UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15
UCHWAŁA NR IX/45/2016
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i ust.1b oraz art. 6n ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – uchwala się co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia, załącznik Nr 1 do
uchwały ustalającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonychna terenie Gminy Alwernia otrzymuje brzmienie
ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie
Województwa Małopolskiego.
po
upływie
14 dni
od
dnia
jej
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
Id: E7795718-CCAC-4E18-A247-E2CF85AF39E3. Podpisany
Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/45/2016
Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r.
POLA JASNE WYPEŁNIA; WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Składający
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Alwernia
Miejsce składania
Urząd Miejski w Alwerni
32-566 Alwernia, ul. Z. Gęsikowskiego 7
Termin składania
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających
wpływ na wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
A.
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI
B.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Gminy Alwernia
32-566 Alwernia
ul. Z. Gęsikowskiego 7
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
 PIERWSZA DEKLARACJA
 NOWA DEKLARACJA – ZMIANA DANYCH
PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
 ZAMIESZKANIE NOWONARODZONEGO DZIECKA
 ZAMIESZKANIE MIESZKAŃCA Z INNEJ GMINY
 PRZYJAZD MIESZKAŃCA Z ZAGRANICY
 ZGON OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NA NIERUCHOMOŚCI
 WYJAZD MIESZKAŃCA DO INNEJ GMINY
 WYJAZD MIESZKAŃCA ZA GRANICĘ
INNY/ PODAĆ JAKI:
………………………………………………………………………………………………………….
 KOREKTA DEKLARACJI
Id: E7795718-CCAC-4E18-A247-E2CF85AF39E3. Podpisany
Strona 1
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………………………………………….
E.
ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA
NUMER DOMU
NUMER LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
POCZTA
PESEL
TELEFON
E-MAIL
REGON
F.
1
NIP
1
DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność)
IMIĘ I NAZWISKO
……………………………………………………………………………………………………………….
G.
ADRES ZAMIESZKANIA ( wypełnić jeśli jest inny niż w części E )
ULICA
NUMER DOMU
NUMER LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
POCZTA
PESEL
TELEFON
E-MAIL
Id: E7795718-CCAC-4E18-A247-E2CF85AF39E3. Podpisany
Strona 2
H. INFORMACJE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne
będą gromadzone w sposób:
selektywny (*)
…..
nieselektywny
…..
(*) Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych
rodzajów odpadów z podziałem na papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
I.
WYLICZENIE KWARTALNEJ OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ WSKAZANĄ W CZĘŚCI „C” ..…………
Stawka miesięczna opłaty określona
w uchwale Rady Miejskiej w Alwerni
w sprawie wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ
KWARTALNEJ OPŁATY
J.
(należy wpisać stawkę wynikającą z uchwały dla
zadeklarowanego w części H sposobu zbierania odpadów):
………………. zł/osoby
(liczona
jako iloczyn liczby mieszkańców oraz trzech stawek
miesięcznej opłaty) ………………. zł
PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………..…….………………
(miejscowość, data)
…………………….………………
(podpis)
…………………….…………
(podpis współwłaściciela)
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
1
- wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację do Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez
część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota
mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której
służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych
niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Wysokość
zobowiązania
określonego
w
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu
korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Id: E7795718-CCAC-4E18-A247-E2CF85AF39E3. Podpisany
Strona 3

Podobne dokumenty