu
informatycznego Spółki i systemów współpracujących z nią partnerów biznesowych, co służyć ma
automatyzacji wymiany danych dotyczących kompleksowej obsługi podróży oraz rozliczania
transakcji pomiędzy partnerami i klientami, co z kolei poprawi efektywność współpracy oraz pozwoli
na zwiększenie skali realizowanych transakcji.
Wdrażane rozwiązanie B2B poza integracją systemów skutkować będzie także wdrożeniem nowego
modelu biznesowego dotyczącego rozliczeń z klientami systemu (opłata licencyjna zamiast
transakcyjnej) oraz możliwością planowania podróży w oparciu o założenie door-to-door.
Projekt „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Strona 1 z 6
Dzięki realizacji Projektu, spółki będą miały możliwość oferowania klientom pełnego zakresu usług
potrzebnych do zaplanowania podróży służbowej, tj. rezerwacji hotelu, transportu oraz późniejszego
rozliczenia podróży.
W wyniku realizacji Projektu planowana jest integracja i automatyzacja systemów poszczególnych
kooperantów w następujących obszarach:

ustalanie i rezerwacja połączeń: lotniczego, kolejowego i samochodowego;

ustalanie dostępności i rezerwacja hotelu;

rozliczanie całkowitych kosztów podróży dla klienta;

rozliczenia pomiędzy partnerami.
W wyniku realizacji wdrożenia planowana jest integracja i automatyzacja systemów poszczególnych
kooperantów w następujących obszarach:

rezerwacja hoteli;

rezerwacja przelotów;

rezerwacja przejazdów;

zakup pakietowych wycieczek (hotel + przelot + przejazd);

rozliczenia między partnerami.
Zakładane funkcjonalności zintegrowanego systemu obejmą następujące procesy biznesowe:

ustalanie i rezerwacja połączeń: lotniczego, kolejowego i samochodowego

ustalanie dostępności i rezerwacja hotelu

rozliczanie całkowitych kosztów podróży dla klienta
rozliczenia pomiędzy Partnerami
Platforma będzie miała zaimplementowaną Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie
równoważnym do EDI oraz zaawansowany podpisu elektronicznego.
Przewidujemy, że wdrożone rozwiązanie informatyczne zapewni „otwartość” systemu dla sprawnego
integrowania z innymi systemami w przyszłości.
Projekt „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Strona 2 z 6
II.
Przedmiot zapytania ofertowego
iAlbatros S.A. w ramach realizowanego projektu planuje zlecić wykonanie i wdrożenie Sytemu
integracyjnego B2B wspomagającego obsługę podróży.
Prawa Autorskie: Całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, stworzonych w
ramach usługi przejmie iAlbatros S.A.
III.
Wymagania funkcjonalne
1. Dostawa komponentu programistycznego SDK, umożliwiający obsługę podpisu elektronicznego
w projektowanym systemie
2. Wykonanie i dostawa Modułu integrującego komponent programistyczny SDK umożliwiającego
obsługę podpisu elektronicznego w projektowanym systemie - prace prowadzone będą na
podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji.
Zakres niezbędnych usług programistycznych będzie obejmował m.in.:
a. Oprogramowanie mechanizmów wywoływania metod komponentu SDK,
b. Mechanizm logowania zdarzeń i obsługi błędów,
c. Integracja metod komponentu SDK w interfejsie systemu B2B, w warstwie graficznej
Szacowana czasochłonność: 152 roboczogodzin
3. Wykonanie i dostawa Modułu procesów biznesowych
W module powinny zostać zaimplementowane procesy biznesowe w oparciu o środowisko
Workflow, na podstawie wcześniej przygotowanego dokumentu technicznego implementacji
procesów biznesowych.
Szacowana czasochłonność: 1136 roboczogodzin
4. Wykonanie i dostawa Modułu obsługi definicji elektronicznych dokumentów w standardzie
zgodnym z EDI
Projekt „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Strona 3 z 6
Prace prowadzone będą zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją
Moduł zapewni obsługę elektronicznych dokumentów w standardzie zgodnym z EDI.
W module powinny zostać zaimplementowane i skonfigurowane wzorce wszystkich
dokumentów oraz wdrożone odpowiednie metadane i wartości słownikowe.
Szacowana czasochłonność: 320 roboczogodzin
5. Wykonanie i dostawa Modułu integrującego Systemu wspomagającego procesy biznesowe
kooperantów w zakresie obsługi podróży
Prace prowadzone będą zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektem
technicznym
i
funkcjonalnym
oraz
przeprowadzenie
integracji
z
wykorzystaniem
kooperantami
z
wykorzystaniem
opracowanego standardu.
Moduł integrujący umożliwiał będzie:
a. świadczenie usług elektronicznych w formule SaaS
b. elektroniczną
wymianę
danych
pomiędzy
opracowanego standardu komunikacji w ramach wspólnego interfejsu
c. obsługę dokumentów w standardzie EDI w systemie B2B – umożliwiający wymianę
elektronicznych dokumentów
Szacowana czasochłonność ok. 5 654 roboczogodzin
Optymalizacja systemu ingerującego i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w
funkcjonowaniu systemu B2B
Szacowana czasochłonność ok. 650 roboczogodzin
Szacowana łączna czasochłonność: 6 304 roboczogodzin
IV.
Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane na podstawie kryterium cenowego (łącznie 100 punktów):

KRYTERIUM CENOWE
Projekt „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Strona 4 z 6
W ramach tego kryterium oceniona zostanie łączna kwota netto wyrażona w złotych polskich za
realizację całości zamówienia.
Punktacja: od 1 do 100 pkt. Punkty będą liczone zgodnie z następującym wzorem:
p =
cmin
c
* 100 , gdzie
p – uzyskana liczba punktów
c –łączna cena netto wyrażona w złotych polskich
cmin – najniższa łączna cena netto spośród wszystkich ważnych ofert wyrażona w złotych polskich
V.
Wymagania dotyczące złożenia oferty
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe należy złożyć uzupełniony oraz podpisany przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Oferenta Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
Ofertę należy dostarczyć do siedzibie iAlbatros S.A. w Warszawie, mieszczącą się przy ul.
Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa
Termin składania ofert upływa 23-go stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 13:00.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 30-ego stycznia 2015 r. (piątek) – o wynikach Zapytania
Ofertowego Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie. Na życzenie Oferentów możliwe jest
przesłanie wyników za pośrednictwem drogi elektronicznej.
Protokół z obrad komisji ofertowej udostępniony będzie do wglądu Oferentów w biurze spółki
iAlbatros S.A. ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa.
VI.
Kontakt w sprawie zapytań ofertowych
Wszelkie pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować na adres:
Projekt „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Strona 5 z 6
[email protected]
Osobą odpowiedzialną za projekt jest Szymon Pura, telefon kontaktowy: +48 515 291 131
VII.
Załączniki do Zapytania
1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Podpis:
_____________________________
Szymon Pura
Projekt „System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Strona 6 z 6

Podobne dokumenty