Zasady Oceniania

Komentarze

Transkrypt

Zasady Oceniania
Zasady oceniania
z plastyki w szkole podstawowej
I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Lp.
Sposoby
Zasady
1.
-prace plastyczne
-obejmują swoim zakresem trzy ostatnie
tematy lekcyjne,
-termin oddania prac do oceny wyznacza nauczyciel,
2.
-sprawdzian
-jest przewidziany pod koniec II okresu
i obejmuje zrealizowane tematy
lekcyjne z zakresu wiadomości o
poznanych dziełach i ich twórcach lub
wiadomości z warsztatu artysty plastyka
poznanych w całym roku szkolnym,
-jest zapowiadany tydzień wcześniej,
-sprawdzany zakres wiedzy jest
omawiany podczas powtórki,
-opuszczony sprawdzian z przyczyn
losowych należy napisać w terminie do
2 tygodni od powrotu do szkoły,
-w przypadku krótkiej nieobecności
należy sprawdzian napisać na kolejnej
lekcji.,
3.
-kartkówki
-obejmują swoim zakresem trzy ostatnie, zrealizowane tematy lekcyjne z zakresu wiadomości o poznanych
dziełach i ich twórcach lub wiadomości
z warsztatu artysty plastyka,
4.
-odpowiedź ustna
-obejmują swoim zakresem trzy ostatnie, zrealizowane tematy lekcyjne,
5.
-zadanie domowe
-obejmują swoim zakresem ostatni, zrealizowany temat lekcyjny,
6.
-aktywność
-obejmuje godne reprezentowanie szkoły
podczas: wystaw, artystycznych
szkolnych uroczystości, przeglądów,
konkursów wiedzy.
II SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Osiągnięcia uczniów są odnotowywane w dzienniku elektronicznym z właściwym
komentarzem, a także jeśli jest taka potrzeba w tradycyjnym dzienniczku ucznia. Pisemną
dokumentację przechowuje się do końca danego roku szkolnego.
III SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN
Otrzymane oceny można poprawić w następujący sposób:
-chęć poprawy zgłasza uczeń,
-poprawa może odbywać się kilkakrotnie po wcześniejszym ustaleniu terminu z
nauczycielem,
-otrzymana ocena z poprawy wpisana jest jako kolejna do dziennika,
-można poprawiać każdą ocenę.
IV WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA z plastyki w szkole podstawowej
Klasa IV
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący
próbuje włączyć się w obserwację książek i WSO z
plastyki,
przy pomocy nauczyciela potrafi znaleźć wskazaną in- samodzielnie odnajduje in- gromadzi dodatkowe źródła
odnajduje informacje w formację w książce i WSO z formacje w książce i WSO z informacji,
świadomie
książce i WSO z plastyki,
plastyki,
plastyki,
pomaga innym uczniom w
odnalezieniu
prawa
wewnątrzszkolnego,
obserwuje rysunki na
tablicy,
rozpoznaje linie w obserwowanych rysunkach,
opowiada o rysunkach z
dzieciństwa,
samodzielnie wykonuje rysunek ,
ciekawie i pomysłowo
uzupełnia ćwiczenia
plastyczne,
obserwuje rysunki obrazujące kontur,
rozpoznaje kontury w
obserwowanych rysunkach,
określa swoimi słowami
pojęcie kontur,
samodzielnie wykonuje rysunek i wyjaśnia pojęcie
kontur,
ciekawie i pomysłowo
uzupełnia ćwiczenia
plastyczne,
analizuje ilustracje w podręczniku,
stara się analizować tekst
czytanki,
czyta fragment czytanki,
opowiada o kresce jako
środku wyrazu artystycznego,
gromadzi dodatkowe informacje o rysowaniu,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
poznaje termin grafika oraz
jej rodzaje, obserwuje
rysunki w podręczniku
obrazujące nowe pojęcia w
stara się z pomocą nauczyciela wyjaśniać nowe
terminy i zwroty,
samodzielnie czyta komen-
rozumie i zapamiętuje nowe
terminy i zwroty, rozumie
czytany tekst, zna rodzaje
podłoży do wykonania ma-
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
samodzielnie wyjaśnia nowe gromadzi dodatkowe interminy i zwroty, na
formacje o sztuce graficznej,
podstawie rysunków omawia
rodzaje grafiki,
plastyce,
