Drei Nachtlieder Klasteriana

Komentarze

Transkrypt

Drei Nachtlieder Klasteriana
In memory of Barbara and Wiesław Niesłuchowski
DREI NACHTLIEDER
ca 10' - 12'
for piano
∑
∏π
? 42 # w
#w
#w
w
w
w
Ped.
una corda
# ˙.
(Ped.)
(u.c.)
? 32 Ó
? 32
w
w
w
∑
!
w
P
˙
˙
˙
Ó
˙˘
Ó
∑
(Ped.)
(u.c.)
ISMN 979-0-9020126-6-9
42
∑
∑
22
∑
!
∑
F
n ## ww
w
# w-
∑
&
√
˙.
˙
˙
p
∑
∑
∑
p
#w
#w
#w
!
∑
w
w
22 w
22
∑
!
∑
!
∑
.a
Ó
P
Ó
w
∑
n ˙.
n w-
w
? w
w
w
∏π
.̇
Ó
rs
.m
Ó
& Ó
∏
? .̇
Ó
√
˙.
9
˙
3
&2 ˙
√
b ˙.
b˙
b˙
w
5
˙.
˙
Ó
l
?4
2
Ó
!
w
b w-
ne
t.p
∑
√.
˙
˙
˙
us
4
&2
# ˙.
#˙
ic
a.
Andante doloroso q = 60
Marcin Tadeusz Łukaszewski
(2013, rev. 2016)
√
w.
w
w.
w
P
#˙
42 # # ˙˙ b ˙ # ˙
b˙
42
ww
w
w
∏
#w
#w
#w
˙.
˙
˙
n˙
n˙
ww
w
w
tre corde
© 2016 by M. T. Łukaszewski and Ars musica Sp. z o.o., Poland.
# ˙.
#˙
#˙
Ó
n ˙˘
32 Ó
32
32
32
32
∑
b˙
b˙
32 b ˙
?
w
w
w
Ó
w
w
w
w
w
w
∑
Ó
˙
˙
˙
◊
∑
b˙
b˙
√
b˙
b˙
22
22
22
To Alicja Gronau-Osińska
KLASTERIANA
ca 10'
for piano
Marcin Tadeusz Łukaszewski
(2014, rev. 2016)
-^
œœœœœ
# œœœ-^
#
#
& # # # œœœ
œ
.
œ
#
J
# œ- ..
v
^# # # # # œœœœœ
J
# # œœ-œ ...
v
Grave, pesante q = 44
?3
4
ƒ
?3
4 œœœ
œœ
v-
-^
n n n n n œœœœœ
n n n œœœœœ
v-
# œœœ-^
#
#
& # # # œœœ
œ
.
œ
#
J
# œ- ..
v
^# # # # # œœœœœ
J
# # œœ-œ ...
v
?
# œœœ-^
#
#
& # # # œœœ
œ
.
œ
#
J
# œ- ..
v
-^
# # # # # œœœœœ
J
# # œœ-œ ...
v
-^
n n n n n œœœœœ
n n n œœœœœ
v-
?
√
n n œœ
49 n n œœ
us
P
w
w
(Ped.)
7
? œœ>œœœ
?
œœœœœ
>
(Ped.)
# œ>œœ
#
#
#
& # # œœœ
œ
.
œ
#
J
# œ ..
>
>
# # # # # œœœœœ
J
# # œœœ ...
>
ISMN 979-0-9020126-7-6
# œ>œœ ?
#
#
& # # # œœœ
U
J
# # œœœ ...
>
Ï
>
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
# # # # # œœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ?3
4 œœœœ
J
œ
Ï
> # œœ .
# œ ..
>
rs
.m
b b b b b œœœœœ
.a
49
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œUœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
U^
4
^
#
œœ? n n n n n œœœœœ
#
#
œ
& # # # œœœ
J
# # œœ-œ ...
v
U^
#
#
œ
# # # œœœœ
?
J&
n n n n n œœœœœ
-v
# # œœ-œ ...
v
ic
a.
ne
t.p
l
Ped.
?
?
œœ>œœœ
œœœœœ
>
# œ>œœ
#
#
#
& # # œœœ
œ
.
œ
#
J
# œ ..
>
>
# # # # # œœœœœ
J
# # œœœ ...
>
?
œœœœœ>
œœœœœ
>
© 2016 by M. T. Łukaszewski and Ars musica Sp. z o.o., Poland.
?
43
œœ>œœœ
# # œœœ ...
>
# # œœœ ...
>
U
>œœ
#
#
#
œ
#
& # # œœœ
J
U
>
#
#
œ
# # # œœœœ
J
49
&
49
Drei Nachtlieder
Drei Nachtlieder, wbrew tytułowi, to utwór jednoczęściowy, w którym można wyróżnić trzy większe
ogniwa, przebiegające attacca. Pisząc go, zamierzałem nawiązać do tradycji nokturnu, gatunku utożsamianego głównie z muzyką romantyczną. Nie chciałem jednak nazywać utworu nokturnem, aby
uniknąć jednoznacznych skojarzeń. Całość trwa circa 10 – 12 minut, przebiega w tempie na ogół
