Sygn. akt UZP/ZO/0-2299/06 Zespołu Arbitrów z dnia 18

Komentarze

Transkrypt

Sygn. akt UZP/ZO/0-2299/06 Zespołu Arbitrów z dnia 18
Sygn. akt UZP/ZO/0-2299/06
WYROK
Zespołu Arbitrów z dnia 18 sierpnia 2006 r.
Zespół Arbitrów w składzie:
Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Piotr Jankowski
Arbitrzy: Piotr Sieradzki
Ireneusz Kołakowski
Protokolant Urszula Pietrzak
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.08.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez
KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o., Wrocław, ul. Wybickiego 5
od oddalenia przez zamawiającego Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień
Publicznych, Katowice, ul. Bankowa 12
protestu z dnia 25 lipca 2006 r.
orzeka:
1. Oddala odwołanie.
2. Kosztami postępowania obciąża KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o., Wrocław, ul.
Wybickiego 5
i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 478 zł 79 gr
(słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć
groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.,
Wrocław, ul. Wybickiego 5
2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz xxx
3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych
UZP
4) dokonać zwrotu kwoty 1 265 zł 21 gr
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia jeden groszy)
z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz KEN
Technologie Informatyczne Sp. z o.o., Wrocław, ul. Wybickiego 5.
3. Uzasadnienie
Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę
komputerów i monitorów.
W dniu 19.07.2006r. KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
została zawiadomiona przez Zamawiającego o odrzuceniu jej oferty.
Strona 2 z 7
W proteście złożonym w dniu 26.07.2006r. KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
zarzuciła naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 7 i art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Protestujący wskazał, iż Zamawiający błędnie ustalił, iż treść jego oferty pozostaje w
sprzeczności z treścią SIWZ, a mianowicie, że:
1)
zaoferowane klawiatury nie posiadają klawiszy: „mój komputer”,
„kalkulator” i „sleep”,
2)
zaoferowane myszy posiadają niższą rozdzielczość niż wymagana.
Według Protestującego w załącznikach 2A i 2B do SIWZ w kolumnie parametry,
Zamawiajmy wymagał dostawy klawiatury „internetowej Microsoft”, a w odniesieniu do myszy,
dostawy myszy: „optycznej Logitech”.
Protestujący wyjaśnił, że jeśli chodzi o klawiaturę, to określenie „internetowa” nie jest
parametrem technicznym, ale wymogiem funkcjonalnym bardzo szeroko rozumianym. Definicja
klawiatury internetowej nie istnieje, natomiast większość producentów klawiatur posiada w
swojej ofercie produkty określane, jako klawiatura internetowa, których wspólną cechą są
klawisze szybkiego dostępu do aplikacji internetowych, takich jak przeglądarka i program
pocztowy. Ponadto każdy producent dodatkowo wzbogaca swój produkt w dodatkowe przyciski
spełniające różne funkcje w systemie, np. zwiększanie lub zmniejszanie głośności, usypianie
komputera.
Protestujący stwierdził, że zaoferowane przez niego klawiatury Internet Pro firmy
Logitech również posiadają takie klawisze, a ponieważ Zamawiający nie podał w specyfikacji
jakie konkretnie klawisze musi posiadać oferowana klawiatura, w związku z tym nie miał prawa
odrzucić jego oferty z tego powodu, że nie posiada ona przycisków: „mój komputer”,
„kalkulator” i „sleep”.
Strona 3 z 7
Zdaniem Protestującego, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazwy
producenta, którego produkty mogą zostać zaoferowane, tylko jako przykładu. Inne rozumienie
tego zapisu stałoby, jego zdaniem, w sprzeczności z art. 29 ust. 1 i 3 Pzp oraz pkt I ppkt 5 SIWZ,
a także załącznikiem nr 3 do SIWZ, w których zawarte są kryteria równoważności.
Protestujący wskazał, że w odniesieniu do myszy Zamawiający wymagał w załącznikach
2A i 2B do SIWZ w kolumnie parametry, aby była to mysz optyczna Logitech. Protestujący
stwierdził, że zaoferował takie myszy działające w technologii optycznej, tylko innego
producenta. Według Protestującego zapis Logitech wskazuje, iż Zamawiający podał tę firmę jako
przykładową nazwę producenta, gdyż inne rozumienie takiego zapisu stałoby również, podobnie