tarz do wybranego przykładu,
tryc,
poznaje terminy: frotaż,
stara się zapamiętać i powtarzać za nauczycielem
poznane terminy,
rozumie nowe terminy i
zapamiętuje je,
rozumie czytany tekst,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje barwy i kreski w
wybranym obrazie,
samodzielnie opisuje barwy trafnie opisuje barwy i
i kreski w wybranym
kreski w kilku obrazach,
obrazie,
swobodnie posługuje się
terminami: malarstwa
akwarelowego, olejnego,
mozaiki, witrażu, kolażu,
słucha fragmentu czytanki o
barwach, stara się wykonać
poprawną notatkę, stara się
wykonać schemat barw
pochodnych,
śledzi tekst czytanki wybierając istotne pojęcia,
angażuje się w formułowanie treści notatki, wg wzoru
wykonuje poprawnie
schemat,
odnajduje w czytance ważne
wiadomości, samodzielnie
formułuje notatkę, samodzielnie wykonuje schemat,
swobodnie posługuje się
terminami barw przy opisie
obrazu,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje barwy w wybranym
obrazie,
samodzielnie opisuje barwy trafnie opisuje barwy w
w wybranym obrazie,
kilku obrazach,
na podstawie rysunków samodzielnie wyjaśnia nowe
terminy w plastyce,
samodzielnie odnajduje informacje o barwach, pisze
na temat i zgodnie z celem,
odnajduje barwy czyste w
reprodukcjach obrazów z
podręcznika,
projektuje ciekawy frotaż,
swobodnie posługuje się
terminami barw w opisie
obrazów,
samodzielnie wyjaśnia po- swobodnie i interesująco
jęcia: gama kolorystyczna , posługuje się nowymi terodnajduje w reprodukcjach minami w opisie,
obrazów barwy ciepłe i zimne, omawia i wyjaśnia pojęcie akcentu kolorystycznego,
obserwuje schemat gamy
kolorystycznej w
podręczniku i przerysowuje
go do zeszytu, wykonuje
ćwiczenie plastyczne z akcentem kolorystycznym,
nazywa kolory w schemacie,
obserwuje reprodukcje dzieł
z akcentem i stara się
wykonać ćwiczenie zgodnie
z tematem,
wymienia na podstawie
schematu barwy ciepłe i
zimne, zauważa korelację z
gamą w muzyce, próbuje
swoimi słowami wyjaśnić
akcent kolorystyczny, zachowuje w ćwiczeniu logikę
kompozycji,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opi- samodzielnie opisuje
suje ilustrację starając się
ilustrację i wyjaśnia zasadę
wyjaśnić zasadę równowagi, równowagi,
trafnie opisuje w kilku
swobodnie posługuje się
obrazach zasadę równowagi, terminem zasady
równowagi w opisie
obrazów,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje ilustrację starając się
wyjaśnić zasadę symetrii,
trafnie opisuje w kilku
obrazach zasadę symetrii,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opi- samodzielnie opisuje ilusuje ilustrację starając się
strację i wyjaśnia zasadę
wyjaśnić zasadę kompozycji kompozycji rytmicznej,
samodzielnie opisuje ilustrację i wyjaśnia zasadę
symetrii,
swobodnie posługuje się
terminem zasady symetrii w
opisie obrazów,
trafnie opisuje w kilku
swobodnie posługuje się
obrazach zasadę kompozycji terminem kompozycji
rytmicznej,
rytmicznej w opisie obra-
zów,
rytmicznej,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje ilustrację sztuki
regionalnej,
samodzielnie opisuje
trafnie opisuje w kilku
ilustrację sztuki regionalnej, obrazach sztukę regionalną,
swobodnie posługuje się
terminami sztuki regionalnej
w opisie obrazów,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje ilustrację starając się
wyjaśnić co to jest plama,
samodzielnie opisuje ilustrację i wyjaśnia układy
barwne plam,
trafnie opisuje w kilku
obrazach układy barwne
plam,
swobodnie posługuje się
terminami: plama i układy
barwne plam,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje ilustrację starając się
wyjaśnić co to jest faktura
plamy,
samodzielnie opisuje ilustrację i wyjaśnia fakturę
