Zapytanie ofertowe na promocję e-usługi na rynku krajowym

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe na promocję e-usługi na rynku krajowym
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Pruszków, dnia 11.12.2014 roku
Siedziba:
2deal Tomasz Staszewski
ul. Zdziarska 75F Lok. 1
05-800 Pruszków
Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.1/2014
W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie nowej e-usługi udostepniającej polskim firmom innowacyjne
narzędzia informatyczne, pozwalające na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na
interakcję z klientami” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 firma 2deal
Tomasz Staszewski, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków, NIP: 5222651752 zaprasza do składania ofert
na:
Promocja e-usługi na rynku krajowym w formie elektronicznej – 1 usługa
1. Opis projektu:
Projekt polega na stworzeniu e-usługi, która zakłada udostępnienie polskim firmom (przede wszystkim
usługowym z sektora MSP) innowacyjnych narzędzi informatycznych, pozwalających na stworzenie prezentacji
ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcję z klientami oraz stworzenie i prowadzenie programu
lojalnościowego. E-usługa będzie udostępniała klientom firm, korzystającym z e-usługi, możliwość oceny i
wyboru ofert usług tych firm na podstawie wizualizacji i opinii, oraz łatwej, zdalnej rezerwacji tych usług.
E-usługa będzie udostępniała następujące funkcjonalności dedykowane dla każdej z grup docelowych:
Firmy - generowanie własnego systemu lojalnościowego dla klientów, opracowywanie indywidualnych form
rabatów i bonusów, personalizowanie parametrów programów lojalnościowych ,ocenianie i monitorowanie
działań marketingowych, możliwość zarządzania oraz organizowania funkcjonowania danego przedsiębiorstwa,
możliwość dokonywania panoramicznych zdjęć lokalu, ułatwiających dokonywanie wyboru miejsca i rezerwacji,
możliwość prowadzenia elektronicznego kalendarza z listą rezerwacji.
Konsumenci – możliwość rezerwacji online miejsca w danym punkcie usługowym, możliwość otrzymywania
dedykowanego programu lojalnościowego w tym rabatów i bonusów, korzystanie z listy rezerwowej i
otrzymywania powiadomień o zwolnieniu miejsca/godziny w danym punkcie usługowym, możliwość opiniowania
danego punktu usługowego, możliwość zakupu i przesyłania do innej osoby wirtualnej karty podarunkowej.
Celem projektu jest wsparcie małych i średnich firm usługowych, aby nie musiały budować dedykowanych
rozwiązań do budowania relacji ze swoimi klientami w Internecie, lecz mogły skorzystać z gotowego
rozwiązania. E-usługa będzie dostępna przez serwis internetowy m-booking.pl lub inną domenę wybraną przez
klienta oraz przez aplikacje na urządzenia mobilne.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
2. Opis oczekiwanego produktu:
Działania promocjne, mimo świadczenia jednej e-uslugi muszą byc skierowane i dopasowane do potrzeb dwóch
różnych grup docelowych, tj. Firm i Konsumentów. Celem działań promocyjnych będzie bardzo precyzyjne
dotarcie do grup docelowych, umożliwiające dokładną prezentacje najważniejszych użytecznych dla
użytkowników cech e-usługi, stąd też w planowanych działaniach promocyjnych należy położyć duży nacisk na
kontekstowe docieranie do potencjalnych odbiorców w momencie, kiedy poszukują konkretnych informacji i
rozwiązań. Celem promocji będzie stymulowanie popytu na e-usługę i poinformowanie (zwiększenie
rozpoznawalności e-usługi) grupy docelowej o nowych narzędziach, a w konsekwencji przekonanie jak
największej liczby potencjalnych odbiorców do skorzystania z e-usługi.
a) Działania promocyjne muszą obejmować:
 SEM -> SEO (pozycjonowanie);
 SEM -> PPC (linki sponsorowane);
 Portale społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn);
 Stworzenie mailblasta - mailing (masowa wysyłka e-maili);
 Fora dyskusyjne;
 Spoty reklamowe.
