treść biuletynu informacyjnego

Komentarze

Transkrypt

treść biuletynu informacyjnego
INFORMACJE Z RATUSZA
ROZWÓJ KOMUNIKACYJNY GIŻYCKA
NAJLEPSZA KONCEPCJA NA PLAC PIŁSUDSKIEGO
Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu z inicjatywy społecznego doradcy burmistrza do
spraw infrastruktury Pana Mirosława Kastnera
w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji opracowania transportowego dla małych i średnich miast. Na
zaproszenie burmistrza Giżycka w spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Giżycko, Rady Miej-
skiej oraz Rady Gminy, Komendy Powiatowej
Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Pan Mirosław Kastner wspólnie z
Panem Tomaszem Mackunem współpracownikiem Politechniki Gdańskiej przedstawił założenia rozwoju ruchu samochodowego, jego
wpływ na funkcjonowanie miast oraz powstające na obrzeżach osiedla mieszkaniowe. W
kontekście Giżycka omówiono czynniki mające
wpływ na charakter ruchu drogowego, znaczenie w układzie drogowym ul. Obwodowej oraz
głównych ulic w mieście, a także rozbudowę
osiedli w Gajewie. Wskazano też na powstające
u nas już dziś, problemy związane z ruchem drogowym, parkingami, zatłoczonymi ulicami, przeprawą przez most obrotowy.
Posługując się przykładem Ustki, jako miasta
turystycznego przedstawione zostało opracowanie analizy ruchu, jej wpływ na rozwiązanie problemu komunikacyjnego miasta, rozwiązania
problemu „zakorkowanego” centrum i kierunki
wprowadzania polityki transportowej samorządu. Na podstawie rozwiązań komunikacyjnych w Tczewie, zaprezentowane zostały
natomiast możliwości nowoczesnego projektowania rozwoju sieci ścieżek rowerowych.
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat ul.
Obwodowej oraz skrzyżowania z ulicą Nowowiejską i Świderską. Wnioskiem ze spotkania
mogłoby być opracowanie w naszym mieście
modelu rozbudowy sieci dróg i ścieżek rowerowych w oparciu o ocenę stanu istniejącego, badania i pomiary ruchu oraz ich analizę. Wydaje
się, że taki dokument jest niezbędny, jeśli
chcemy strategicznie myśleć o dalszym rozwoju
komunikacyjnym Giżycka.
Serdecznie gratulujemy giżyckiej Pracowni Architektonicznej Chiliart zdobycia głównej nagrody w miejskim konkursie na koncepcję
architektoniczno-urbanistyczną pl. Marszałka
Fot. Mirosław Kastner społeczny doradca burmistrza ds. infrastruktury
Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Karolina Czupryniak, Mikołaj Nowakowski, Paweł Fiedczak i
Bartosz Dworski, to autorzy najlepszej pracy,
która zyskała uznanie zarówno wśród członków
jury jak i internautów. Sąd konkursowy docenił
projekt między innymi za znakomite poszanowanie wartości historycznych placu poprzez wpisanie jego płaszczyzny w istniejący kontekst
urbanistyczny miasta, przy zachowaniu osi widokowych poszczególnych pierzei ulicznych.
Wyraźnie wydzielone zostały również strefy
funkcjonalne przy użyciu prostych, ale geometrycznie i kunsztownie zastosowanych środków
wyrazu. Atutem było też nowatorskie utworzenie „Bramy Placu Piłsudskiego” i elastyczna
ilość miejsc parkingowych. Gratulujemy twórcom wszystkich nagrodzonych prac i jednocześnie informujemy Państwa, że w przyszłej
inwestycji zagospodarowania pl. Piłsudskiego
zgodnie z założeniem konkursu, mogą być wykorzystane rozwiązania zaproponowane zarówno w pracy zwycięskiej jak i pozostałych
konkursowych propozycjach. Chcemy, by pl. Piłsudskiego był nowoczesny i funkcjonalny. Wykorzystamy więc optymalne rozwiązania, które
połączą przestrzeń rekreacyjną z parkingową i
retencji wód opadowych, i nadadzą temu miejscu charakter wielofunkcyjnego placu miejskiego.
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka
i pracownicy Urzędu Miejskiego
KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
SKŁAD KOMISJI: przewodniczący Mirosław Boć,
wiceprzewodniczący Andrzej Jelec, członkowie: Bogdan Górski, Magdalena Jurgielewicz, dr Robert
Kempa.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności,
celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem
faktycznym. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta. Opiniuje wykonanie budżetu
Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresach
i w formach wskazanych w uchwałach Rady. Przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
- kompleksowe - obejmujące całość działalności
kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
- problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia
lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment
w jego działalności,
- sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione
w toku postępowania danego podmiotu.
PRZETARGI