plamy
trafnie opisuje w kilku
obrazach fakturę plam,
swobodnie posługuje się
terminem: faktura plamy,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opi- samodzielnie opisuje ilusuje ilustrację starając się
strację i wyjaśnia termin
wyjaśnić co to jest akwarela, farby akwarelowej,
trafnie opisuje w kilku
obrazach termin farby
akwarelowej,
swobodnie posługuje się
terminem: farby akwarelowej,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
praca oddana w terminie,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
ubogość wykonawcza,
twórcze, usterki w ujęciu
działania twórcze podjęte po tematu, logiki kompozycji i
najmniejszej linii oporu,
estetyce,
kompozycji, drobne usterki
estetyczne,
logika kompozycji i estetyka względem ujęcia tematu,
bez zastrzeżeń,
logiki kompozycji i estetyki,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opi- samodzielnie opisuje ilutrafnie opisuje w kilku
swobodnie posługuje się
suje ilustrację malarstwa lu- strację malarstwa ludowego, obrazach malarstwo ludowe, terminem: malarstwa ludowego,
dowego w opisie obrazów,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje znak prosty,
samodzielnie opisuje ilutrafnie opisuje w kilku
strację ze znakiem prostym, ilustracjach znaki proste,
swobodnie posługuje się
terminem: znak prosty w
opisie,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje znak złożony,
samodzielnie opisuje ilustrację ze znakiem
złożonym,
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach znaki złożone,
swobodnie posługuje się
terminem: znak złożony w
opisie,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje przedmioty użytkowe
samodzielnie opisuje ilustrację z przedmiotem
użytkowym,
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach przedmioty
użytkowe,
swobodnie posługuje się
terminem: przedmiot
użytkowy w opisie,
obserwuje ilustracje w podręczniku,
z pomocą nauczyciela opisuje wzornictwo przemy-
samodzielnie opisuje ilustrację z przedmiotem
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach wzornictwo
swobodnie posługuje się
terminem: wzornictwo
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
słowe,
użytkowym,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
odpowiednio zachowuje się
w galerii sztuki,
wyjaśnia pojęcie: wystawa
(ekspozycja), katalog
wystawy,
zna pojęcie: reprodukcja,
wypowiada ciekawe,
przemyślane opinie, własne
zdanie o nastroju dzieła
sztuki,
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu,
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce,
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne,
bez zastrzeżeń,
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki,
stara się podjąć pracę w
grupie podczas powtórki,
próbuje odnaleźć wyjaśnienia do wybranych
terminów plastycznych w
podręczniku,
odnajduje i próbuje wyjaśnić samodzielnie wyjaśnia terpoznane terminy plastyczne miny plastyczne,
na podstawie podręcznika,
na podstawie reprodukcji
obrazów lub fr. prac plastycznych swobodnie
posługuje się terminami
plastycznymi,
analizuje podział epok sztuki zna i opisuje wybrane, cechy zna pojęcia: prehistoria,
przemysłowe,
dobrze zna pojęcia: muzeum
- różne rodzaje muzeów,
określa specyfikę zadań
działalności (m. in.
przechowywanie, badanie,
udostępnianie dzieł), rozumie i wyjaśnia pojęcia:
przewodnik (osoba),
kustosz,
zna cechy malarstwa
przemysłowe w opisie,
zna sposoby uzyskiwania
prehistoryczne.
prehistorycznych narzędzi,
przedmiotów codziennych,
dzieł sztuki, kamiennych
budowli, osad.
archeologia, archeolog
naskalnego, opisuje wybrane farb przez malarzy
i przybliżony podziału epok zabytki.
prehistorycznych.
sztuki prehistorycznej.