wolnym i umiarkowanym. Zależało mi na wyzyskaniu możliwości barwowych fortepianu, eksplorowanego jednak w sposób tradycyjny, wyłącznie za pomocą klawiatury. Stąd wykorzystanie pełnej skali
instrumentu, stosowanie brzmień hybrydowych, np. oktaw kontaminowanych sekundą czy bitonalnych struktur akordowych. Starałem się jednak unikać typowo pianistycznych rozwiązań na rzecz
poszukiwania barw i brzmień, będących często wynikiem połączenia tonalnej i nietonalnej stylistyki.
Chciałem uzyskać w ten sposób nastrój skupienia, zamyślenia, głębi, swoistego smutku, to znów
dramatyzmu (w miejscach forte). Służą temu liczne skoki, szerokie interwały, kontrasty dynamiczne
t.p
l
oraz repetycje określonych struktur, co zbliża utwór miejscami do narracji minimalistycznej. Dominuje
myślenie wertykalne, podporządkowane harmonice. Głównym celem jest jednak pogłębienie wyrazu
a.
ne
muzycznego, nie zaś popis wirtuozowski w tradycyjnym znaczeniu tego pojęcia.
us
ic
Klasteriana
W tym jednoczęściowym utworze (czas trwania circa 10 minut) pragnąłem wydobyć sonorystyczne
.m
możliwości fortepianu, wynikające z użycia wyłącznie różnego rodzaju klasterów. Nie sięgnąłem
rs
jednak po sonoryzm totalny, który często wiązał się z notacją beztaktową i fascynacją samym brzmie-
.a
niem, kojarzonym nierzadko z poszukiwaniem awangardowych jakości kolorystycznych (jak np. gra
w
na strunach, uderzenia w pudło rezonansowe czy preparacja fortepianu). Wykorzystuję wyłącznie grę
w
konwencjonalną – na klawiaturze. Starałem się zbudować dramaturgię przebiegu i uzyskać siłę wyra-
w
zową, stosując w tym celu wyłącznie współbrzmienia klasterowe – stąd tytuł utworu. Są to współbrzmienia od kilku dźwięków do wielodźwięków, czasem klastery tzw. ażurowe, klastery chromatyczne i diatoniczne, oparte na skalach modalnych, klastery na białych i czarnych klawiszach oraz ich
modyfikacje fakturalne (np. tremolanda, glissanda). Tu, podobnie jak w Drei Nachtlieder, wykorzystuję
pełną skalę fortepianu i związane z tym możliwości dźwiękowe, fakturalne i kolorystyczne. Istotne znaczenie przywiązuję do stałej rytmiki, silnie kontrastowej dynamiki i artykulacji. Powtarzalność i repetycyjność struktur zbliża tę kompozycję do estetyki minimal i repetitiv music.
Tytuł może kojarzyć się z cyklem utworów fortepianowych Roberta Schumanna – Kreisleriana. Być
może nieświadomie podjąłem dialog z tym dziełem, ale podobieństw (zwłaszcza stylistycznych)
między tymi utworami nie należy szukać zbyt głęboko i dosłownie.
Oba utwory napisałem w ramach Podyplomowych Studiów Kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, które odbywałem w latach 2012-2014 pod kierunkiem prof. zw. dr.
hab. Mariana Borkowskiego, któremu w tym miejscu pragnę wyrazić najgłębsze podziękowania.
Marcin Tadeusz Łukaszewski