STATUT Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności

Komentarze

Transkrypt

STATUT Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności
STATUT
Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
Rozdział I
Przepisy ogólne.
Art. 1
Powołuje się Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej o nazwie ,,Ago”.
Art. 2
Stowarzyszenie jest dobrowolną, pozarządową
niezarobkowych oraz posiada osobowość prawną.
organizacją
non–profit
o
celach
Art. 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego
realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również
za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Siedzibą jest miasto Tarnowskie Góry.
Art. 4
1. Podstawą działalności Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej
,,Ago” jest praca społeczna członków.
2. W działalności Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
mogą uczestniczyć osoby fizyczne bądź prawne nie będące członkami.
Ich udział polega na prowadzeniu wykładów i odczytów, oraz innej działalności na
rzecz potrzeb środowiska szkolnego zgodnie z celami Stowarzyszenia.
Art. 5
1. Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” ma prawo używania
pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Można ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów statutowych.
Rozdział II
Cele Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” i sposoby ich
realizacji.
Art. 6
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczności szkolnej
Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, w tym zwłaszcza w zakresie
działań edukacyjnych i wychowawczych, budowa nowoczesnej bazy dydaktycznej,
podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dla krzewienia szeroko pojętej kultury,
przedsiębiorczości, upowszechniania racjonalnego trybu życia i propagowania postaw
permamentnego doskonalenia.
Zadaniem Stowarzyszenia jest sprzyjać indywidualnemu rozwojowi każdego członka
społeczności szkolnej, wspomagać aktywność i inicjatywę w celu urzeczywistnienia wartości
1
osobowych we wszystkich zakresach aktywności intelektualnej, emocjonalnej, estetycznej,
moralnej oraz obywatelskiej.
Nazwa nawiązuje do greckiego określenia ,,ago” – tzn. ,,prowadzę” i odnosi się do szeroko
rozumianej działalności pedagogicznej, edukacyjnej i opiekuńczej.
Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej w rozumieniu
rozdziału ,,Cele ulg podatkowych” przepisów podatkowych.
Szkolne Stowarzyszenie ,,Ago” realizuje w szczególności następujące cele:
1. Działa na rzecz likwidowania wszelkich barier i ograniczeń w powszechnym dostępie
do wiedzy w Wieloprofilowym Zespole Szkół.
2. Promuje reformy krajowego systemu kształcenia, sprzyjające poprawie
jakości kształcenia uwzględniając cele prospołeczne, indywidualne możliwości,
potrzeby i oczekiwania uczniów, a także potrzeby rynku pracy.
3. Wspiera innowacyjne metody kształcenia, wykorzystując nowe osiągnięcia techniki,
technologii informacyjnej, informatyki, z wykorzystaniem elektronicznych nośników
informacji.
4. Propaguje konieczność kształcenia w aspekcie integracji z Unią Europejską.
5. Umożliwia podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się kształceniem.
6. Inicjuje przedsięwzięcia i programy kształcenia w Wieloprofilowym Zespole Szkół w
porozumieniu z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.
7. Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia edukacyjne takie jak szkolenia, kursy, wykłady,
seminaria, konferencje itp.
8. Podtrzymuje tradycję narodową i kształtuje tożsamość regionalną.
9. Współpracuje z instytucjami i podmiotami zajmującymi się edukacją, wychowaniem i
działalnością opiekuńczą.
Art. 7
Cele statutowe Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” realizuje
poprzez następujące działania dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół:
1. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, wzbogacenie bazy
i estetyki szkoły.
2. Organizowanie szkoleń, konferencji, konkursów.
3. Przyznawanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się uczniów.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie akcji promujących
Wieloprofilowy Zespół Szkół
5. Prowadzenie zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, socjoterapeutycznych,
integracyjnych i innych indywidualnych i grupowych zgodnie z celami
Stowarzyszenia.
6. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.
7. Prowadzenie działalności w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, w tym
promowanie zdrowego trybu życia i racjonalnego spędzania czasu wolnego.