Klasa V
próbuje włączyć się w ob- przy pomocy nauczyciela potrafi znaleźć wskazaną in- samodzielnie odnajduje in- gromadzi dodatkowe źródła
serwację książek i WSO z odnajduje informacje w formację w książce i WSO z formacje w książce i WSO z informacji,
świadomie
plastyki
książce i WSO z plastyki
plastyki
plastyki
pomaga innym uczniom w
odnalezieniu
prawa
wewnątrzszkolnego
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje kolory
samodzielnie opisuje w ilustracjach barwy czyste
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach gamę i tonację
barw
swobodnie posługuje się
terminem: akcent kolorystyczny
stara się przeczytać ze zrozumieniem treść ćw. plast.I i II
w książce, poznaje termin
„powidok”.
czyta treść ćwiczeń i dobiera
potrzebne materiały, stara się
za pomocą tekstu w książce
znaleźć pary barw
dopełniających
rozumie polecenia ćwiczeń i
wykonuje je, prawidłowo
dobiera pary barw dopełniających, odnajduje w tekście
inne nazwy barw dopełniających
prawidłowo wykonuje ćw.
plast. z powidokiem, odnajduje
barwy dopełniające w
reprodukcji obrazu C. .Moneta
”Katedra w Rouen” ,nazywa je,
wyjaśnia termin powidok
omawia barwy dopełniające w
albumach z reprodukcjami
obrazów, samodzielnie
wykonuje obraz z barwami
dopełniającymi.
obserwuje koło barw
przy pomocy nauczyciela
dobiera pary barw .dopełniających
wyjaśnia termin „:barwy
wyjaśnia termin „barwy .do- samodzielnie opisuje obraz
podstawowe”, „barwy popełniające”, prawidłowo
uwzględniając rodzaje barw
chodne”, próbuje odnaleźć je odnajduje je w reproduk-
w reprodukcjach obrazów
cjach obrazów
wykonuje prawidłowo ćw.
plastyczne i wyjaśnia termin
„względność barw”, trafnie
opisuje w kilku ilustracjach
gamę i tonację barw
poznaje teorię względności
barw, obserwuje ilustracje w
podręczniku i wyszukuje
barwy podstawowe, barwy
pochodne
przygotowuje odpowiednie
materiały do ćw. lastycznego, z pomocą nauczyciela
opisuje barwy czyste,
barwy złamane,
barwy dopełniające
stara się prawidłowo wykonać ćw. plastyczne,
samodzielnie opisuje w ilustracjach barwy i wyjaśnia
zjawisko powidoku
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje kompozycję symetryczną
samodzielnie opisuje w ilustracjach kompozycję
symetryczną
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach kompozycję
rytmiczną
swobodnie posługuje się
terminem: kompozycja
i zasada równowagi
obserwuje i poznaje na
przykładzie reprodukcji
malarskich kom. otwartą i
zamkniętą
przy pomocy nauczyciela
opisuje i wyjaśnia kom.
otwarte i zamknięte w
plastyce na podstawie
podręcznika
samodzielnie wyjaśnia terminy kom .otwarta i zamknięta, podaje malarskie
przykłady
znajduje inne przykłady obu tworzy prace plastyczne
kom. w albumach,
uwzględniając kom. otwartą
przypomina inne kom. w
i zamkniętą
plastyce z kl. IV (zasada
równowagi, symetrii, kom.
rytmiczne)
obserwuje i poznaje na
przykładzie reprodukcji
malarskich kom. statyczną i
dynamiczną
przy pomocy nauczyciela
opisuje i wyjaśnia kom.
statyczne i dynamiczne w
plastyce na podstawie
podręcznika
samodzielnie wyjaśnia terminy kom statycznej i
dynamicznej, podaje malarskie przykłady
znajduje inne przykłady obu tworzy prace plastyczne
kom. w albumach,
uwzględniając kom. staprzypomina inne kom. w
tyczną i dynamiczną
plastyce z kl. IV (zasada
równowagi, symetrii, kom.
