Regulamin Funduszu im. Jana Kochanowskiego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Funduszu im. Jana Kochanowskiego
Regulamin
Funduszu im. Jana Kochanowskiego
§1
Fundusz powstaje i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel przez darczyńców
instytucjonalnych i prywatnych. Fundusz ten moŜe być dofinansowany z zysku Uczelni.
§2
Fundusz działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim i wspiera:
a)
międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe oraz imprezy kulturalne organizowane przez
koła naukowe i Samorząd Studentów UJ;
b)
dni kultury studenckiej organizowane przy współpracy z innymi uniwersytetami
europejskimi;
c)
indywidualne wyjazdy studentów w ramach międzynarodowych przedsięwzięć naukowych.
§3
O dofinansowanie z Funduszu moŜe się starać:
a)
student lub grupa studentów UJ, którzy pod opieką nauczyciela akademickiego lub z jego
rekomendacji udają się do wyŜszej uczelni lub placówki naukowej za granicą w celach
naukowych lub dydaktycznych;
b)
student lub grupa studentów UJ, którzy pod opieką nauczyciela akademickiego lub z jego
rekomendacji organizują przyjazd studentów zagranicznych do Krakowa w celach
naukowych lub dydaktycznych;
c)
student lub grupa studentów UJ organizujących międzynarodowe przedsięwzięcia
kulturalne.
§4
Wniosek o dofinansowanie, złoŜony do Przewodniczącego Rady Funduszu, powinien zawierać:
a) podanie do JM Rektora UJ, zawierające krótkie uzasadnienie i opis projektu;
b) ewentualne zaproszenie od partnera zagranicznego bądź teŜ dokument potwierdzający
nawiązanie z nim kontaktu;
c) w wypadku ekspedycji naukowej – w miarę dokładne określenie miejsca realizacji projektu i
ewentualnych partnerów zagranicznych;
d) zestawienie całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
§5
1. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu.
2. Rektor ma moŜliwość przekazania części lub całości swoich kompetencji Prorektorowi UJ do
spraw dydaktycznych.
§6
1. Przewodniczącego i Radę Funduszu powołuje Senat UJ na wniosek Rektora.
2. W skład Rady, oprócz Przewodniczącego, wchodzą 3 osoby spośród samodzielnych
pracowników naukowych UJ oraz 3 osoby z Samorządu Studentów UJ.
3. Rada odbywa posiedzenia raz w miesiącu i opiniuje wnioski, a propozycje do zatwierdzenia
przedstawia Rektorowi UJ Przewodniczący Rady Funduszu.
§7
O wysokości dofinansowania decyduje Rektor UJ na wniosek Rady Funduszu.
§8
O decyzji w sprawie dofinansowania Rada Funduszu zawiadamia zainteresowanych na piśmie.
§9
Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przedłoŜenia Radzie zwięzłego sprawozdania
merytorycznego i finansowego w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia wspieranego
przedsięwzięcia.
§10
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty