System Dyspozytorski EMAC

Komentarze

Transkrypt

System Dyspozytorski EMAC
System Dyspozytorski
EMAC
Charakterystyka ogólna
System EMAC przeznaczony jest do sterowania i nadzoru urz¹dzeñ
i uk³adów elektroenergetycznych, takich jak rozdzielnice WN, SN czy NN
oraz uk³adów technologicznych. Otwartoœæ systemu sprawia, ¿e mo¿e byæ
stosowany nie tylko w bran¿y elektroenergetycznej. Architektura
systemu zale¿y od rodzaju aparatury zainstalowanej na obiekcie, jej
fizycznego rozmieszczenia, powi¹zañ z innymi systemami oraz
wymaganych cech funkcjonalnych. Wymagana zwiêkszona
niezawodnoœæ realizowana jest za pomoc¹ redundancji na ró¿nych
poziomach architektury systemu.
Budowa
EMAC posiada otwart¹ strukturê, umo¿liwiaj¹c¹ ³atw¹
i nieograniczon¹ rozbudowê. W zale¿noœci od potrzeb
Klienta mo¿liwe s¹ ró¿ne konfiguracje systemu. Mo¿liwe jest
zastosowanie dowolnej iloœci (w zale¿noœci od potrzeb
klienta) sterowników PLC ró¿nych producentów, u¿ycie
wszelkich dostêpnych na rynku mediów komunikacji oraz
wizualizacja przy wykorzystaniu paneli operatorskich lub
systemu SCADA.
Warstwa obiektowa
W zale¿noœci od rodzaju urz¹dzeñ zainstalowanych na obiektach, akwizycja
danych mo¿e odbywaæ siê np. z:
u
sterowników PLC czo³owych œwiatowych producentów takich jak
Telemacanique (Schneider Electric), Siemens, Omron, Rockwell, General
Electric, Beckhoff,
u
Urz¹dzeñ pomiarowych umo¿liwiaj¹cych zdalny odczyt wartoœci mierzonych
i stanów wejœciowych (przetworniki, rejestratory, analizatory, liczniki),
u
Innych systemów informatycznych i akwizycji danych.
Dobór urz¹dzeñ, protoko³ów komunikacyjnych i mediów transmisyjnych
w ramach architektury systemu odbywa siê indywidualnie w zale¿noœci od
zastosowanych rozwi¹zañ i ¿yczeñ u¿ytkownika. Wykorzystywane protoko³y to
m.in.: TCP/IP, Profibus DP, Modbus, Unitelway, które opieraj¹ siê na
nastêpuj¹cych standardach transmisji: Ethernet, Profibus, RS 232, RS 485, pêtla
pr¹dowa. Medium transmisyjnym mo¿e byæ m.in. UTP, kabel telefoniczny,
œwiat³owód, fale radiowe, jak równie¿ wykorzystywane s¹ dowolne kombinacje
ww. rozwi¹zañ. Komunikacja z zabezpieczeniamiw rozdzielnicach zrealizowana
jest z wykorzystaniem sterowników PLC niezale¿nych od uk³adu elektrycznego
rozdzielnicy. Akwizycja danych przez system EMAC odbywa siê bezpoœrednio ze
sterowników PLC wykorzystuj¹c ww. ³¹cza i protoko³y komunikacyjne.
Selektywnoœæ akwizycji danych z poszczególnych urz¹dzeñ zapewnia du¿¹
niezale¿noœæ systemu i stabiln¹ pracê.
Warstwa nadzoru
Warstwa nadzoru systemu EMAC zawiera stacje dyspozytorskie dzia³aj¹ce
w uk³adzie klient - serwer, oparte o markowe komputery klasy PC wyposa¿one
w najnowoczeœniejsze podzespo³y i system operacyjny: Windows 2000, Windows
XP lub Windows 2003 Server. Oprogramowanie systemu nadzoru realizowane jest
przy u¿yciu wiod¹cych pakietów programowych s³u¿¹cych do realizacji systemów
SCADA stosowanych w dziedzinie wizualizacji, nadzoru i sterowania procesami
przemys³owymi jak np. FactoryLink, WinCC, Monitor Pro, iFix, InTouch, Citect,
Movicon. Doœwiadczenie w zakresie tworzenia rozbudowanych systemów nadzoru
i wizualizacji, wieloetapowe testowanie systemu, a tak¿e ogromne
zaanga¿owanie zespo³u specjalistów zapewnia niezawodnoœæ i wysok¹ stabilnoœæ
pracy systemu oraz jego bezproblemow¹ adaptacjê do potrzeb Klienta.
Energotest Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 270 45 18 ; fax: +48 32 270 45 17
[email protected]
www.energotest.com.pl
Przyk³adowa konfiguracja systemu EMAC

Podobne dokumenty