AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Komentarze

Transkrypt

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
54-610 Wrocław ul. Mińska 60
tel. 0-71 35 63 919, fax 0-71 357 90 97
Sekcja Gospodarowania Zasobem i Ewidencji
SGZiE/0372/32/06
Wrocław dn. 13.09.2006 r.
Pan
Leszek Grała Prezes
Dolnośląskiej Izby
Rolniczej
W związku z niekorzystną sytuacją pogodową w wyniku której wystąpiły susza,
powodzie, nadmierne opady deszczu mające bezpośredni wpływ na obniżenie plonów u
dzierżawców i nabywców mienia Zasobu, Prezes Agencji, celem zmniejszenia obciążeń
dzierżawców i nabywców nieruchomości w okresie, w którym z przyczyn losowych,
obniżeniu uległy przychody z działalności rolniczej, ustalił na 2006 rok zasady obniżania
czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego oraz stosowania ulg z tytułu
sprzedaży majątku obrotowego ruchomych środków trwałych oraz sprzedaży nieruchomości.
Przy rozpatrywaniu wniosków dzierżawców o obniżkę czynszu dzierżawnego znaczne
obniżenie przychodów będzie miało miejsce, jeżeli powierzchnia upraw na której wystąpiły
straty, stanowi co najmniej 5% użytków rolnych a straty te wyrażają się w spadku plonów nie
większym niż 10% w porównaniu do średnich plonów z trzech poprzednich lat. Dodatkowo
umorzeniem można objąć proporcjonalnie, czynsz dzierżawny od budynków
produkcyjnych w których w 2006 roku prowadzona jest produkcja zwierzęca. Istnieje
możliwość umorzenia czynszu za gruntu o połowę zastosowanej obniżki o ile
dzierżawca:
- nie ma żadnych zaległych płatności z tytułu jakichkolwiek umów zawartych z Agencją
- uiści w terminie nieumorzoną część czynszu,
- spełnia warunki wymagane do uzyskania do uzyskania kredytu na wznowienie produkcji na
terenach objętych klęską żywiołową.
Część czynszu dzierżawnego za grunty może zostać umorzona tylko wtedy , gdy powstała
strata jest dwukrotnie większa od udzielonej obniżki.
Opracowano wzór wniosku dla dzierżawców, którzy w szczególności ubiegać się będą o
umorzenie czynszu dzierżawnego od budynków i dodatkowego umorzenia od gruntów
ubiegają/wzór w załączeniu/
Stosowanie ulg z tytułu sprzedaży majątku obrotowego ruchomych środków trwałych oraz
sprzedaży nieruchomości odbywa się wg następujących zasad:
1. Udzielenie ulgi w spłacie należności Agencji może nastąpić wyłącznie na wniosek
kontrahenta. Wniosek winien być odpowiednio udokumentowany w zakresie
poniesionych w działalności rolniczej strat, spowodowanych wystąpieniem suszy.
Uprawnionymi do skorzystania z ulgi są tylko ci dzierżawcy w stosunku do których, w
związku z niekorzystną sytuacją pogodową, zastosowano obniżenie czynszu na
podstawie art.700 Kc. oraz ci nabywcy mienia zasobu, którzy otrzymali kredyty
„klęskowe" bądź im ich odmówiono z powodu braku środków.
2. Ulgi mogą dotyczyć wyłącznie rat, których termin płatności przypada do końca 2006r.
3. Ulgi mogą być stosowane w formie:
1) przesunięcia terminu płatności bieżącej raty (w tym odroczonej), powiązanego z
wydłużeniem okresu spłaty pierwotnie ustalonego w umowie sprzedaży.
2) rozłożenia na części bieżącej raty (w tym odroczonej) płatne do końca okresu,
pierwotnie ustalonego w umowie sprzedaży.