rytmiczne)
maluje prace plast. z zastosowaniem względności
barw, swobodnie posługuje
się terminem: akcent kolorystyczny, temperatura barwy,
względność barw
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje bryłę rzeźby
samodzielnie opisuje w ilustracjach bryłę rzeźby
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach bryłę rzeźby
swobodnie posługuje się
terminem: bryła, rzeźba,
pomnik
obserwuje ilustracje w pod- z pomocą nauczyciela
ręczniku i z pomocą naopisuje narzędzia rzeźuczyciela opisuje materiały biarskie
rzeźbiarskie
samodzielnie opisuje w ilustracjach fakturę rzeźby
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach fakturę rzeźby
swobodnie posługuje się
terminami: bryła, rzeźba,
faktura,
materiały rzeźbiarskie,
narzędzia rzeźbiarskie
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje płaskorzeźbę
samodzielnie opisuje w ilustracjach reliefy
swobodnie posługuje się
terminem: płaskorzeźba,
relief
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach reliefy
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje formę przestrzenną
samodzielnie opisuje w ilustracjach instalację, environment
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
stara się podjąć pracę w
grupie podczas powtórki
próbuje odnaleźć wyjaśnienia do wybranych
terminów plastycznych w
podręczniku
odnajduje i próbuje wyjaśnić samodzielnie wyjaśnia terpoznane terminy plastyczne miny plastyczne
na podstawie podręcznika
na podstawie reprodukcji
obrazów lub fr. prac plastycznych swobodnie
posługuje się terminami
plastycznymi
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach instalację,
environment
swobodnie posługuje się
terminami: forma przestrzenna,
instalacja, environment
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje budowle
samodzielnie opisuje w ilustracjach plan budowli
trafnie opisuje w kilku
swobodnie posługuje się
ilustracjach funkcja budowli terminami: architektura,
budowle,
plan budowli,
funkcja budowli
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje fasadę budowli
samodzielnie opisuje na
podstawie ilustracji rytm w
architekturze
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach symetrię budowli
swobodnie posługuje się
terminami: architektura,
budowle, fasada, kompozycja, rytm,
symetria,
szeroka gama barw, wąska
gama barw
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje w architekturze
statykę
samodzielnie opisuje na
podstawie ilustracji dynamikę w architekturze
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach statykę i dynamikę w architekturze
swobodnie posługuje się
terminami: statyka w architekturze, dynamika w
architekturze
odpowiednio
zachowuje się podczas wycieczki
obserwuje kościół w swojej
okolicy
analizuje fasadę budowli
analizuje plan budowli kościoła
wypowiada ciekawe,
przemyślane opinie, własne
zdanie o kościele
parafialnym
odpowiednio
zachowuje się w muzeum
wyjaśnia pojęcie: budownictwo ludowe
zna pojęcie: sztuka ludowa
dobrze zna pojęcia: skansen, wypowiada ciekawe,
ludowe rzemiosło,
przemyślane opinie, własne
tradycje ludowe
zdanie
o nastroju dzieła sztuki
obserwuje ilustracje w podręczniku
z pomocą nauczyciela
opisuje budownictwo
ludowe
samodzielnie opisuje na
podstawie ilustracji sztukę
ludową
trafnie opisuje w kilku
ilustracjach sztukę ludową
ogląda fr. filmu „Miodowe
opowieści”
z pomocą nauczyciela
opowiada fr. filmu
samodzielnie opisuje na
trafnie opisuje w kilku
podstawie ilustracji fr. filmu ilustracjach sztukę ludową,
rzeźbę ludową (ule)snycerstwo
wypowiada ciekawe,
przemyślane opinie, własne
zdanie o
oglądanych dziełach sztuki
praca oddana w terminie,
brak zgodności z tematem,
ubogość wykonawcza,
działania twórcze podjęte po
najmniejszej linii oporu
praca oddana w terminie,
minimalnie podjęte działania
twórcze, usterki w ujęciu
tematu, logiki kompozycji i
estetyce
praca oddana w terminie, na praca oddana w terminie,
temat, zachowana logika
ciekawe ujęcie tematu,
kompozycji, drobne usterki logika kompozycji i estetyka
estetyczne
bez zastrzeżeń
praca oddana w terminie,
niezwykle twórcza pod
względem ujęcia tematu,
logiki kompozycji i estetyki
stara się podjąć pracę w
grupie podczas powtórki
próbuje odnaleźć wyjaśnienia do wybranych
terminów plastycznych w
podręczniku
odnajduje i próbuje wyjaśnić samodzielnie wyjaśnia terpoznane terminy plastyczne miny plastyczne
na podstawie podręcznika
na podstawie reprodukcji
obrazów lub fr. prac plastycznych swobodnie
posługuje się terminami
plastycznymi
swobodnie posługuje się
terminami: sztuka ludowa,
budownictwo ludowe,
symetria, rytm,
kontrasty barw,
barwy dopełniające,
szeroka gama barw
stara się podjąć pracę w
grupie podczas powtórki
próbuje odnaleźć wyjaśnienia do wybranych
terminów plastycznych w
podręczniku
odnajduje i próbuje wyjaśnić samodzielnie wyjaśnia terpoznane terminy plastyczne miny plastyczne
na podstawie podręcznika
podaje przykłady rzeźby w
starożytnej Grecji na postawie ilustracji w podręczniku
na podstawie podręcznika
na postawie podręcznika
podaje i opisuje twórców i
wyjaśnia nazwę okres
wymienia okresy w rzeźbie ich dzieło z okresu klaklasyczny i określa jego czas greckiej
sycznego
wypowiada ciekawe,
przemyślane opinie, własne
zdanie o
proporcjach ciała i ruch
postaci
podaje przykłady zabytków
architektury Starożytnej
Grecji na podstawie ilustracji w podręczniku.
