tutaj - Comenius

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Comenius
Proszę zapoznać się z Przewodnikiem dla wnioskodawców 2010 Part I: General
provisions, rozdział 4E i 4.F. (przewodnik znajduje się na stronie WWW.comenius.org.pl
w zakładce Do pobrania)
BudŜet projektu Comenius Regio konstruowany jest w oparciu o dwie składowe:
I. ryczałtowa kwota z przeznaczeniem na mobilności
Kraj uczestniczącej
instytucji
PL – Polska
4 mobilności
≤ 300
>300
km
km
2.000
4.000
8 mobilnosci
≤ 300
>300
km
km
4.000
8.000
12 mobilnosci
≤ 300
>300
km
km
4.000
10.000
24 mobilności
≤ 300
>300
km
km
10.000 20.000
Wysokość kwoty ryczałtowej uzaleŜniona jest od minimalnej liczby mobilności, które zostaną
zrealizowane podczas dwóch lat trwania projektu oraz odległości dzielącej regiony
partnerskie.
Z ryczałtowej kwoty przeznaczonej na mobilności kaŜda osoba wyjeŜdŜająca pokrywa koszty
podróŜy do i z kraju partnera, koszty zakwaterowania, wyŜywienia, ubezpieczenia,
przejazdów lokalnych, biletów wstępu podczas wyjazdu.
II. dodatkowe koszty projektu, w oparciu o plan wydatków, w maksymalnej
wysokości 25.000 euro
BudŜet musi być sporządzony w euro.
Dodatkowe koszty projektu (poza mobilnościami) mogą być przeznaczone na:
•
Koszty personelu: koszty dotyczące personelu zatrudnionego na stałe oraz
czasowo wyliczane na podstawie rzeczywistych stawek dziennych, które nie mogą
przekroczyć stawek wskazanych w Przewodniku dla Wnioskodawców Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” w rozdziale 4F. W ramach tej kategorii kosztów nie
są uwzględniane koszty umów.
•
Koszty umów z podwykonawcami: koszty związane z nabyciem usług,
z uwzględnieniem tłumaczeń pisemnych i ustnych, druku. Koszty umów
z podwykonawcami nie mogą przekroczyć 30% wartości wnioskowanej kwoty
dofinansowania (łącznie kwota na mobilności + dodatkowe koszty projektu).
Z pracownikami organizacji ujętych we wniosku aplikacyjnym nie moŜna
zawierać umów o podwykonawstwo.
•
Koszty wyposaŜenia: zakup, wynajem lub leasing wyposaŜenia, jeŜeli jest to
uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu, amortyzacja sprzętu zgodnie
z zasadami podatkowymi i rachunkowości. Koszty wyposaŜenia nie mogą
przekroczyć 10% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania (łącznie kwota na
mobilności + dodatkowe koszty projektu).
•
Pozostałe koszty projektu: koszty nie uwzględnione w innych kategoriach
kosztów, takie jak koszty wynajmu, zakupu towarów konsumpcyjnych, koszty
podróŜy ekspertów lub mówców podczas konferencji.
Koszty pośrednie projektu nie są uprawnione, mogą stanowić wkład własny w realizację
projektu. Koszty pośrednie to koszty związane z zarządzaniem projektem np.:
• koszty sprzętu wykorzystywanego do zarządzania projektem (komputery
notebooki),
• koszty materiałów biurowych,
• koszty telefonu, faksu, poczty email,
• wynajęcie pomieszczeń na biuro projektu, opłaty za elektryczność.
Instytucja wnioskująca moŜe otrzymać dofinansowanie kwoty ryczałtowej na mobilności oraz
maksymalnie 75% kwoty na dodatkowe koszty projektu (w maksymalnej wysokości 25 000
euro). Pozostałe 25% stanowi wkład własny instytucji wnioskującej.
Przykład:
A. wnioskowana zryczałtowana kwota
dofinansowania
koszty personelu
koszty umów z podwykonawcami
Region partnerski 1
10 000 euro
6 700
7 500
Region partnerski 2
8 000 euro
-
koszty wyposaŜenia
1 500
-
pozostałe koszty
7 000
-
B. Łączne koszty działań innych niŜ
mobilności
22 700
0
Łączne koszty projektu (A+B)
32 700
Całkowita kwota dofinansowania 27 025 euro
(A+max 75%B)
8 000
8 000 euro
Wkład własny w realizację projektu jest wymagany, jeŜeli wnioskowano o dodatkowe koszty
projektu. JeŜeli nie wnioskowano o dodatkowe koszty projektu wkład własny nie jest
wymagany.
Wkład własny musi stanowić co najmniej 25% wartości dodatkowych kosztów projektu
(suma kosztów personelu, umów z podwykonawcami, wyposaŜenia oraz pozostałych kosztów
projektu (bez kosztów mobilności)).
Wkład własny mogą stanowić koszty personelu instytucji uczestniczących w projekcie.
Rozliczenie kosztów będzie dokonywane w oparciu o liczbę dni oraz stawkę dzienną osób
pracujących w ramach realizacji projektu. Podstawę wyliczenia stanowi realne
wynagrodzenie danej osoby.

Podobne dokumenty