PROJEKT BUDOWLANO 0 WYKONAWCZY

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANO 0 WYKONAWCZY
•
•
!!
"#$#%&'%##
()!
*+,-..*
!/0!12+
3!45678.9:;:<=.-<,
////
!!
>
?) •
0)?
•
•
!?
•
$ *(
* •
•$ ?
? *(*>@@
@/
%#=+-...+=+2
A3 B:..=/
!
"#$%&'&()&*+,-&#
#
@C
+<99.
!/"!)D*9+
?E// * /:2<5.:
B E
@
?E//
/+.95.:
*F GF:..=/
!
"
!
!"
#$
#$$
% #$
& ' %
( '
'%
#$ %&
%
'&
!&
&$
'
%&
%&
'()!$ %*
&'(
&
(
&'
)
&
)
&
#
!)
&%
#
*'#)
&& )
*+), !
-.,/
(! !)
/
-/
0+1/
23
0
+)"4 %
''
+)
+#
,
-
.#
!#/ /!
5%6!
!
0
'
0
'
1$'
1$'
'/'2
/'
/2
$ 2
3'4'
-
$5$6
'
2
3''
7
$'
$
8 & .$ '
.
'
7
$
!5
6
.
'7
5 ' 6
3 #(9
:' 7
. ! '- $
$
:' ;
7
"
3$
< $ $ ' $ = ' 2
! *' $ # $ 2 ! 2
' $ ! ' '
!
"
3'
'
#
$"
%
/#"2 !
!7
#" '
#"'-
>[email protected]@'9
AB
!'-
=?2
'# [email protected]
'#
C#[email protected]?2'9
C'D?2'9D2?%2'9
C'D$?5%[email protected][email protected]'9$
%
&
: $
%
&'
B$
! 2 $:'
$
%$"
(
<#$
)E#
)$* +, -
!%$"
((
: #$
.%$"
(
/#"$
$7
C?8D>D
7
[email protected]@&$ $$
>?9$
[email protected])
!2
[email protected]'
#
9
$
[email protected])
[email protected]
$
[email protected]@&[email protected])?29
)*!+!/-0
1%"
%
=
'!':1%[email protected]#B=
'
''!
F4
G' ' 3=)9<@&@% #
-7
2*+,3-
.
!'!#
7
:' # :
'!
3%"
: !' ' '! ' H1 2 # [email protected] ' '
'!
F4
G' ' 3=)9<@&@% #
-7
2*4+!-
.
!'!#
7
:' '
!
5
!
+
# $ $ $ 2
''[email protected]=%@3JK3! ' ? 2 I E , ! ! %
3- 7
'''
$ B
--
$#
!
B #[email protected] 3 !"
$.'
:'
$-$-$
$
! /
$<+032$ $
$#$
$
$ =!'
$
!
&
K
$ $
'#'):!
/ $ <+0 3 1 $ $
#$
$
$ L
'
.
5
.
%#"#
H#" # $ " ' #' #
$B
#M-#[email protected])@)))6
'!
"'
% #
H # : .
%
: &
%!
0
'
165
1
/
$'7
';#<+033=%B=%IB=%
;#<+031 [email protected]=%[email protected]
7
;[email protected]=%@3JK;:N1
;$B=%@3JK;:N1
H'
7
5-6
"" 5
'6B=253=%6
[email protected]=%6
!
[email protected]@53=%6
1
"
/
7
! $#$
$
3 '#*
'
$ '+#"
'
'
'5'6
7
8
/90
%
@
@
@
&@
@
(
%@
@
@
(@
3 3JK ' # '
$ '$
2 $
'
$
"
(
1
/7
'
'!''
''
/''
1 "
:
!"7
)@''
O$'*D5 #"
'6
1!$&
: *
!=
#
#
!
1.$:$
:'$
#
#
!"$3JK23323F
: - ' ! " '' ' 0 $
"! ##''''
11%
.$' 3 3;&(%&
3&%&
: 7
;
@PJQ')P:Q
B ,($
3
2!
#
4;#<
)
3
!
"<R3;BL&@%@@@
5S<
-$
$T6
=
>
3!
"
' !'
3 "S:$$ $T;:))
3,O1UU,
3 !
"
<R3;BL&
@%@@@5<
-$
'!$T6
B
'
-
'
'
:' ''"
"
$'3
B
$
$
3"'!3F93JK
/
:'$$
: :'
2
'
' [email protected]
'
'#"
@
;
"
6
0
1B02
B%@3JKL
0
RO93JK
B%@
[email protected]
B&
[email protected]
0$
3F1B02V?2'
[email protected]
:
3JK
[email protected]
0
@9%@3JK
@[email protected]
KRO
[email protected]
B=%@
1*
+ '$
%
&
(
' 7 7
%
:4J/=SG
T
:4J/=SG
T
#
$
' %@
@
&(
&
:4J/=SG
T
:4J/=SG
T
:4J/=SG
T
:4J/=SG
T
O
$
O
$
3JK
6
!"#
$
7 7
%
$
%&'(")*+,(#-&)
.
.
%&'*-&)
-01#(231)4&#("-&()
5
%&'8&#,8--"-&)
-0-#,
;!
!
"#(6#(*#
.<
=&,&4
=&,&4
=&,&4
=&,&4
=&,&4
=&,&4
=&,&4
,2)#1:&)")0
"
$
6
7 7
/!!
"
6-01,("7(6
/!!
$
"
9)6:(0-&)
"
(6
-&-4
6-01,("(6
9:,>,
9)6-&,1:&)")0-
?0*(#12#
&,&(@"(,2
6
7 7
%
=
G
'
L'
.'$
,
,
,
,
K#" ' '$ ! " '
B
! #"/' !
3, [email protected]@%
)&[email protected];L:,
1V,9/19(%[email protected]
[email protected];[email protected]
-%
[email protected]&
))3<[email protected]&@@
@%
! ''6 ' #'2 ! '
' ' $2 ! ' '
'
+K
+# !
7
E%
% F 1 ;
( +BD3-G
00
[email protected]@%
@[email protected];L:,
1V,9/19([email protected]
[email protected];[email protected]
-
%
[email protected]&
))3<[email protected]&@@
@%
! ''6 ' #'2 ! '
' ' $2 ! ' '
'
+K
+# !
7
E%
% F 1 ;
( +BD3-G