wymienia trzy rodzaje
kolumn w Starożytnej
Grecji.
wyjaśnia schemat budowy
greckiej świątyni.
swobodnie opisuje architekturę Starożytnej Grecji.
dostrzega ponadczasowe
znaczenie antycznego ideału
piękna, harmonii i ładu.
stara się szkicować przykład szkicuje i z pomocą podarchitektury Starożytnego
ręcznika opisuje wybrany
Rzymu
przykład architektury
starannie szkicuje i wymienia samodzielnie wiele
przykładów architektury.
wiernie odtwarza elementy dostrzega ponadczasowe
architektury w swoim szkicu znaczenie sztuki staroi swobodnie opisuje całą
żytnego Rzymu
znaną architekturę
poznaje przykłady zabytków na podstawie podręcznika
sztuki romańskiej
podaje przykłady sztuki
romańskiej
krótko charakteryzuje
przykład sztuki romańskiej
opisuje poszczególne
elementy w architekturze
romańskiej
wymienia romańskie zabytki
znajdujące się w okolicy
poznaje przykłady zabytków na podstawie podręcznika
sztuki gotyckiej i odrodzenia podaje przykłady sztuki
gotyckiej i odrodzenia
krótko charakteryzuje
przykład sztuki gotyckiej i
odrodzenia
opisuje poszczególne
elementy w architekturze
gotyckiej i odrodzenia
wymienia gotyckie zabytki
znajdujące się w okolicy,
opisuje „złoty okres” w
sztuce polskiej
na podstawie reprodukcji
obrazów lub fr. prac plastycznych swobodnie
posługuje się terminami
plastycznymi
Klasa VI
próbuje włączyć się w
przy pomocy nauczyciela
obserwację książek i WSO z odnajduje informacje w
plastyki
książkach i WSO z plastyki
potrafi znaleźć wskazaną
informację w książkach i
WSO z plastyki
samodzielnie odnajduje
informacje w książkach i
WSO z plastyki
gromadzi dodatkowe źródła
informacji, świadomie
pomaga innym uczniom w
odnalezieniu prawa
wewnątrzszkolnego
ogląda zdjęcia zabytków z
czasów Karola Wielkiego i
sztuki przedromańskiej w
Polsce
podaje na podstawie
podręcznika przykłady
sztuki wczesnego
średniowiecza
zna podstawowe dzieła
sztuki wczesnego
średniowiecza w Polsce i
Europie.
analizuje dziedzictwo
wczesnego średniowiecza
kulturowego Europy.
wskazuje na integracyjną
rolę kultury w Europie.
ogląda obrazy o jesiennym
nastroju,
podaje przykład jesiennego
obrazu i jego autora,
podaje inne przykłady dzieł opisuje jesienne obrazy,
o tematyce jesiennej i ich
autorów,
wykazuje się wyobraźnią i
twórczą inwencją w czasie
analizy dzieł jesiennych.
poznaje przykłady zabytków na podstawie podręcznika, krótko charakteryzuje
architektury romańskiej.
podaje przykład architektury przykład architektury
romańskiej.
romańskiej.
opisuje poszczególne
elementy w architekturze
romańskiej.
zna romańskie zabytki
znajdujące się w okolicy.
ogląda przykłady zabytków podaje przykład rzeźby
rzeźby romańskiej.
romańskiej.
opisuje na podstawie
podręcznika jedną rzeźbę
romańską.
