a ,t`J o3l.y{,odczgy1.u btał^lovelą rc.?ołą1o5ć rńĄc`iąkółeo

Komentarze

Transkrypt

a ,t`J o3l.y{,odczgy1.u btał^lovelą rc.?ołą1o5ć rńĄc`iąkółeo
/'
oŚwrłncznnrr
radnego powiatu
^-{AJĄTKowaE
,/.
l
34.I'yn7ą-atxcę.....'..,&naQń'.p1,?.?-|'Q,.
(ffiejscowość)
Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupehego wypehienia każdej z rubryk
2. JeźkLr poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisaó 'tnie doĘrczry''.
3. osoba
sldadająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego ma}źeńsĘ wspólnością majątkową,
4. oświadczenie o stanie majątkow1m doĘczy majątku w kraju i za granicą'
5. oświadczenie o stanie majątkovrym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CzĄŚC A
Ja, nizej podpisany(")'
Cł aftCI'
rnodzony(a) 2.7.'.m.qy.ę.a..'
/.
]*u[" kdi l'p-ł,yp-h o.. xd,
({rfiona i hazwisko oraz nazwisko rodowe)
9. !.9.......
....
..., ..k:,p,L.ę?1.nu
0 dQrn c-rąb
n (4.........,.
ę.m.ę.I4.y.h9,':''rna*CĘqeLf)k*'',dłeot.a.In.nsi..g3sp
a
.
(ńiejsce zatudnienia, slanowisko lubttr*bj:
a.r,.ai.a.-..Ę La 3
cz ciel,
po zapoanniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorądzie' powiatowym
@z.U. z2001r. Nr 142, poz. 1592 orazz2002'r' Nr 23, poz. 2Ż0,Nt 62, poz. 558' Nr 713, poz.
984, Nr 153, po2.7271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, ze posiadam w. chodzące w skład małżenskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój mająte& odrębny : Ą,3 5łJĄ5+kae eteą.n ąmtu,yn c\Ą arTk w A}g L{m (n n Lo
.
,t'J o3l.y{,odczgy1.u btał^lovelą rc.?ołą1o5ć
rńĄc'iąkółeo"
I.
Q
t
1JL -'--(
(
ąe
Zasoby pieniężre:
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej: ...6.}...0-00',_0p-'.3.:l
,',4
(Wtp-
II.
3. Gospodarstwo rol:ne:
ro dzaj gospodars
o wartości:
.
.
*ł. n l s.
.
h!ę,..'dp. t :^aK
Ęłułpramy: .y i.ęr'....dęxu'
z-"e|
-
óaśŻ- -
Ęo tyh:łu osi4g"ąłem(ęłam) w roku ubiegł1u prą,chód
...nig....dofucąą
3. hne
frk.
a%
rodzaj zabudowy, ..m.ł9....'.d,p-t
Z
p owtennhna:
Ą%,N.'...''..,
(-, (t
i dochód w wysokości:
Itr.
1.
Posiadam udziĄ w
przedsiębiorcóą w
udziałów:
.rnie...dslgezV,
-Ą-
W
/,,
3
2.
Posiadam
udziĄ
w innych spółkach handlowych
_
należy podaó liczbę i emitenta udżałów:
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód wysokoś ci: .tvł.ę-.'dpfulxn''''....
<J4
rv.
1.
Posiadam akcje w spółkach haudlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestnicą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitentaakcji:
.....hĄ9....d*'\a|ą
2,
Z tego t5rfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vysokości:
\ł.
t.
-
osobiście'.0|u.ęo...
?ł.c.Ęu ].v.Kg!|] F''....'.''
2.
ffi:p,ł;::l,',:L"Jr'"T"łlJ#ffi
nl,e'..drĄł.łq....
j'-#trr".,:i":,pehomocnikiemtakiej
-
jestem cźonkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy)
Z tego
'
..!!.i.9...ia?ą
Ęłułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane
z tlrhrłu zatrudnienia lub irrnej działabo1cj zarobkowej
podaniem kwot uzyskiwanYch z kazdegoł/tufu,
.erm.ei2ilroa'l|i'lbi:niI-:.
lub ajęć,
'.:.:...:...'
.d{ę1*....łsd n-or1....e-łs*.dw............'.1.w-,lł.łi........
składniki mienia
o
... ..
..
wartości powyzej 10.000 złoĘch (w prąpatlku pojazdów
'
mechaniczrrych nal 'ruchomego
eĘ podać markę,
model
irot
próaut";9,
z
.'..
.'............'..'....''..'.'..
#ł:rłł'łffi
*^
,a
"i
"^,
""Jl]:n:' powyzej
* :*'- ;;J"#Ljffł^;|ffi
10'000 żotych,
iŁTT : 1;::::
w tyrn
zaciągnięte kredyty i
Kogo'wz:u"rrązkuzjakim
Pouyzsze ośw.iadczenie składr
ilffi
i"o;ffi ;ffi ;fi :ff"r'.ffiT;lf Łf
"TJ'i:.##:T#:?"l'*.eksukamegoza
(podpis)
.

Podobne dokumenty