Statut szkoły placówki [tryb zgodności]

Komentarze

Transkrypt

Statut szkoły placówki [tryb zgodności]
Statut szkoły /placówki
Uwagi i wnioski z analizy
statutów szkół
Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach
Podstawa prawna:
1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów
statut w publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół.
szk ł. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.)
Statuty szkolne są dokumentem, które
należy
systematycznie
nowelizować
zgodnie ze zmieniającymi się zapisami
prawa, a zmiany zatwierdzać uchwałą rad
pedagogicznych.
Wszystkie
wersje
statutów
należy
przechowywać przez cały okres istnienia
placówki.
Zespół szkół – ile statutów?
• Każda z placówek wchodzących w skład zespołu jest placówką
w pełni samodzielną i powinna posiadać odrębny statut.
• Łączenie szkół różnych typów dopuszczają przepisy prawa,
a zwłaszcza ustawa o systemie oświaty. Połączenie szkół w zespół
nie może naruszać ich odrębności i autonomii.
• Utworzenie zespołu powstaje w drodze uchwały organu
prowadzącego szkołę w oparciu o akt założycielski. Akt założycielski
opiniują rady pedagogiczne łączonych w zespół szkół.
• Organ powołujący szkołę uchwala i podpisuje akt założycielski
i nadaje pierwszy statut, który rozstrzyga podstawy współistnienia
placówek w zespole. Na tej podstawie tworzy się statuty odrębne
dla szkół wchodzących w skład zespołu. Może to uczynić
równolegle z nadaniem pierwszego statutu organ prowadzący.
W przypadku istnienia tylko jednego statutu- statutu zespołu szkółstatuty szkół składowych opracowują i zatwierdzają ich rady
pedagogiczne.
Zapisy zawarte w statutach:
Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu
dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium
Oświaty w Białymstoku.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Suwałkach.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Powinno być zapisane:
NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJE PODLASKI
KURATOR OŚWIATY
Zapisy w statutach:
Organem prowadzącym szkołę
szko ę jest Rada Gminy,
Gminy, Rada Miejska, Rada
Miasta, Wójt
W jt Gminy
Powinno być zapisane:
Organem prowadzą
prowadzącym szkołę
szkołę jest Gmina ... lub Miasto ...
Zapisy zawarte w statutach:
Do kompetencji stanowią
stanowiących rady pedagogicznej należy:
• zatwierdzenie
Programu
Wychowawczego
Szkoły,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu
Profilaktyki, Programu Rozwoju Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
• określenie organizacji współdziałania z poradnią psychologicznopedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinom,
• określenie szczegółowych zasad oceniania uczniów.
• ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw
podręczników,
• Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego
zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców
Powinno być zapisane:
Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu
przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich
projektów przez radę szkoły lub placówki;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Powinno być zapisane:
Art.54 Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa
w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły.
Zapisy zawarte w statutach:
W przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela
się w formie:
•
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
•
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
•
zajęć rozwijających uzdolnienia;
•
porad i konsultacji.
Powinno być zapisane:
§ 6. 2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologicznopedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
2) porad i konsultacji.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
• wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania
oraz podręcznik nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej,
• stopień celujący otrzymuje uczeń, który rozwiązuje także zadania
wykraczające poza program nauczania tej klasy,
•
liczba uczniów w grupie w świetlicy nie powinna przekraczać 30,
•
Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego
nauczyciela, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
• Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w
placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w
sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
•
Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie
zarządzenia MEN.
•
W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania
określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego
1994 roku.
•
Do zadań nauczyciela należy: sporządzanie rozkładu materiału z
przedmiotu.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
• Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu Szkół oraz
uchylanie się od obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:
skreśleniem z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej
Dyrektora, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
•
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół do
30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty.
•
Na wniosek rodziców, za zgodą dyrektora szkoły, naukę w szkole
podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1
września kończy 5 lat.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
•
W ostatnim miesiącu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą.
•
Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą
przejmuje inny pracownik szkoły.
•
Dopuszcza się sporadycznie w uzasadnionych przypadkach organizowanie
zast pstw koleżeńskich na pisemny wniosek nauczyciela.
zastępstw
•
Dyrektor Gimnazjum planuje, organizuje i przeprowadza wewnątrzszkolne
mierzenie jakości pracy szkoły opracowuje program rozwoju szkoły,
wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły.
•
Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
• Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach
dziewcząt i chłopców liczących od 10 do 30 uczniów,
• Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek
po18 czerwca.
• Uczeń ma prawo do: powtórzenia przez nauczyciela wiedzy przed
zapowiedzianą pracą kontrolną.
• Zabezpieczenie temperatury w pomieszczeniach szkolnych w
wysokości co najmniej +15 C.
• Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 18 do
26 uczniów.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
• Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Gimnazjum,
termin musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami lub
opiekunami prawnymi.
• Dyrektor przedszkola: kieruje
samorządu terytorialnego.
przedszkolem
jako
jednostką
• Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola
w przypadku: nieprzestrzegania przez rodziców
rodzic w postanowień
niniejszego statutu.
• Dzieci uczęszczające do przedszkola muszą być ubezpieczone od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie przepisów niniejszego statutu,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców.
Zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi:
•
4.Liczba
dzieci
w
oddziale
nie
może
przekroczyć
25.
5.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego
przedszkole liczba dzieci może być wyższa od liczby określonej w ust. 4.
•
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko
w wieku od 4 do 8 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.
•
Podstawa
prawna
tworzenia
statutu
w
szkole
podstawowej:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 52,
poz. 466 z późn. zm.).
•
Dzieci realizujące tylko bezpłatnie podstawę programową
przebywają
w przedszkolu od godziny 700 do godziny 1200, Wszystkie dzieci powinny
być przyprowadzane do przedszkola do godziny 830 .
Informacje, które wg rozporządzenia powinny być
zamieszczone w statucie, a w niektórych brakuje:
• organizacja oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych,
• zadania zespołów nauczycielskich,
• szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
• organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów,
• tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
• Statut szkoły ponadto określa formy współdziałania oraz
częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi
opiekunami),
Informacje, które wg rozporządzenia powinny być zamieszczone w
statucie, a w niektórych brakuje:
• Statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do
przedszkola oraz ich prawa i obowiązki, warunki pobytu
w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo,
• zasady usprawiedliwiania, w określonym
nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
terminie
i
formie,
• warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły,
• zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania
sporów między nimi.
Informacje, które wg rozporządzenia powinny być zamieszczone
w statucie, a w niektórych brakuje:
• organizacja
współdziałania
z
poradniami
psychologicznopedagogicznymi oraz innymi instytucjami
świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
• organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi
opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
• organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia.
Opracowanie:
Delegatura w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podobne dokumenty