Znak sprawy: ARL/7.1.1/ZO/WS/2011/2 ZAPROSZENIE DO

Komentarze

Transkrypt

Znak sprawy: ARL/7.1.1/ZO/WS/2011/2 ZAPROSZENIE DO
Ostrowiec Św. ,12 stycznia 2011r.
Znak sprawy: ARL/7.1.1/ZO/WS/2011/2
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby projektu „WSPÓLNA SPRAWA” Priorytet
VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
w ramach POKL w szczególności wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2011 r. w co najmniej 12 transzach.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje,
umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym,
odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako suma iloczynów liczb zamawianych towarów
i zaoferowanych cen jednostkowych prosimy przekazać na piśmie w terminie do 19 stycznia 2011 r. faksem na
nr 41 249 50 01, pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub osobiście do siedziby ARL Sp.
z o.o. (pok. Nr 8 parter).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty: CENA, JAKOŚĆ OFEROWANYCH MATERIAŁÓW, TERMIN DOSTAWY
OD MOMENTU ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA
6. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem terminu
składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia najkorzystniejszych
warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz
spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu Zamówienia,
8. Realizacja zamówienia zostanie zlecona wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najkorzystniejsze warunki
realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zgodził się na zawarcie
pisemnej umowy.
Prezes ARL Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert znak sprawy: ARL/7.1.1/ZO/WS/2011/2
Nazwa
1.
Toner do Konica Minolta 1390 MF
2.
Toner do HP LaserJet P1005
3.
4.
Toner do Toshiba e-studio 167
Płyty CD-R 700 MB opak. 50 szt.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Płyty CD-R 700 MB opak.10 szt.
Płyty DVD opak. 25
Papier do ksero A4 80g/500
Skoroszyt z euro perforacją
Segregator A4 75 mm
Segregator A4 50 mm
Koszulki A4 opak.100
Papier do ksero kolor 80g/500
Zakreślacz komplet 6szt
Długopis
Kalkulator
Notes samoprzylepny 75x75 mm
Papier na naklejki
Zszywki
Zszywacz
Koperty C6 (25 szt)
Koperty na płytki CD (100 szt)
Spinacze
Marker do tablicy sucho ścieralnej
komplet 4sz
Druk delegacja A5
Szuflada biurowa
23.
24.
25.
Jednostka Ilość
miary
Sztuka
1
Sztuka
1
Sztuka
1
opakowanie
1
opakowanie
opakowanie
ryza
sztuka
Sztuka
sztuka
opakowanie
ryza
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
opakowanie
opakowanie
sztuka
sztuka
opakowanie
opakowanie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
sztuka
1
sztuka
sztuka
1
1
Cena
brutto
Cena
netto