Projekt Organizacji Ruchu dla osiedla Wenus 51

Komentarze

Transkrypt

Projekt Organizacji Ruchu dla osiedla Wenus 51
Projekt Organizacji Ruchu dla osiedla Wenus 51
05-509 Józefosław, ul. Wenus 51
1. Ruch pojazdów i pieszych na terenie Wspólnoty odbywa się według zasad
obowiązujących na drogach publicznych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
2. Ruch samochodów terenie wspólnoty Wenus 51 może odbywać wyłącznie po
wyznaczonych do tego ciągach komunikacyjnych oznaczonych na załączonym
projekcie, wyłącznie przez samochody osobowe oraz ciężarowe o tonażu do 5 ton.
3. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, tj. 149
miejsc parkingowych w hali garażowej i 15 miejsc parkingowych zaznaczonych na
załączonym planie. Stawianie pojazdów poza wyznaczonymi do tego miejscami
jest zakazane.
4. Jeżeli Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona, poprzez
• niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na hali garażowej w
sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu innych
użytkowników
• uniemożliwi swobodne korzystanie z hali garażowej przez innych użytkowników
• utrudni lub uniemożliwi dostęp do elementów instalacji budynku w szczególności
elementów instalacji przeciw pożarowej lub zablokuje wyjście ewakuacyjne
• poprzez niewłaściwe parkowanie utrudni wyjazd z miejsca parkingowego innemu
użytkownikowi który prawidłowo zaparkowała pojazd
Zarządca uprawniony będzie do odholowania takiego pojazdu ? na koszt i ryzyko
właściciela pojazdu. W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie odholowywania
Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, co Użytkownik
potwierdza i zrzeka się roszczeń w tym względzie wobec Wspólnoty.
5. Zakazuje się korzystanie z bramy garażowej dla pieszych.
6. Parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych może odbywać się wyłącznie za
zgodą i wiedzą właściciela miejsca parkingowego, w przeciwnym razie właściciel
miejsca ma prawo wezwać firmę, która odwiezie pojazd na strzeżony parking a
kosztami obciąży właściciela pojazdu.
7. Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się
pojazdem, również wobec osób trzecich.
8. Wspólnota ma prawo obciążyć użytkownika miejsca postojowego kosztami
naprawy lub remontu garażu podziemnego jeżeli konieczność przeprowadzenia
remontu została spowodowana przez użytkownika.
9. Wspólnota nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w
szczególności: w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu, powstałe
w garażu podziemnym z winy innych Użytkowników, osób trzecich, działania siły
wyższej jak również nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe
rzeczy stanowiące jego wyposażenie.
10. Ustanawia się zasady dodatkowe ruchu i parkowania pojazdów na terenie
Wspólnoty, a mianowicie:
A. bezwzględne pierwszeństwo pieszych,
B. ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów do 10 kilometrów na godzinę,
C. kierujący pojazdem, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo
– także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
zakaz używania sygnału dźwiękowego,
D. zakaz mycia i remontów pojazdów, wymiany oleju i innych czynności obsługi
technicznej pojazdów stwarzające uciążliwości dla mieszkańców osiedla i
użytkowników parkingu oraz garaży podziemnych,
E. zakaz nauki jazdy,
F. zakaz używania pojazdów silnikowych, niedopuszczonych do ruchu na drogach
publicznych, za wyjątkiem pojazdów mechanicznych służb utrzymania osiedla
takich jak kosiarki i itp.
G. zakaz zastawiania strefy alei podjazdowych(t.j. wjazdu do garażu, bramy
wjazdowej na teren osiedla, bramy pożarowej) do budynków z wyjątkiem
pojazdów uprzywilejowanych, Nie dostosowanie się do tego punktu może
spowodować odholowanie auta na koszt właściciela,
H. ruch i postój w alejach podjazdowych(t.j. wjazdu do garażu, bramy wjazdowej na
teren osiedla) do budynków wyłącznie w czasie niezbędnym do załadunku lub
rozładunku pojazdu. Nie dostosowanie się do tego punktu może spowodować
odholowanie auta na koszt właściciela,
I. zakaz gwałtownego ruszania, zatrzymywania się pojazdu oraz używania substancji
żrących. Szkody wynikłe z nie dostosowania się do tego punktu będą naprawiane
na koszt właściciela samochodu bądź właściciela miejsca postojowego, z którego
dany samochód korzystał.
J. miejsca postojowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, w
szczególności zabronione jest przechowywanie na nich drewna,
mebli, materiałów łatwopalnych. Nie dostosowanie się do tego punktu może
spowodować doprowadzenie miejsca do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem
na koszt właściciela miejsca postojowego
K. koszty usunięcia wycieków z pojazdów zaparkowanych w garażu podziemnym (np.
plam oleju z miejsc postojowych), będą obciążały właściciela miejsca postojowego
bądź pojazdu.
L. koszty usuwania zabrudzeń niestandardowych na przestrzeni poza miejscami
postojowymi np. wycieków z pojazdów poruszających się w garażu podziemnym,
będą obciążały właściciela samochodu bądź właściciela miejsca postojowego z
którego dany samochód korzystał.