Uchwała Nr /.../2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr /.../2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia
Uchwała Nr ... /.../2016
Rady Gminy Smołdzino
z dnia …... października 2016 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku leśnego na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579), art. 4 ust. 5
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: z 2016 r. poz. 374 zm. poz.
1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia ... października 2016 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z …......., poz. ...)
Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Obniża się w Gminie Smołdzino średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały
2016 r. z kwoty …. zł za 1m3 do kwoty …. zł za 1m3.
2. Cena sprzedaży drewna, określona w § 1 ust. 1 uchwały służy do obliczania podatku
leśnego na 2017 rok.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: z 2016 r.
poz. 374 ze zm.), Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia kwoty stanowiącej średnią sprzedaż
drewna określoną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego
kwartału.
W 2016 r. w podatku leśnym obowiązywała stawka zgodnie z komunikatem Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2015 r. - 191,77 zł za 1m3. Rada Gminy nie obniżała ww. ceny w związku z bardzo
niską liczbą rolników posiadających podatek leśny (0,42 % całego podatku leśnego). Pozostałe lasy
należą do SPN, Nadleśnictwa oraz ANR.

Podobne dokumenty