szefostwo geografii wojskowej

Komentarze

Transkrypt

szefostwo geografii wojskowej
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
AKADEMIA KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI
GEOGRAFIA WOJSKOWA
płk Artur STARCZEWSKI
13-14.05.2015 WROCŁAW
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
GEOGRAFIA WOJSKOWA
1. Miejsce Geografii Wojskowej w SZ RP
2. Zabezpieczenie geograficzne
 Zdolności
 Produkty
3. Projekty międzynarodowe
4. Współpraca krajowa i miedzynarodowa
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Miejsce SGeoW w strukturach SZRP
DOWÓDZTWO
GENERALNE RSZ
INSPEKTORAT
RODZAJÓW WOJSK
ZARZĄD ROZPOZNANIA
I WALKI ELEKTRONICZNEJ
Oddział Rozpoznania Obrazowego
i Zabezpieczenia Geograficznego
DOWÓDZTWO
OPERACYJNE RSZ
INSPEKTORAT
WSPARCIA SZ
PION
OPERACYJNY
ZARZĄD ROZPOZNANIA
I WALKI ELEKTRONICZNEJ
LOGISTYKA
Wydział i Analiz
i Oceny Środowiska
Szefostwo Eksploatacji Sprzętu
Łączności, Informatyki i WE
CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY
GEOGRAFII WOJSKOWEJ
SZEFOSTWO
GEOGRAFII WOJSKOWEJ
6. SAMODZIELNY
ODDZIAŁ
GEOGRAFICZNY
19. SAMODZIELNY
ODDZIAŁ
GEOGRAFICZNY
22. WOJSKOWY
OŚRODEK
KARTOGRAFICZNY
WOJSKOWE
CENTRUM
GEOGRAFICZNE
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Jednostki geograficzne
SZEFOSTWO
GEOGRAFII
WOJSKOWEJ
6 SAMODZIELNY
ODDZIAŁ
GEOGRAFICZNY
22 WOJSKOWY
OŚRODEK
KARTOGRAFICZNY
Warszawa
Toruń
Komorowo
TORUŃ
19 SAMODZIELNY
ODDZIAŁ
GEOGRAFICZNY
LESZNO
OSTRÓW MAZOWIECKA
WARSZAWA
WOJSKOWE
CENTRUM
GEOGRAFICZNE
Leszno
Warszawa
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Zabezpieczenie Geograficzne
CEL
Zapewnienie dowódcom wszystkich szczebli dowodzenia
aktualnej, dokładnej i terminowej informacji (danych, produktów)
o przestrzeni (środowisku) geograficznej, w której prowadzone
będą działania.
ISTOTA
Gromadzenie, przetwarzanie, wytwarzanie oraz doprowadzenie do
użytkownika (dowództw i wojsk) informacji geograficznej (danych,
produktów) o obszarze (terenie, środowisku) działań, niezbędnej
do planowania i kierowania użyciem sił i środków (oraz szkolenia).
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Zabezpieczenie Geograficzne
KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE
WYTWARZANIE
•
planowanie prac geograficznych,
•
•
kierowanie jednostkami geograficznymi,
opracowywanie map lądowych,
lotniczych i specjalnych,
•
standaryzacja opracowań
geograficznych,
•
wytwarzania produktów numerycznego
zobrazowania terenu,
•
realizacja prawa geodezyjnego
i kartograficznego,
•
tworzenie wojskowego systemu
informacji o terenie,
•
utrzymanie w aktualności Wojskowego
Zasobu Geograficznego.
•
pomiary geodezyjne i wykonywanie map
zasadniczych na obiektach wojskowych,
•
utrzymanie i doskonalenie technologii.
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA
• prowadzenie wymiany danych
geograficznych,
ZDOLNOŚCI
GEOGRAFII
WOJSKOWEJ
• nadzór nad realizacją porozumień,
• prowadzenie uzgodnień w ramach
grup roboczych NATO.
ANALIZY I WSPOMAGANIE
DOWÓDZTW
• analizy geograficzno- operacyjne terenu,
SZKOLENIE
• studia operacyjno - geograficzne,
• prowadzenie kursów instruktorsko
metodycznych,
• wspomaganie systemów dowodzenia,
• wydawanie pomocy szkoleniowych.
• wspomaganie systemów zaopatrywania
i uzbrojenia.
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Zabezpieczenie geograficzne
PRZETWARZANIE
INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ
WYTWARZANIE
PRODUKTU
GEOGRAFICZNEGO
DOSTARCZENIE
INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ
UŻYTKOWNIKOWI
GROMADZENIE
INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ
SZKOLENIE
UŻYTKOWNIKÓW
INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Zdolności jednostek geograficznych
WCG
(Warszawa)
 utrzymanie materiałów
źródłowych wojskowego
zasobu geograficznego;
 produkcja i kontrola danych
 zarządzanie bazami danych 
 analizy geoprzestrzenne i
obrazowe