KONKURSY
OGŁOSZENIA
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
Lp.
Tematyka
Termin
1
Opracowanie planu pracy na 2015 rok
styczeń
2
1. Kontrola przyczyn niewykonania zadań wykazanych w budżecie
na 2015 rok, jako wydatki niewygasające,
OBWIESZCZENIE NR 05/2015
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości,
że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Miejskiej Giżycko na stronie internetowej
/www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na
okres trzech tygodni Obwieszczenie Nr 05/2015
zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę:
1. Nieruchomość położona w Giżycku przy
ul. Olsztyńskiej oznaczona nr geodezyjnym działki
623/19 o pow.
20m2,
opisana w KW
OL1G/00021050/3.
luty
2. Kontrola stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym
realizacji programu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
3
Realizacja zaleceń z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w urzędzie miejskim podczas ostatniej kadencji tj. w latach 2010-2014.
marzec
4
Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji
zapytań i wniosków radnych skierowanych do Burmistrza Miasta
5
1. Badanie wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
2. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2014 rok.
3. Sporządzenie wniosku o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta
czerwiec
6
Kontrola zarządzeń burmistrza Miasta wydanych w okresie: styczeń – lipiec 2015 rok
sierpień
maj
7
Badanie wykonania budżetu miasta w I półroczu 2015 roku
8
Kontrola wykonania remontów i inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych
9
Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykorzystania
dotacji z budżetu miasta
listopad
10
Zadania doraźne zlecone przez Radę Miejską oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg
na działalność Burmistrza.
Według
potrzeb
11
Opracowanie sprawozdania za rok 2015 i przygotowanie planu pracy na rok 2016
grudzień
Markowi Konopackiemu
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
wrzesień
październik
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Błoszko
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NT. PRZETARGÓW, KONKURSÓW
I OBWIESZCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY
OGŁOSZEŃ UM ORAZ NA STRONIE
WWW.BIP.GIZYCKO.PL
Z GIŻYCKIEGO KALENDARZA
IMPREZ I WYDARZEŃ
FORTEPIANOWE CZWARTKI
12, 19 I 26 lutego godz. 18.00
Hotel St. Bruno
Hotel St. Bruno zaprasza w każdy czwartek
lutego na koncert fortepianowy i wyjątkowe
dwie godziny przy dźwiękach jazzu
i swingu. Wstęp bezpłatny
SPOTKANIE Z HISTORIĄ Z CYKLU
„OD NIEMIECKIEGO LÖTZEN
DO POLSKIEGO GIŻYCKA”
„Giżyckie ulice: jakie były, jakie są,
jak się zmieniały? „
13 lutego (piątek) godz. 18.00
Hotel Masovia
WALENTYNKOWY MARATON FILMOWY
14 lutego (sobota) GCK wstęp wolny
17.00 „Miłość bez końca“,
19.00 „Śniadanie u Tiffany’ego“,
21.00 „Zatańcz ze mną“
TURNIEJE TENISA ZIEMNEGO
15 lutego (niedziela) Kryte Korty
Tenisowe MOSiR
godz. 10.00 Turniej Tenisa Ziemnego
do lat 13
godz. 15.00 Turniej Tenisa Ziemnego
do lat 17
JANUSZ SZROM & BOGDAN HOŁOWNIA
w programie jazzowym „Faceci do wzięcia“
21 lutego (sobota) godz. 17.00
Restauracja „Dom Perkun“
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
Z CYKLU GRAND PRIX GIŻYCKA
O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA GIŻYCKA
Kryte Korty Tenisowe MOSiR
21 lutego (sobota) 10.00 runda 2 OPEN
11.00 runda 3 OPEN
22 lutego (niedziela) 10.00 runda 3 OLDBOY
WARSZTAT „YOGA W BIEGU”
CZYLI: UZUPEŁNIENIE BIEGANIA
O ELEMENTY YOGI
22 lutego (niedziela) godz. 10.00
Hala MOSiR przy SP4
Zapisy i pytania tel. 509 117 549
MISTRZOSTWA ŚWIATA, MISTRZOSTWA
EUROPY I PUCHAR
BAŁTYKU W BOJERACH
W KLASIE MONOTYP XV
22-28 lutego jez. Niegocin Gospoda pod
„Czarnym Łabędziem“ w Rydzewie
Więcej informacji: WWW.GIZYCKO.PL
Oficjalny profil Giżycka na Facebooku:
www.facebook.com/kursnaGIZYCKO
Wyrazy szczerego współczucia
Z powodu śmierci
Iwonie Zielińskiej
MARIANA TREJNISA
z powodu śmierci
wyrazy szczerego współczucia
TATY
TEŚCIOWEJ
Rodzinie
składa Burmistrz Miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Giżycku
składa Burmistrz Miasta Giżycka oraz pracownicy
Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
składa Burmistrz Miasta Giżycka oraz pracownicy
Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 732 41 11, fax 87 428 52 41
e-mail: [email protected], www.gizycko.pl, www.bip.gizycko.pl
RADA MIEJSKA W GIŻYCKU
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 7324 157, 87 7324 115
e-mail: [email protected], www.gizycko.pl, www.bip.gizycko.pl
50715gggi-b-M

Podobne dokumenty