jak przy klawiaturze, w sprzeczności z art. 29 ust. 1 i 3 oraz pkt I ppkt 5 SIWZ i załącznikiem
nr 3 do SIWZ, w których zawarte są kryteria równoważności. Podkreślił, że art. 29 ust. 3 Pzp
zabrania opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, a
określenie Logitech jest znakiem towarowym.
Reasumując, Protestujący stwierdził, że treść jego oferty odpowiada treści SIWZ, gdyż
równoważna klawiatura, to taka, która posiada przyciski do szybkiego uruchomiania aplikacji
internetowych, a równoważna mysz, to mysz optyczna i taką zaoferował. Zamawiający
odrzucając ofertę Protestującego naruszył art. 7 ust. 1 Pzp nakazujący równe traktowanie
oferentów. Protestujący wniósł o uznanie jego oferty za ważną i dokonanie powtórnej oceny
ofert.
W dniu 31.07.2006r. Zamawiający zawiadomił Protestującego o oddaleniu jego protestu,
stwierdzając, że treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający
stwierdził, że Protestujący zaoferował nierównoważne klawiatury i myszy w stosunku do
wymaganych, a mianowicie:
-
klawiatury nie posiadają klawiszy: „mój komputer”, „kalkulator” i”
sleep”,
Strona 4 z 7
-
myszy posiadają niższą rozdzielczość niż wymagana.
W dniu 5.08.2006r. KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. wniosła odwołanie
podtrzymując zarzuty, uzasadnienie i wnioski jak w proteście.
Zespół Arbitrów ustalił i zważył, co następuje:
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
W załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ Zamawiający w wymaganych parametrach wskazał,
że w zaoferowanych zestawach komputerowych mają być dostarczone:
- klawiatura: internetowa Microsoft,
- myszka: optyczna Logitech.
Zamawiający równocześnie przy opisie przedmiotu zamówienia dopuścił jego
równoważność. Z oferty Odwołującego na str. 7 wynika, że zaoferował on klawiaturę: Logitech
Internet Pro 9674448 – 0100 (PS/2) i myszkę: A-4-Tech Nawigator Opto Ecco 612 PS/2 7326.
Zespół Arbitrów podzielił stanowisko Zamawiającego, że wskazanie dla klawiatury i
myszki nazw producentów odnosiło się jedynie do brzegowych parametrów technicznych i
funkcjonalnych żądanego sprzętu komputerowego. Wbrew twierdzeniu Odwołującego, że inni
producenci klawiatur nie oferują ich z klawiszami: „mój komputer”, „kalkulator” i „sleep”, w
czasie rozprawy w dniu 18.08.2006r. wykazano na przykładzie okazanych klawiatur firm
Turbostar i Media – Tech, że również wymienieni producenci wytwarzają klawiatury z w/w
klawiszami. Żądanie Zamawiającego dostarczenia klawiatur z powyższymi klawiszami
uzasadnione jest wyższą funkcjonalnością takiej klawiatury oraz możliwością prostszego i
szybszego użytkowania.
W odniesieniu do myszki, Zespół Arbitrów również podzielił stanowisko Zamawiającego,
że zaoferowana przez Odwołującego myszka firmy A-4 Tech Nawigator Opto Ecco 612 PS/2
7326 nie odpowiada parametrom technicznym, jakie posiadają myszki optyczne firmy Logitech.
W szczególności odnosi się to do parametru technicznego, jakim jest rozdzielczość elementu
Strona 5 z 7
optycznego minimum 800 dpi. Zaoferowany przez Odwołującego typ myszki 612 na dzień
złożenia oferty przewidywał rozdzielczość 600 dpi, czego nie zaprzeczył Odwołujący na
rozprawie w dniu 18.08.2006r. W tej sytuacji należało uznać, że oferta Odwołującego się nie
odpowiada treści SIWZ, co upoważniało Zamawiającego do jej odrzucenia na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Zespołu Arbitrów powołanie się
Zamawiający w SIWZ na nazwy producentów sprzętu komputerowego nie naruszyło zasad
uczciwej konkurencji, skoro Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktów
równoważnych, które rzeczywiście istnieją na rynku.
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie
przepisy art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strona 6 z 7
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu
Okręgowego w ................................................1
Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ...................................................................
Arbitrzy: ...................................................................
...................................................................
1
Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.
Strona 7 z 7

Podobne dokumenty