8. Inne działania związane z edukacją, opieką i wychowaniem.
Rozdział III
Członkostwo Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”.
Art. 8
Członkami Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” są:
1. Członkowie zwyczajni.
2. Członkowie honorowi.
2
3. Członkowie wspierający.
Art.9
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo
polskie i nie pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, która
ukończyła 18 lat.
2. Osoba fizyczna zostaje członkiem Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności
Publicznej ,,Ago” po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego
i składki członkowskiej.
Art. 10
1. Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” ma prawo – w
uznaniu działań na rzecz realizacji celów statutowych – nadać wybranej osobie
fizycznej honorowe członkostwo.
2. Honorowe członkostwo nadaje Zarząd osobie, która uprzednio wyraziła zgodę na jego
przyjęcie.
Art. 11
1. Członkostwo osoby fizycznej ustaje w przypadku wystąpienia, wykluczenia, śmierci
albo pozbawienia osoby praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
2. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia poprzez złożenie do Zarządu pisemnego
oświadczenia w tej sprawie.
3. Członek może być z niego wykluczony w przypadku:
a) postępowania sprzecznego z celami statutowymi,
b) uchylenia się od płacenia składek członkowskich ponad 3 miesiące.
4. Utrata członkostwa z tytułu wykluczenia następuje w drodze uchwały Zarządu.
5. Osoba pozbawiona członkostwa w trybie wykluczenia ma prawo odwołać się od tej
uchwały do Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie odwołania w terminie 14 dni.
6. Brak złożenia odwołania skutkuje wygaśnięciem członkostwa.
7. Złożenie odwołania w terminie skutkuje zawieszeniem członkostwa do czasu
rozstrzygnięcia podjętego przez Walne Zgromadzenie.
8. Zarząd jest zobowiązany powiadomić osoby, o których mowa w pkt 5 o terminie
Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 14 dni przed jego zwołaniem.
Art. 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne bądź prawne, które uznają cele statutowe
i zadeklarują płacenie dobrowolnych składek lub wspieranie w inny sposób działalności
Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”.
Art. 13
Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
Walnym Zgromadzeniu.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członka.
Art. 14
1. Każdy członek Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
ma w szczególności prawo do:
3
a) uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia i składania wniosków,
b) dokonywania wyboru i bycia wybieranym do władz. Członkowie honorowi
wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
c) noszenia odznak Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej
,,Ago”.
Art. 15
1. Każdy członek Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
jest obowiązany:
a) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i popierać jego działalność w
granicach swych możliwości,
b) propagować idee działania i osiągnięcia Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej
Użyteczności Publicznej ,,Ago”,
c) pozyskiwać członków i zjednywać sympatyków,
d) przestrzegać postanowień statutu, uchwał oraz regulaminów,
e) regularnie opłacać składki.
2. Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” może odpłatnie
zlecać prowadzenie określonych spraw lub zatrudniać pracowników etatowych.
Rozdział V
Władze Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”.
Art. 16
Władzami są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 17
1. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższym organem Szkolnego Stowarzyszenia
Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”. Tworzą je wszyscy członkowie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu,
b) ustanawianie
wysokości
składek członkowskich i wysokości opłaty
wpisowego w drodze uchwały,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej,
d) zmiana statutu,
e) przyjmowanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z
działalności za rok ubiegły,
f) rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu działania na rok następny,
g) podejmowanie decyzji w sprawach majątku Szkolnego Stowarzyszenia
Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”,
h) rozstrzyganie odwołań członków od decyzji Zarządu,
i) rozwiązanie Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o ile przepisy szczególne lub niniejszy statut
nie stanowią inaczej. Do ważnych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów
oddawanych przy obecności co najmniej 50% liczby członków.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego, najpóźniej do 31 marca roku następnego.
4
5. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź co najmniej 10
członków może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla załatwienia spraw
należących do jego kompetencji.
