Rok 2013 - rachunek zysków i strat

Komentarze

Transkrypt

Rok 2013 - rachunek zysków i strat
Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Spó ka z o.o.
23-200 Kra nik ul. Obwodowa 7
NIP: 715-020-03-88
Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzgl
ROK: 2013
dnieniem bufora
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Poz.
Nazwa pozycji
A
Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym:
Na koniec roku
2013-12-31
Rok ubieg y
1.352.828,22
1.356.950,11
0,00
1.352.828,22
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364.554,11
-7.700,00
0,00
96,00
3.543.644,57
3.415.194,19
597.777,51
913.218,85
97.553,45
74.139,00
1.502.521,22
305.899,47
52.535,07
0,00
606.525,83
896.925,27
130.396,55
72.140,83
1.367.657,38
298.249,54
43.298,79
0,00
-2.190.816,35
450.920,72
-2.058.244,08
432.971,27
219,51
17.722,32
432.978,89
0,00
20.466,60
412.504,67
Pozosta e koszty operacyjne
0,00
0,00
I
II
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.739.895,63
20.721,10
-1.625.272,81
6.546,11
Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym:
0,00
0,00
-(1)
0,00
0,00
721,10
6.334,73
I
II
III
IV
B
Koszty dzia alno ci operacyjnej
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
C
D
F
G
Amortyzacja
Zu ycie materia ów i energii
Us ugi obce
Podatki i op aty, w tym:
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia
Pozosta e koszty rodzajowe
Warto sprzedanych towarów i materia ów
Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B)
Pozosta e przychody operacyjne
I
II
III
E
od jednostek powi zanych
Przychody netto ze sprzeda y produktów
Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto dodatnia, zmniejszenie
Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
I
II
Odsetki, w tym:
-(1)
III
IV
V
H
Odsetki, w tym:
-(1)
II
III
IV
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,38
1.087,10
7.575,49
1.087,10
7.575,49
dla jednostek powi zanych
0,00
0,00
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.720.261,63
0,00
-1.626.302,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.720.261,63
0,00
0,00
-1.720.261,63
-1.626.302,19
0,00
0,00
-1.626.302,19
Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I
II
K
L
M
N
od jednostek powi zanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne
Koszty finansowe
I
I
J
od jednostek powi zanych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I±J)
Podatek dochodowy
Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)
Druk: 2016-10-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
2016.a
Strona 1 ostatnia

Podobne dokumenty