 szkolenie

VMap L0
VMap L1
VMap L2
VMap L3
Nieoszacowane bazy
danych
NMT
6 Samodzielny
Oddział Geograficzny
(Toruń)
22 Wojskowy Ośrodek
Kartograficzny
(Komorowo)
19 Samodzielny
Oddział Geograficzny
(Leszno)
 produkcja i kontrola
danych geoprzestrzennych
 opracowanie map
 przygotowanie do druku i
druk map
 reprodukcja
polowe wsparcie
geograficzne - MZZG
zbieranie i weryfikacja
danych terenowych
opracowanie i kontrola
danych geoprzestrzennych
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Zabezpieczenie geograficzne
OBSZAR
ODPOWIEDZIALNOŚCI
OBSZAR ZAINTERESOWANIA
OPERACYJNEGO
Poziom
Rozdzielczość informacyjna
Mapy lądowe
Mapy lotnicze
Strategiczny
Poziom 0 – 1:1 000 000
1:1 000 000
1:500 000
1:5 000 000
1:2 000 000
1:1 000 000
Operacyjny
Poziom 1 – 1:250 000
1:250 000
1:500 000
1:250 000
Taktyczny
Poziom 2 – 1:50 000
Poziom 3 – mapy wektorowe miast
1:50 000
i plany miast
1:50 000
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Obszary zadaniowe
WYTWARZANIE PRODUKTU GEOGRAFICZNEGO
PRODUKTY CYFROWE
MACIERZOWE
WEKTOROWE
Cyfrowa
Mapa Europy
DTED1
DTED2
VML1
Numeryczny model
terenu wysokiej
rozdzielczości
VML2
Mapa operacyjnej
oceny terenu
MGCP
BAZY
DANYCH
Ortofotomapa
1:25 000 1:1 000 000
CADRG
1:10 000 MrSID
RASTROWE
Mokradła
Ekologiczna
Studnie
Jeziora Polski
Miejscowości
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Obszary zadaniowe
WYTWARZANIE PRODUKTU GEOGRAFICZNEGO
PRODUKTY ANALOGOWE
1:25 000 - M853
1:50 000 - TML
1:250 000 1501-AIR
1:500 000 - LFC
PODRĘCZNIKI
I BROSZURY
SZKOLENIOWE
1:50 000 - M755
1:250 000 - TFC(L)
1:100 000 M653 i N601
1:500 000 - TPC
1:250 000 - 1501
MAPY
LOTNICZE
1:500 000 - 1404
1:1 000 000 - CRM
ICAO
MAPY
TOPOGRAFICZNE
1:25 000 - M853-S
1:5 000 000 Europa
1:50 000 - M755-S
MAPY
SPECJALNE
INFORMACJA
GEOGRAFICZNA
MAPY
OGÓLNO-GEOGRAFICZNE
1:500 000
i 1:800 000 mapy drogowe
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Mapa wektorowa poziomu 2 (VML2)
Mapa wektorowa poziomu 1 (VML1)
Łącznie w Wojskowym Zasobie Geograficznym
są 443 aktualne arkusze (79%)
(Obszar kraju - 562 arkusze)
Planowany termin zakończenia 2016 - 2017
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Mapa topograficzna w skali 1:50 000 serii M755
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Mapa topograficzna w skali 1:100 000 serii M653
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Mapa operacyjna w skali 1:250 000 serii 1501
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Mapy lotnicze
Seria LFC skala 1:500 000
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Mapy ośrodków szkolenia poligonowego
Fragment mapy w skali 1:25 000 CSWL DRAWSKO serii M853-TRZ
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
GEOSERWER
Serwer informacji i usług geograficznych
Przeznaczenie:
 Repozytorium cyfrowej informacji geograficznej
 Bezpośrednie udostępnianie zasobów informacyjnych upoważnionym
użytkownikom sieci MILWAN.
 Zapewnienie użytkownikom importu produktów geoprzestrzennych oraz
zobrazowań i analiz z użyciem przeglądarki internetowej.
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Druk map i wydawnictw
Drukarnia
w 22 WOK w Komorowie
Maszyna offsetowa, 5-kolorowa,
wykorzystująca technologię
druku CtP
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Wymiar ilościowy prac w 2014 r.
mapy topograficzne
1 280 000 egz.
mapy operacyjne
380 000 egz.
mapy lotnicze
55 000 egz.
mapy morskie
ŁĄCZNIE
6 000 egz.
1 722 950 egz.
Druk dla DWiPO MON
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Obszary zadaniowe
WSPARCIE DOWODZENIA
ANALIZY
GEOGRAFICZNE
PRACE
KARTOGRAFICZNE
POMIARY
GEODEZYJNE
RODZAJE
PRAC
ZBIERANIE DANYCH,
PRZETWARZANIE
I ARCHIWIZACJA
POWIELANIE
PRODUKTÓW
GEOGRAFICZNYCH
SZKOLENIE
SPECJALISTYCZNE
