oprawa kojowa lamp fitting ol4316

Komentarze

Transkrypt

oprawa kojowa lamp fitting ol4316
EDITION 05/07
OPRAWA KOJOWA
LAMP FITTING
OL4316
PRZEZNACZENIE
DESIGNATION
Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia miejscowego w
pomieszczeniach na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziana
jest do mocowania na œcianie nad ³ó¿kiem, sto³em itp.. Mo¿e
s³u¿yæ równie¿ do dekoracyjnego podœwietlania œcian.
The lamp fitting is purposed for local illumination of
accomodation on vessels. The fitting is designed to for mounting
on wall over the bed, table etc.. It can be used to decorative
illumination of walls.
BUDOWA
CONSTRUCTION
Podstawa oprawy wykonana jest ze stali zwyk³ej, nastawny
modu³ z diodami LED z aluminium. Diody LED wyposa¿one s¹
w uk³ad optyczny kszta³tuj¹cy wi¹zkê œwietln¹. Ca³oœæ
malowana jest farb¹ proszkow¹ na kolor jasnokremowy (inne
kolory na ¿yczenie).
Wyposa¿enie oprawy stanowi¹:
- diody LED z uk³adem optycznym
- zasilacz
- wy³¹cznik.
The base of the fitting is made of ordinary steel, adjustable
module with LEDs is made of aluminum. LEDs are equipped
with optical system formative light beam. The fitting is painted
with cream powder (other colours on request)
The lamp fitting is equipped with the following elements:
- LEDs with lens
- electronic feeder
- switch.
NORMY I PRZEPISY
STANDARDS AND RULES
PN-EN60598-1
BN-79/3083-00
EN60598-1
BN-79/3083-00
FAMOR S.A.
UL. KASZUBSKA 25
85-048 BYDGOSZCZ
POLAND
tel. +48-52/366-82-02
fax +48-52/366-82-03
e-mail: [email protected]
http://www.famor.com.pl
OL4316
Rysunek gabarytowy / Dimensioned drawing
Typ
Napiêcie
zasilaj¹ce
220÷240V
50÷60Hz
Masa [kg]
2xLED 1W czerwona z soczewk¹ 30°
2xLED 1W red with 30° lens
IP30
0,5
Protection grade
Mass [kg]
2xLED 1W zielona z soczewk¹ 30°
2xLED 1W green with 30° lens
OL4316-03
Type
Stopień ochrony
2xLED 1W bia³a z soczewk¹ 30°
2xLED 1W white with 30° lens
OL4316-01
OL4316-02
Źród³o œwiat³a
Supply voltage
Dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / Lamps included
Supply voltage