W przypadku umów sprzedaży, wyrażonych w pieniądzu, przesunięciu lub rozłożeniu
na części podlega rata wraz z oprocentowaniem niespłaconej ceny w preferencyjnej
wysokości, a w przypadku umów wyrażonych w mierniku naturalnym - rata wyrażona
w złotych. Wybór jednej z w/w form ulg winien być adekwatny do skali poniesionych
strat oraz możliwości finansowych kontrahenta. Ewentualne zwiększenie obciążeń w
przyszłych okresach z powodu rozłożenia na części bieżącej raty - nie powinno
wpływać w znaczący sposób na zmniejszenie efektywności gospodarowania przez
kontrahenta Agencji.
Ponadto, że w stosunku do tych dłużników, z którymi zawarto ugody na podstawie
Porozumienia z dnia 29 kwietnia 2004r pomiędzy ANR a Federacją Związków PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych, a którzy kolejny raz dotknięci zostali zjawiskami
przyrodniczymi o charakterze klęskowym, istnieje możliwość przesunięcia bieżącej płatności
wynikającej z zawartej ugody wydłużenia okresu realizacji ugody o jeden rok. Zmiana winna
zostać dokonana w formie aneksu do zawartej ugody.
Proszę Pana Prezesa o rozpropagowanie, w miarę możliwości, powyższych zasad wśród
zainteresowanych rolników.
wzór
data: 2006,.
(imię i nazwisko/nazwa)
(adres) Nr
umowy.
Wniosek
W związku z suszą jaka miała miejsce w 2006r na dzierżawionych przeze mnie
nieruchomościach, poniosłem straty. W związku z tym wnoszę o odpowiednie:
- obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art.700 K.c.,
- umorzenie czynszu dzierżawnego na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z
dnia 01.08.2003r. w sprawie szczególnych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub
umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych
sprawach.
Na dzierżawionej przeze mnie nieruchomości w 2006r.posiadałem następujące
uprawy:
-Lp. Nazwa i Nr/Numery Obrąb/Obręby Powierzchnia Powierzchnia Plon w 2006r. Średnie plony z
rodzaj
uprawy [ha] dotknięta
lat ubiegłych**
działek
[dt/ha]*
uprawy
stratą [ha]*
[dt/ha]*
1
2
3
4
5
6
* rubryki te należy wypełniać jeżeli spadek plonów był wyższy niż 10% w porównaniu ze średnimi planami z
lat ubiegłych. **lata, które należy wziąć do wyliczeń, określa oddział terenowy ANR i dotyczy to dzierżawców
prowadzących
rachunkowość(należy przedstawić plony za trzy lata poprzedzające rok klęski oraz plony uzyskane w roku
klęskowym).
Ponadto w następujących dzierżawionych obiektach budowlanych, prowadzę
produkcję zwierzęcą (wypełniają dzierżawcy prowadzący taką produkcję):
Lp.
Nr inwentarzowy budynku
Rodzaj budynku
Rodzaj hodowli
Ilość stanowisk
1
2
3
4
5
W załączeniu przedkładam: 1.
Protokół strat sporządzony przez.
2. Dokumentację na temat strat w porównaniu z poprzednimi latami (składaj ą ją osoby
prowadzące rachunkowość)
3. (W wypadku ubiegania się dzierżawcy dodatkowo o umorzenie): dokument świadczący, iż
spełniam warunki wymagane do uzyskania kredytu na wznowienie produkcji na terenach
objętych klęską żywiołową, (dokument taki składa dzierżawca jeśli nie wynika to z protokołu,
o którym mowa w pkt 1).
4. Dokumenty poświadczające uzyskanie środków z tytułu odszkodowania i ubezpieczeń*.
5". Ewentualnie inne dokumenty związane z wystąpieniem strat.
Jednocześnie oświadczam, że pozostałą należność z tytułu czynszu dzierżawnego
przypadającą do zapłaty, ureguluję w terminach określonych w umowie.
(podpis dzierżawcy)
*dotyczy to tych dzierżawców, którzy otrzymali takie środki, pozostali powinni wykreślić ten punkt.