Statut Muzeum

Komentarze

Transkrypt

Statut Muzeum
³:[email protected]
I'W;(
,gr~at'
~
Za³¹cznik do
W uzgodnieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M
³ DZIED
ft
'T~R
;
ULTURY
z ."D..(2.d~...;l():10N.
~ NARODOWEGO
B gdan Zdrojewski
,I
uchwa³y Nr&x.v'/.:.~.t?:,o!2010
Rady Miejskiej w GliwicAch
STATUT
Muzeum w Gliwicach
OLI.~4t?v.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Muzeum w Gliwicach, zwane dalej Muzeum dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Oz.U. Nr 5 poz. 24 z 1997 r. z póŸnozm.)
2) ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej
Ut. Oz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z póŸno zm.)
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym Ut. Oz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸno zm.)
4) oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§2
1. Muzeum jest samorz¹dow¹
instytucj¹
przez Miasto Gliwice.2.
Muzeum posiada osobowoœæ prawn¹.
kultury, wpisan¹
do rejestru instytucji kultury, prowadzonego
§3
Siedzib¹ Muzeum jest miasto Gliwice (Willa Caro, ul. Dolnych Wa³ów 8a, 44-100 Gliwice), a terenem
dzia³ania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Gliwice.2.
Organizator zapewnia warunki dzia³alnoœci i rozwoju Muzeum, odpowiadaj¹ce
instytucji.
3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje
-Prezydent Miasta Gliwice.
Minister Kultury i Dziedzictwa
statutowym zadaniom
Narodowego,
a bezpoœredni
Rozdzia³ II
Cele i zadania Muzeum
§5
Muzeum jest jednostk¹ organizacyjn¹, nie nastawion¹ na osi¹ganie zysku, której celem jest
gromadzenie i trwa³a ochrona dóbr kultury, informowanie o wartoœciach i treœciach gromadzonych
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartoœci historii, nauki i kultury polskiej oraz œwiatowej,
kszta³towanie wra¿liwoœci poznawczej i estetycznej oraz umo¿liwianie kontaktu ze zbiorami.
UkL¥D MIEJSKI w GLIWICACH
Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej
44.100 Gliwice, ul. Zwyciêstwa 21tel.:
(032)238.54-27. (032) 238.54-28
OSCOOpisu z orygina³em
stwierdzam
CIernik
§6
Muzeum realizuje cele i zadania okreœlone w § 5, w szczególnoœci przez:
1) gromadzenie zbiorów -zw³aszcza
w zakresie dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Muzeum,
a w szczególnoœci z zakresu historii, sztuki polskiej oraz obcej, etnografii i archeologii,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
3) przechowywanie zgromadzonych
zbiorów w warunkach, zapewniaj¹cych
im w³aœciwy stan
zachowania i bezpieczeñstwo,
4) zabezpieczanie i konserwowanie zgromadzonych zbiorów,
5) udostêpnianie, wypo¿yczanie i u¿yczanie zbiorów i materia³ów dokumentacyjnych
do celów
naukowo-badawczych,
popularyzatorskich i edukacyjnych,
6) organizowanie i urz¹dzanie wystaw sta³ych i czasowych,
.
7) organizowanie prac wykopaliskowych,
8) prowadzenie szeroko rozumianej dzia³alnoœci edukacyjnej,
popularyzatorskiej
i kulturalnooœwiatowej oraz informacyjnej,
9) prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej.
Rozdzia³ III
Organizacja i kierownictwo Muzeum
§7
W sk³ad Muzeum wchodz¹ nastêpuj¹ce oddzia³y:
1) Siedziba g³ówna -Willa CARO,
2) Oddzia³ -Zamek Piastowski,
3) Oddzia³ Odlewnictwa Artystycznego,
4)
Oddzia³ -Radiostacja
Gliwice.
§8
Organizacjê
wewnêtrzn¹
oraz zakres zadañ realizowanych
w Muzeum okreœla regulamin
organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasiêgniêciu opinii organizatora oraz opinii
dzia³aj¹cych w nim organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
§9
1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powo³uje i odwo³uje Prezydent Miasta Gliwice na zasadach
przewidzianych w obowi¹zuj¹cych przepisach.2.
Dyrektor kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoœci Muzeum i reprezentuje je na zewn¹trz.
3. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy nie wiêcej ni¿ 2 zastêpców, których sam powo³uje
i odwo³uje.
Rozdzia³ IV
Rada Muzeum
§10
1. przy Muzeum dzia³a Rada Muzeum, której cz³onków w liczbie 12 osób powo³uje i odwo³uje
Rada Miejska w Gliwicach.2.
Rada Muzeum dzia³a w trybie i na zasadach okreœlonych wart. 11 ustawy o muzeach.
URZ¥DMiEJSKIw GLIWICACH
Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej
44-100 Gliwice, ul. Zwyciêstwa 21
tel.: (032) 238-54-27. (032)238-54-28
:goC
;sc:; OdpiSU l orygina³em
stwierdzam
2.
§11
2.
oϾ
Rozdzia³ V
Kolegium Muzealne
1.
2.
3.
4.
5.
Dyrektor mo¿e powo³aæ z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej po³owy zatrudnionych
w Muzeum muzealników Kolegium Muzealne, jako organ doradczy.
Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Dyrektor Muzeum, który ustala porz¹dek i prowadzi
obrady Kolegium.
W sk³ad Kolegium wchodz¹ kierownicy dzia³ów Muzeum.
Sk³ad Kolegium mo¿e byæ z inicjatywy Dyrektora poszerzony
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Muzeum.
Kolegium odbywa posiedzenia na wniosek Dyrektora Muzeum,
o specjalistów
lub na wniosek
z dziedzin
Y2 sk³adu
Kolegium.
6. Uchwa³y Kolegium zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy
cz³onków Kolegium.
7.8.W razie równoœci g³osów za i przeciw przewa¿a g³os przewodnicz¹cego.
Posiedzenia Kolegium s¹ protoko³owane.
Rozdzia³ VI
Finansowanie Muzeum
§12
1.
Muzeum
prowadzi
gospodarkê
finansow¹
na zasadach
okreœlonych
w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej.
Do sk³adania w im ieniu Muzeum oœwiadczeñ w zakresie jego praw i zobowi¹zañ maj¹tkowych
wymagane s¹ podpisy 2 osób ³¹cznie tj. Dyrektora Muzeum i G³ównej Ksiêgowej lub osób
przez nich upowa¿nionych.
§13
1.
Dzia³alnoœæ statutowa Muzeum jest finansowana z dotacji podmiotowej przekazywanej przez
Organizatora,
a tak¿e z dochodów uzyskiwanych z w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, ze
œrodków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych Ÿróde³.
Muzeum mo¿e prowadziæ, jako dodatkow¹, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a œrodki uzyskane z tej
dzia³alnoœci przeznaczane s¹ na realizacjê statutowych celów i zadañ Muzeum.
Rozdzia³ VII
Przepisy koñcowe
§14
Po³¹czenie, podzia³ lub likwidacja Muzeum nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Gliwicach
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§15
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie okreœlonym dla jego nadania.
URZ¥DM'EJSK³w GLIW'CACH
BiurQ Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej
44-100Gliwice,ul.
Zwyciêstwa 21
{el.:
(032) 238-54-27..
(032) 238-54-28
odpisu z orygina³em
stwierdzam
GliWIce,
dn
1.~..
~ .1~JDr.
J CIernik

Podobne dokumenty