analizuje rzeźbę romańską.
wyszukuje dodatkowe
informacje o rzeźbie
romańskiej.
ogląda przykłady malarstwa podaje przykład malarstwa
romańskiego.
romańskiego.
opisuje przykład malarstwa analizuje malarstwo
romańskiego.
romańskie.
ogląda sztukę
bożonarodzeniową i
wypowiada się na jej temat
zachowuje logikę
kompozycji plastycznej
wykonuje pracę plastyczną
zbiera dodatkowe informacje
o malarstwie romańskim
w twórczy sposób wykonuje wyszukuje w różnych
pracę plastyczną
źródłach utwory literackie ,
plastyczne ,muzyczne
inspirowane Bożym
Narodzeniem
obserwuje przykłady
zabytków architektury
gotyckiej.
na podstawie podręcznika
opisuje przykład
podaje przykład architektury architektury gotyckiej.
gotyckiej.
analizuje poszczególne
elementy w architekturze
gotyckiej.
poznaje element
architektury gotyku - witraż
podaje przykład gotyckiego stara się odwzorować wzór prawidłowo odwzorowuje
witraża
witraża z podręcznika
witraż
zna gotyckie zabytki
znajdujące się w okolicy.
zbiera dodatkowe informacje
na temat gotyku, projektuje
własny witraż
poznaje architekturę miasta podaje przykład miasta i
i zamku w gotyku.
zamku w gotyku.
zna termin „zamek orli” w
architekturze gotyku.
opisuje architekturę miasta i zbiera dodatkowe
zamku w gotyku.
informacje na temat gotyku.
ogląda przykłady rzeźby
gotyckiej.
podaje przykład rzeźby
gotyckiej.
opisuje jedną rzeźbę
gotycką
analizuje rzeźbę gotycką.
wie kim był Wit Stwosz.
poznaje twórczość Wita
Stwosza.
podaje przykłady dzieł Wita opisuje najważniejsze fakty
Stwosza.
z życia i twórczości W.
Stwosza.
wyszukuje w internecie
informacji o rzeźbie
gotyckiej.
szkicuje fragmenty ołtarza
mariackiego.
Poznaje przykłady malarstwa podaje przykład malarstwa
w gotyku.
gotyckiego.
opisuje malarstwo gotyckie
zna najważniejsze dzieła
malarstwa gotyckiego
maluje śladami malarzy
gotyckich.
próbuje odnaleźć w zeszycie
i podręcznikach poznane
epoki i ich przedstawicieli z
I okresu
stara się samodzielnie
umiejscowić w czasie
poznanych twórców i ich
dzieła z I okresu
samodzielnie i bezbłędnie
wyjaśnia terminy oraz
opisuje dzieła poznane w I
okresie
samodzielnie w różnych
źródłach informacji
poszukuje i poszerza wiedzę
z zakresu plastyki
potrafi na podstawie zeszytu
i podręczników wymienić
poznane epoki i ich
przedstawicieli z I okresu
wskazuje
na rozpoznaje
renesansowe opisuje wybraną budowlę rozpoznaje
zabytki analizuje
dokonania
charakterystyczne
cechy cechy budowli
włos. odrodzenia
renesansu w Europie
artystów zagranicznych w
sztuki renesansu w Europie
Polsce
podejmuje działania twórcze stara się o estetykę pracy zachowuje
na temat sztuki odrodzenia
plastycznej
kompozycji
plastycznej
ogląda zdjęcia zabytków podaje
na
sztuki odrodzenia w Polsce podręcznika
w
logikę przedstawia dokładny szkic gromadzi
pracy architektury odrodzenia i materiały o
nazywa jej elementy
odrodzenia
podstawie zna podstawowe dzieła analizuje
przykłady sztuki
renesansowej
w dziedzictwo
dodatkowe
architekturze
samodzielnie szuka
w
internecie
kulturowe dodatkowych informacji
sztuki odrodzenia w Polsce
podejmuje działania twórcze stara się o estetykę pracy
Polsce
Polski
zachowuje
logikę przedstawia
ciekawą wykazuje się inwencją i
kompozycji w pr. pl.