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
MZZG
mobilne zespoły zabezpieczenia geograficznego
 Realizacja
zadań
zabezpieczenia
geograficznego
w
każdym
miejscu
geograficznym
obszaru
zainteresowania
państw NATO i UE oraz w dowolnych
warunkach klimatycznych.
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne prowadzone przez jednostki geograficzne
na terenach zamkniętych Resortu Obrony Narodowej
Elementy podlegające pomiarom:
• Przeszkody lotnicze
• Środki naziemnego elektronicznego zabezpieczenia
lotów:
o Radiolokacyjny system lądowania
o Radiowy system nawigacyjny
o Taktyczny system nawigacyjny
o Radar kontroli obszaru i kontroli rejonu lotniska
• Infrastruktura lotnisk
• Środki wojsk radiotechnicznych oraz wojsk obrony
powietrznej i przeciwrakietowej
• Środki wojsk rakietowych i artylerii
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Multinational Geospatial Co-production Program
MGCP
Udział w Wielonarodowym
Programie Wspólnej Produkcji
Geoprzestrzennej – wspólne
wytwarzanie wysokorozdzielczych
danych wektorowych na rejony
zainteresowania
Zobowiązanie SZ RP
do 2015 r. - 56 oczek
Zobowiązanie SZ RP
do 2018 r. - 80 oczek
Korzyść dla SZ RP:
Możliwość pobrania
480 oczek
„oczko” – obszar o rozmiarze 1º x 1º
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
MGCP Derived Graphic - MDG
Dane MGCP, w połączeniu z rzeźbą
terenu,
granicami
politycznymi
i administracyjnymi, dodatkowymi
obiektami
morskimi,
nazwami
geograficznymi
oraz
informacją
lotniczą tworzą bazę do wytwarzania
produktów geoprzestrzennych.
Przykładem takiego produktu są
mapy topograficzne w skali 1:50
000, w standardzie MDG (MGCP
Derived
Graphic)
wykonywane
zgodnie
ze
standardem
amerykańskich
map
TLM
(Topographic Line Map)
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Wielonarodowy Program Wymiany
Wysokorozdzielczych Danych Wysokościowych TREx
TREx DEM 12 metrów
30 metrów
90 metrów
1000 metrów
Porównanie NMT z misji TanDEM-X z opracowaniami o rozdzielczości 30, 90 i 1000 metrów.
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Współpraca międzynarodowa
 Spotkania bilateralne, udział w
grupach roboczych i technicznych.
konferencjach,
 Projekty wielonarodowe:
MGCP
TREx
Smart Defence
 17 międzynarodowych porozumień ministerialnych:
USA
Węgry
Francja
Niemcy
Rumunia
Szwecja
Słowacja
Ukraina
Belgia
Czechy
Włochy
Estonia
Wielka Brytania
Łotwa
Norwegia
Litwa
Bułgaria
 Kolejnych pięć jest w fazie negocjacji:
Dania
Hiszpania
Holandia
Turcja
Portugalia
Powyższe porozumienia są podstawą
wymiany opracowań geograficznych.
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Współpraca krajowa
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia
2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnychi kartograficznych
mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
współdziałania
Narodowej.
Głównego
Geodety
Kraju
z
Ministrem
Obrony
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Współpraca krajowa
Produkty
pobrane
z
Państwowego
Zasobu
i Kartograficznego:
 Ortofotomapy i zdjęcia lotnicze
 Państwowy Rejestr Granic
 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
 Baza Danych Obiektów Topograficznych
 Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych
 Dane ze skaningu laserowego
o Numeryczny Model Terenu
o Numeryczny Model Pokrycia Terenu
Geodezyjnego
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
Przyszłość???
 Wdrożenie nowego serwera informacji i usłag geograficznych
 Wdrożenie nowych standardów opracowań geograficznych
wynikających z prac nad NGIF – NATO Geospatial Information
Format
 Rozbudowa zdolności do wsparcia geograficznego
 Uzyskanie zdolności do pozyskiwania danych z pułapu
powietrznego - BSP
SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty