Bergen, Automatyczny system odbioru odpadów komunalnych

Komentarze

Transkrypt

Bergen, Automatyczny system odbioru odpadów komunalnych
SYSTEM BOSSNETT, BERGEN
AUTOMATYCZNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rodzaj działania: Gospodarka odpadami,
zrównoważony transport, poprawa
efektywności energetycznej
Czas realizacji: 2008 – 2020+
Lokalizacja: Bergen, Norwegia
Ilustracja: BIR
TŁO PROJEKTU
BIR jest drugą co do wielkości norweską firmą
zajmującą się zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Odbiera ona odpady od około 320 000
osób, które zamieszkują 9 gmin będących współwłaścicielami firmy. Firma postanowiła poprawić
efektywność zbiórki odpadów i zmniejszyć związane z nią oddziaływanie na środowisko rezygnując
z tradycyjnych pojemników na odpady i śmieciarek, które do tej pory przewoziły je do miejsca
przeznaczenia.
Wykorzystanie tradycyjnych pojemników i śmieciarek wiąże się bowiem z ryzykiem wystąpienia pożaru lub wypadku drogowego, zwłaszcza
w historycznym centrum miasta, gdzie jest wiele
wąskich uliczek i drewnianych domów. Ponadto
pojemniki na odpady zajmują miejsce, którego jest
mało, przyciągają szczury i utrudniają recykling,
dlatego też trzeba było ograniczyć ich liczbę. Nawet
w nowszych, mieszkalnych lub biznesowych dzielnicach korzystanie z tradycyjnych śmieciarek niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem z uwagi na
zużycie energii, hałas i zanieczyszczenie.
OPIS PROJEKTU
Podziemny system zbiórki odpadów (tzw. bossnett)
jest systemem automatycznym, w którym odpady
są transportowane pod ziemią za pomocą sprężonego powietrza. Nowy system zastąpił tradycyjne
pojemniki i kontenery na odpady oraz śmieciarki
transportujące je do zakładu utylizacji. Zamiast
tego odpady są transportowane z lokalnych
punktów zbiórki (zsypów) do terminala, gdzie są
magazynowane w dużych kontenerach. Kontenery
te są następnie odbierane i przewożone do różnych
zakładów recyklingu.
Minęło już dwadzieścia lat od czasu, kiedy tego typu
technologia została po raz pierwszy zastosowana
w Norwegii, choć na mniejszą skalę. Mniejsze
systemy mogą być również budowane bez terminali – wówczas odpady są odbierane przy użyciu
systemu próżniowego, zainstalowanego na odbierających je samochodach.
Miasto Tromsø posiada instalację, która bezpośrednio łączy nowoczesną dzielnicę mieszkalną z pobliską centralą sortowania odpadów (Stakkevollan).
Dodatkowo miasto wprowadziło różnokolorowe
worki na różne frakcje odpadów. Bergen zamiast
tego zainstalowało w punkcie zbiórki kilka zsypów –
każdy przeznaczony dla innego rodzaju odpadów.
Automatyczny system odbioru opadów funkcjonuje
w Bergen od jesieni 2015 r. To pierwszy tego typu
pełnoskalowy system obsługujący centrum miasta
w Norwegii.
Ilustracja: BIR
REZULTATY PROJEKTU
Korzyści wynikające z wprowadzenia podziemnego
systemu zbiórki odpadów obejmują lepszą ich
segregację, gdyż różne frakcje (odpady resztkowe,
papier, opakowania plastikowe itd.) są wyrzucane
w tym samym punkcie (choć do różnych zsypów).
Podziemny system jest również odizolowany od
otoczenia i ognioodporny. Oprócz poprawy bezpieczeństwa pożarowego, usunięcie pojemników na
odpady z centrum miasta pozwoliło na bardziej
efektywne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni
między budynkami oraz pozbycie się widoku
przepełnionych pojemników, brzydkiego zapachu
i grzebiących w odpadach zwierząt (zwłaszcza
szczurów). Zmniejszenie liczby ciężkich pojazdów
poruszających się po centrum miasa i terenach
mieszkalnych wiąże się natomiast ze zmniejszeniem
poziomu hałasu, zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa na ulicach oraz redukcją emisji spalin.
Ograniczenie transportu opadów ciężkimi samochodami oraz zwiększenie stopnia ich posegregowania
pozwala też znacznie zmniejszyć emisję gazów
cieplarnianych i zużycie energii.
fot. BIR
WIĘCEJ INFORMACJI
Informacje zamieszczone na stronie internetowej firmy BIR, w tym dane kontaktowe firmy:
www.bir.no/birkonsernet/Sider/ThisisBIR.aspx
www.bir.no/bossnett/Documents/Bossnett_en
gelsk_brosjyre.pdf
www.bir.no/losninger/Documents/Brosjyre_Bo
ssug_engelsk.pdf

Podobne dokumenty