regulamin cesji członkostwa

Komentarze

Transkrypt

regulamin cesji członkostwa
REGULAMIN CESJI CZŁONKOSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prawa i obowiązki wynikające z Umowy zawartej przez Klubowicza z PHF mogą zostać przeniesione na inną
osobę spełniającą warunki opisane Umową (zwaną dalej „Nowym Klubowiczem”) za łączną zgodą
dotychczasowego Klubowicza, Nowego Klubowicza oraz PHF („Cesja Członkostwa”).
Cesja Członkostwa następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez dotychczasowego
Klubowicza, Nowego Klubowicza oraz przedstawiciela PHF Formularza Cesji Członkostwa udostępnianego
przez PHF oraz po zaakceptowaniu przez Nowego Klubowicza Ogólnych Warunków Członkostwa i
Regulaminów obowiązujących w PHF.
Cesja Członkostwa może nastąpić dopiero po uregulowaniu przez dotychczasowego Klubowicza wszelkich
wymagalnych należności z tytułu członkostwa w Klubie.
Cesja Członkostwa wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Nowego Klubowicza opłaty obejmującej
wydanie nowej karty lub opaski członkowskiej zgodnie zapisami Umowy, jak również wniesieniem innych
Opłat Jednorazowych, jeżeli obowiązek ich wniesienia wynika z Umowy.
Wraz z dokonaniem Cesji Członkostwa dotychczasowy Klubowicz traci swoje prawa wynikające z członkostwa
w Klubie, jak również od tej daty nie jest obciążany opłatami, ani innymi obowiązkami wynikającymi z
Umowy. Nowy Klubowicz wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z Umowy na warunkach obowiązujących
dotychczasowego Klubowicza.
W szczególnych przypadkach, za zgodą PHF, jeżeli zostało to uwzględnione w Formularzu Cesji, podczas
dokonywania Cesji Członkostwa zmianie mogą ulec niektóre warunki Umowy (np. zmiana typu członkostwa,
okres).
Możliwość dokonania Cesji Członkostwa dostępna jest dla Klubowicza jedynie po upływie okresu jednego
pełnego miesiąca kalendarzowego trwania Umowy (okresu członkostwa).
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, a w
pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Pure Health and Fitness Sp. z o.o.
Prosta 69 Business Centre
ul. Prosta 69 (III piętro)
00-838 Warszawa
tel.: 22 379 77 79
fax: 22 242 89 89
ww.jatomifitness.pl