zapisz projekt jako PDF

Komentarze

Transkrypt

zapisz projekt jako PDF
Opis projektu
tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na
odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z
ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty
(S51)”
nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-
MAZURSKIE
województwo: warmińsko-mazurskie
powiaty: m. Olsztyn, olsztyński
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: brak
wartość projektu: 41 830 114.86 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 35 488 685.63 zł
ocena:
sektor:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr598 na odc. o dł. 2,72km, z czego
ok.0,46km przebiega w granicach miasta Olsztyna, a ok.2,26km na terenie gm.Stawiguda.
Dostosowanie jej parametrów do zrealizowanych dróg gminnych i wojewódzkiej, z którymi
bezpośrednio się łączy oraz do planowanej obwodnicy południowej w ciągu drogi krajowej 16
pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu działania. Zadanie zwiększy dostępność miasta
wojewódzkiego Olsztyna, jego obszaru funkcjonalnego i poprawi ich skomunikowanie z siecią
dróg krajowych,w tym TEN-T. Lepszy, sprawniejszy, bezpieczniejszy ukł. komunikacyjny wpłynie
na wzmocnienie pozycji miasta jako rynku pracy, podniesie konkurencyjność regionu i
pozytywnie wpłynie na ożywienie przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach. Zakres projektu:
1.Roboty rozbiórkowe, w tym konstrukcji istniejącej jezdni na odcinku zamiejskim 2.Wycinka
kolidujących drzew i krzewów 3.Roboty ziemne pod jezdnię dobudowywaną, drogi serwisowe,
chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy, parking, zatokę
do ważenia pojazdów 4.Budowa nowej konstrukcji nawierzchni drogi głównej dlaKR5 5.Budowa
chodników i ścieżek rowerowych 6.Budowa zatok autobusowych 7.Budowa i przebudowa
zjazdów 8.Budowa dróg serwisowych 9.Budowa kanalizacji deszczowej na całości
rozbudowywanego odcinka 10.Budowa oświetlenia drogowego 11.Budowa kanału
technologicznego 12.Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną, wodociągową,
energetyczną, gazową, ciepłowniczą, kanalizacji deszczowej i sanitarnej 13.Budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu z Bajkową/Dorantta 14.Budowa elementów systemu ITS 15.Budowa
parkingu dla samochodów osobowych(12miejsc) 16.Budowa zatoki do ważenia pojazdów
17.Budowy ekranów przeciwakustycznych 18.Budowy wygrodzeń przeciwwtargnieniowych dla
zwierząt dużych, średnich wraz z barierą dla herpetofauny Głównymi użytkownikami ciągu będą
mieszkańcy Olsztyna i MOF, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz turyści.

Podobne dokumenty