Jak tworzyć lepszy ¶wiat poprzez sport?

Komentarze

Transkrypt

Jak tworzyć lepszy ¶wiat poprzez sport?
Integralny Tenis Sto³owy
Jak tworzyæ lepszy ¶wiat poprzez sport?
Autor: Jerzy Grycan
20.10.2008.
Zapraszam Ciê do wspólnej
'integralnej' refleksji, jak podnie¶æ trening, szkolenie, zarz±dzanie
sportem, i jako¶æ ¿ycia ludzi zwi±zanych ze sportem na wy¿sze
poziomy... jak mo¿emy tworzyæ lepszy ¶wiat dla naszych dzieci i wnuków
poprzez sport...
Witam Ciê,
Zapraszam Ciê do wspólnej 'integralnej' refleksji, jak podnie¶æ trening, szkolenie, zarz±dzanie sportem, i jako¶æ ¿ycia ludzi
zwi±zanych ze sportem na wy¿sze poziomy... jak mo¿emy tworzyæ lepszy ¶wiat dla naszych dzieci i wnuków poprzez
sport...
Szukam ludzi, którzy chc± rozwijaæ taki integralny tenis sto³owy i integralny sport...
S³ysza³em lub czyta³em kiedy¶ o takiej rozmowie Mistrza zen z uczniami..."Czy to dobry pomys³ medytowaæ i
jednocze¶nie paliæ papierosa? - zapyta³ uczeñ; Oczywi¶cie, ¿e nie - odpowiedzia³ oburzonym g³osem Mistrz. Czy pal±c
papierosa by³oby dobrze medytowaæ - zapyta³ inny uczeñ. Oczywi¶cie ¿e tak, to jest genialny pomys³!! - odpowiedzia³
z entuzjazmem Mistrz" ...
Sport uprawiaj± miliardy ludzi. W samego tenisa sto³owego potrafi graæ co najmniej pó³ miliarda obywateli naszego globu.
Mimo tego sport nie jest najwa¿niejsz± rzecz± w ¿yciu. Jest wiele innych wa¿niejszych dziedzin, które zaspokajaj±
wa¿niejsze potrzeby. Ale...
Integralny sport...
- prowadzi do Mistrzostwa rozumianego jako proces, jako sposób podrózowania;
http://integralnytenisstolowy.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:54
Integralny Tenis Sto³owy
- prowadzi do rozwoju dojrza³ej osobowo¶ci, i wy¿szych mo¿liwych stanów swiadomosci;
- uwzglêdnia pracê z cia³em, umy³em, Dusz± i cieniem;
- uwzglêdnia rozwój jazni, natury i kultury; (Ken Wilber)
Integralny sport...
uczy jak wygrywaæ w stanie 'doskona³ej bezinteresowno¶ci', 'bêd±c skupionym tylko na grze'... (Mitsuru Kohno)
Integralny sport...
uczy nas byæ 'prawdziwym wojownikiem', który potrafi 'wyrzuciæ ¶mieci z g³owy', 'byæ tu i teraz', 'szukaæ odpowiedzi w sobie',
'medytowaæ', 'nieustêpliwie walczyæ', 'byæ soba', 'wierzyæ w siebie', 'robiæ to co siê kocha', 'dzia³aæ, a nie reagowaæ', 'cieszy
sie wêdrówk±', 'cieszyæ siê sposobem podró¿owania', 'cieszyæ siê GR¡'... (Dan Millman)
Integralny sport...
odkrywa w ka¿dym z nas... 'Ostatecznego Sportowca', który:
- '³±czy cia³o, umys³ i ducha w tañcu egzystencji;
- nieustannie bada wewnêtrzny i zewnêtrzny byt;
http://integralnytenisstolowy.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:54
Integralny Tenis Sto³owy
- przekracza ograniczenia i granice w procesie osobistej i spo³ecznej transformacji;
- gra wiêksz± grê, GRÊ GIER, z pe³n± ¶wiadomo¶ci±, ¶wiadomy ¿ycia i ¶mierci, i pragn±cy akceptowaæ ból i rado¶æ jak±
przynosi ¶wiadomo¶æ;
- i ostatecznie s³u¿y innym jako przyk³ad i przewodnik w naszej ewolucyjnej podró¿y'... (George Leonard)
Integralny sport...
zawiera i przekracza to, co aktualnie mamy najlepszego w ¶wiecie tenisa sto³owego i sportu
- O chiñskim tenisie stolowym (1)
- O chiñskim tenisie sto³owym (2)
Proszê, podziel siê swoimi przemy¶leniami, zw³aszcza je¶li ju¿ mia³e¶ okazjê zapoznaæ siê z integraln± koncepcj± :
- Jak tworzyæ taki integralny sport? Jak ulepszyæ nasz trening, zawody, i odnowê? Jak ulepszyæ trening motoryki, techniki,
taktyki? Jak udoskonaliæ trening mentalny?
- Jak Twoim zdaniem najlepiej wdro¿yæ ideê integralnego tenisa sto³owego? Jak rozwijaæ ideê integralnego sportu?
http://integralnytenisstolowy.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:54
Integralny Tenis Sto³owy
- Jakimi krokami najlepiej doprowadziæ do stworzenia pierwszego miêdzynarodowego integralnego centrum tenisa
sto³owego, lub sportu, lub mo¿e nawet ca³ej ich sieci?
- Jakie widzia³by¶ kolejne materia³y szkoleniowe i szkolenia 'integralnego tenisa sto³owego'? Jakie 3 g³ówne cechy
mia³yby posiadaæ te dalsze materia³y lub dalsze szkolenia, których by¶ oczekiwa³?
A mo¿e chcia³by¶ co¶ wnie¶æ twórczego na czekaj±cym nas spotkaniu integralnym? 5-7 grudnia Stowarzyszenie Forum
Rozwoju Integralnego organizuje w Trójmie¶cie 'Spotkanie integralne' .
A mo¿e znasz ludzi, którzy maj± podobne marzenia i cele. Proszê skontaktuj mnie z osobami, które byæ mo¿e chcia³yby
rozwijaæ taki integralny sport... Zapro¶ ich tutaj na stronê...
Z góry Ci dziêkujê
Z pozdrowieniami
http://integralnytenisstolowy.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:54
Integralny Tenis Sto³owy
Jerzy Grycan
+48 696 557 718+48 696 557 718
skype: jerzygrycan
gg: 4355517
msn: [email protected]
[email protected]
P.s. Je¶li jeszcze nie masz, to po wpisaniu siê na moj± listê na stronie startowej www.integralnytenisstolowy.com
wy¶lê Ci w prezencie e-booka z obszernymi fragmentami ksi±¿ki.
Call
Send SMS
Call from mobile
http://integralnytenisstolowy.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:54
Integralny Tenis Sto³owy
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
http://integralnytenisstolowy.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:54