6. Zawiadomienie o terminie i miejscu Zgromadzenia oraz porządku obrad Zarząd
kieruje do wszystkich członków na piśmie drogą pocztową, co najmniej 2 tygodnie
przed terminem zebrania. Zawiadomienie uważa się za doręczone o ile zostanie
wysłane na adres wskazany przez członka.
Art. 18
Zarząd.
1. Zarząd kieruje Szkolnym Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd liczy od 1 do 4 osób. Kadencja Zarządu trwa 4
lata. Wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów.
Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady pracy
Zarządu ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd składa się z:
- Prezesa,
- Zastępcy Prezesa,
- Skarbnika,
- Sekretarza.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem
do kompetencji innych organów a w szczególności:
- kierowanie działalnością Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej
Użyteczności Publicznej ,,Ago” i reprezentowanie go na zewnątrz,
- realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- zwoływanie zebrań,
- sporządzanie sprawozdań, bilansów, opracowywanie projektów
budżetów, programów i przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu
do zatwierdzenia,
- przyjmowanie i wykreślanie członków,
- administrowanie majątkiem i funduszami Szkolnego Stowarzyszenia
Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”,
- prowadzenie księgowości,
- realizacje innych zadań powierzonych przez Walne Zgromadzenie,
- podejmowanie decyzji w sprawie odpłatnego zlecania prowadzenia
spraw Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej
,,Ago”, zatrudniania pracowników oraz powierzania zadań
wolontariuszom i określenie ich uprawnień zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 19
Komisja Rewizyjna.
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia ,,Ago” jest Komisja Rewizyjna powoływana
uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres kadencji Zarządu.
2. Komisja składa się z przewodniczącego i z 2 członków. Osoby powołane w skład
Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach wykonawczych
Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”. Nie mogą też
pozostawać z członkami władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
5
3. W razie ustąpienia przewodniczącego ze składu komisji jego funkcje pełni zastępca
wskazany przez Walne Zgromadzenie do czasu dokooptowania nowego członka i
wyboru przewodniczącego.
4. Do kompetencji Komisji należy:
- czuwanie nad statutową działalnością Zarządu,
- dokonywanie doraźnych kontroli,
- sprawdzanie co najmniej raz w roku ksiąg dokumentów i stanu
majątkowego Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności
Publicznej ,,Ago”,
- sporządzanie sprawozdań, wniosków pokontrolnych oraz ocen
działalności Zarządu.
Art. 20
Sposób reprezentacji.
1. Organem uprawnionym do reprezentowania. Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej
Użyteczności Publicznej ,,Ago” jest Zarząd.
2. Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych w imieniu Szkolnego
Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” składają łącznie prezes oraz
inny członek zarządu.
Rozdział VI
Majątek Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”.
Art. 21
1. Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago” z zachowaniem
obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz
korzystać z ofiarności publicznej.
2. Majątek Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
stanowią:
- składki członkowskie,
- darowizny, spadki, zapisy.
Rozdział VII
Zmiany statutu i sposób rozwiązania Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności
Publicznej ,,Ago”.
Art. 22
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
Art. 23
1. Rozwiązanie Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o jego
likwidacji powziętej większością ¾ głosów w obecności przynajmniej połowy
członków. W przypadku niemożności odbycia tego zgromadzenia o rozwiązaniu
decyduje Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
6
2. Uchwała winna określać termin rozpoczęcia, likwidacji, osoby likwidatorów,
wskazywać przeznaczenie pozostałego majątku oraz zawierać inne postanowienia wg
uznania Zarządu.
3. Likwidatorem zostaje odpowiednio prezes lub zastępca prezesa, upoważniony do
zajmowania się sprawami finansowymi.
4. Wskazanie przeznaczenia pozostałego majątku powinno dotyczyć pozarządowej
organizacji bądź instytucji o celach podobnych do celów Szkolnego Stowarzyszenia
Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”.
5. W razie braku takiego wskazana majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia staje się
własnością Skarbu Państwa.
7

Podobne dokumenty