koncepcję
własnoręcznie twórczą
wyobraźnią
w
wykonanego arrasu
tworzeniu dzieła
wymienia
renesansowe wymienia 2-3 cechy miasta podaje
twórcę
miasta wyjaśnia
miasto w Polsce
w odrodzeniu
Zamość i lata powstania
architektów
mieści
plany
wł. gromadzi
informacje
w
nowym sztuce odrodzenia
wie gdzie swój początek widzi
korzenie
rzeźby wyjaśnia termin realistyczny swobodnie wypowiada się gromadzi
wzięła rzeźba renesansu
renesansowej
w sztuce pomnik konny
na temat rzeźby odrodzenia informacje
antyku i podaje kilka
odrodzenia
przykładów z podręcznika
wyjaśnia termin pieta
wyjaśnia termin kompozycja Wyjaśnia termin fresk
statyczna na przykładzie
„Dawida”
wie gdzie sięgają początki na podstawie podręcznika porównuje
malarstwa włoskiego
podaje przykłady twórców i gotyckie z
ich dzieła
odrodzenia
o
o
dodatkowe
sztuce
,swobodnie wypowiada się wyszukuje informacje o
na temat twórczości M. restauracji fresków w XXI
Anioła
w.
malarstwo wyjaśnia termin miękki gromadzi
malarstwem modelunek światłocieniowy informacje o
odrodzenia
dodatkowe
malarstwie
Stara się złożyć w całość Stara się złożyć w całość Prawidłowo
skleja
i Rozpoznaje
obrazy
po Odwzorowuje
jeden
rozsypane
fragmenty
1 rozsypane
fragmenty2-3 podpisuje całość mozaiki.
wybranych fragmentach i wybrany obraz włoskiego
obrazu.
obrazów i bezbłędnie je
podaje jego twórcę.
odrodzenia.
podpisać.
Wymienia
artysty
2-3
Podaje pozostałe
profesje geniusza.
zajęcia Wyjaśnia
termin swobodnie wypowiada się o Szuka
informacji
perspektywa powietrzna.
twórczości L. Da Vinci i internecie o L. Da Vinci.
wyjaśnia termin sfumato.
Podaje temat, któremu chciał Na podstawie podręcznika Omawia
się poświęcić w twórczości podaje przykłady madonn ateńska”.
artysta.
artysty.
freski
„szkoła Swobodnie wypowiada się o Szuka
informacji
twórczości artysty.
internecie o R. Santi.
w
w
Wyjaśnia
Na podstawie podręcznika Stara się opisać wybrany kompozycja
podaje
przykłady
dzieł obraz.
dynamiczna.
malarskich odrodzenia w
Niderlandach, Niemczech i
Polsce.
termin nazywa
prawidłowo Gromadzi
statyczna i wybrane dzieła malarskie.
informacje
odrodzenia
o
dodatkowe
sztuce
Próbuje
wykonywać
świąteczne
ozdoby
wg
wzoru
Obserwuje i słucha treści
zdań dla grup, próbuje
współpracować
Stara się wykonywać ozdoby
zgodnie z wzorem
Stara
się
wykonywać
polecenia
Zachowuje zgodność z
wzorem i estetykę
Umiejętnie
wykonuje
polecenia
W twórczy sposób wykonuje Proponuje autorski projekt
pracę i dodatkowo ją ozdoby
upiększa
Zgodnie współpracuje w
grupie przy dekoracji
próbuje odnaleźć w zeszycie
i podręcznikach poznane
epoki i ich przedstawicieli z
II okresu
potrafi na podstawie zeszytu
i podręczników wymienić
poznane
epoki
i
ich
przedstawicieli z II okresu
stara
się
samodzielnie
umiejscowić
w
czasie
poznanych twórców i ich
dzieła z II okresu
samodzielnie i bezbłędnie
wyjaśnia
terminy
oraz
opisuje dzieła poznane w II
okresie
samodzielnie w różnych
źródłach
informacji
poszukuje i poszerza wiedzę
z zakresu plastyki
V SPOSOBY EWALUACJI ZASAD OCENIANIA
Podstawę ewaluacji programu stanowią:
-systematyczna obserwacja postępów uczniów podczas zajęć,
-spostrzeżenia uczniów, rodziców / opiekunów,
-zmiany w prawie oświatowym.
Opracował nauczyciel
Beata Piotrowska

Podobne dokumenty