b) Oczekiwany harmonogram i zakres działań promocyjnych:
Działanie / Termin
02.01.2015 – 30.04.2015
SEM -> SEO
 Wyselekcjonowanie grupy słów i fraz kluczowych
 Rozpoczęcie pozycjonowania SEO, zarówno dla Firm i
Konsumentów
Portale społecznościowe
 Założenie profilu na: Google+, Twitter, LinkedIn +
aktualizacja profilu na Facebook
 Rozpoczęcie komunikacji do potencjalnych klientów
SEM -> PPC
 Wybór słów kluczowych i rozpoczęcie kampanii 
 AdWords do Firm
Mailing – stworzenie
mailblasta
 Przygotowanie bazy adresów e-mail do Firm
 Przygotowanie kreacji mailngowej
 Wysyłka wiadomości do Firm
Fora dyskusyjne
 Identyfikacja kluczowych miejsc w internecie
 Umieszczanie postów tematycznych
Spoty reklamowe
 Wyselekcjonowanie bazy docelowych klientów
 Stworzenie spotu reklamowego
 Realizacja kampanii wideo dla Firm
01.05.2015 – 20.08.2015
 Aktualizacjagrupy słów i fraz kluczowych
 Kontynuacja działań SEO, zarówno dla Firm i Konsumentów
 Stała komunikacja do potencjalnych klientów
 Aktualizacja informacji o e-usłudze na portalach
społecznościowych
 Aktualizacja słów kluczowych i kontynuacja kampanii Adwords
 AdWords do Firm i Konsumentów
 Przygotowanie bazy adresów e-mail do Konsumentów i
aktualizacja bazy adresów e-mail do Firm
 Przygotowanie kreacji mailngowych dla Konsumentów i
aktualizacja kreacji mailingowej dla Firm
 Wysyłka wiadomości do Firm i Konsumentów
 Aktualizacja kluczowych miejsc w internecie
 Umieszczanie postów tematycznych
 Aktualizacja bazy docelowych klientów
 Aktualizacja spotu reklamowego
 Realizacja kampanii wideo dla Firm i Konsumentów
c) Dodatkowo firma 2deal Tomasz Staszewski na etapie realizacji udostępni:
 Strategie promocji opisującą szczegółowo zakres działań promocyjnych;
 Specyfikację funkcjonalną e-usługi;
 Działającą e-usługę.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
3. Zastrzeżenia
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny, a także
unieważnienia postępowania w całości lub części.
b) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązujące Zamawiającego do akceptacji oferty, w
całości lub części a także do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
c) Zamawiający nie rozpatruje ofert częściowych, oceniane będą tylko oferty kompletne.
d) W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych
w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
4. Kryteria wyboru:
a) Kryteria obligatoryjne:
Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i
złożenie oświadczeń wg wzoru:





Gotowość realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2015 do 20.08.2015 z uwzględnieniem
harmonogramu okreslonego w pkt 2 b).
Termin ważności oferty (minimum 2 miesiące od daty wystawienia).
Złożenie oferty na formularzu ofertowym.
Wypełnienie formularza ofertowego danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie
oświadczeń.
Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz
podpisana
b) Kryteria punktowe:
Kryteria wyboru
Cena netto oferty obliczona wg wzoru:
C min
A n = ----------------- x 100
Cr
Znaczenie
100%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznanych ofercie
Miejsce / sposób składania ofert:
1. osobiście w siedzibie firmy 2deal Tomasz Staszewski, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków;
2. poczta lub listem poleconym na adres korespondencyjny: 2deal Tomasz Staszewski, ul. Zdziarska 75F
Lok. 1, 05-800 Pruszków;
3. drogą elektroniczną na adres: [email protected]
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.12.2014 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 10/POIG 8.1/2014 - formularz ofertowy
.................., dn. ...........................
Miejscowość i data*
........................................
........................................
........................................
Nazwa firmy i dane teleadresowe*
Oferta dla 2deal Tomasz Staszewski
ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na:
Promocja e-usługi na rynku krajowym w formie elektronicznej – 1 usługa (opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym nr nr 10/POIG 8.1/2014 )
Cena netto: ......................... PLN
Oferta jest ważna do ........................................ (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)*
Jednocześnie składam następujące oświadczenia:
1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu
ofertowym.
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
............................................
Podpis wystawcy oferty*
*informacje obligatoryjne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podobne dokumenty