Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO

Komentarze

Transkrypt

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO
SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY
Nr 10 (28)
Oława
październik‘06
ecjalny
dodatek sp
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
3S Serwis Społeczno Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
pl. Zamkowy 15
tel. 313 23 46
fax. 313 24 91
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
To już ostatni w tej kadencji numer naszego biuletynu informacyjnego „3S”, dlatego też są w nim informacje związane ze
zbliżającymi się wyborami. Przypominamy uchwały „wyborcze”, podajemy nazwiska kandydatów na radnych miejskich
oraz kandydatów na burmistrza. Prezentujemy też Państwu publikację „Minęły cztery lata”, która jest podsumowaniem działań podjętych w czasie obecnej kadencji. Warto zapoznać się
z jej zawartością, aby przypomnieć sobie o tym, co było i dokonać oceny tego, co jest.
Ale październikowy numer „3S” to nie tylko wybory. Nie może w nim zabraknąć
relacji z obchodów Dnia Edukacji Narodowej – w tym roku miejskie uroczystości
odbyły się 13 października w Ośrodku Kultury.
Piękny jubileusz – dwudzieste urodziny – obchodziła w tym roku Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej. Zgromadzeni w Sali Rycerskiej oławianie i zaproszeni goście wysłuchali jubileuszowego koncertu
w wykonaniu uczniów i absolwentów PSM.
Pozostając jeszcze przy muzyce, przypominamy koncert zespołu Freetwork, który wystąpił w Oławie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
A zgodnie z wcześniejszą obietnicą piszemy o wynikach konkursu „Przyjazny
Urząd Administracji Samorządowej”, a także o finansowym i infrastrukturalnym
sukcesie Oławy, bo tak nas oceniono w ogólnopolskim rankingu „Wspólnoty”.
Zapraszam również do zapoznania się z naszymi stałymi pozycjami: Poznaj Oławę, Fotoktoto i Z archiwum prasowego.
Udzielił mi się nastrój podsumowań - dziękuję więc za wszystkie uwagi dotyczące serwisu „3S” – i te życzliwe, i te krytyczne. Mam nadzieję, że choć w części
przybliżyliśmy Państwu sprawy miasta, pracę Rady Miejskiej i naszego urzędu.
Bo temu właśnie miał i ma służyć nasz biuletyn.
Zapraszam do lektury.
Z pozdrowieniami
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek - ratusz, p. 26
tel. 303 35 46
e-mail:
[email protected]
Zdjęcie na okładce:
Andrzej Łabowski
Druk:
Drukarnia DjaF
ul. Kmietowicza 1/1
30-092 Kraków
ISSN 1733 - 6449
Spis treści
Uchwały wyborcze (ES) – 3
Październikowa sesja (ES) – 3
Przyjazny urząd administracji
samorządowej (ŁMW) – 4
Oława w czołówce kraju (JW) – 4
Awanse i nagrody dla nauczycieli (KC) – 4
Gdzie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym (Renata Kotapska) – 5
Informacja o przygotowaniach
do wyborów samorządowych
w 2006 roku (DT) - 6
Kandydaci na burmistrza Oławy i do
Rady Miejskiej – 6, 7
Prezentacja publikacji
„Minęły cztery lata” – 8, 9
Działalność GCI w 2006 roku
(Łucja Mycek-Wojciukiewicz) – 10, 11
Wratislavia Cantans 2006 (ES) – 12
Jubileusz Szkoły Muzycznej (ES) –12
Publikacje Urzędu Miejskiego
w latach 2004-06 – 13
Z archiwum prasowego (JW) – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto? (JW) – 115
Oława z lotu ptaka – tylna okładka
Pytajcie o nasz serwis:
• M. in. w sklepach PSS: „Jakub” na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak” przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła” na pl. Gimnazjalnym, „Sezam” przy ul. Dąbrowskiego i DH „Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche” i „Eco” przy ul. Kasprowicza
• w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi
Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta „Oława”, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.
Uchwały wyborcze
P
rzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kłapko zwołał nadzwyczajną sesję na wniosek
burmistrza Franciszka Października,
w związku z koniecznością dostosowania granic obwodów głosowania do
stanu faktycznego. W ostatnim czasie
Rada nadała nazwy nowo utworzonym
ulicom, konieczne więc było przypisa-
nie tych ulic do istniejących obwodów
głosowania. Radni jednogłośnie podjęli
uchwały w sprawach:
• dopisania Placu Jana Pawła II do
okręgu wyborczego nr 1, a do okręgu
wyborczego nr 3 ulic: Brzechwy, Korczaka, Krasińskiego, Lema, Miłosza,
Nałkowskiej, Staszica, Sybiraków i ks.
J. Twardowskiego;
• dopisania ulic: Lema, Korczaka i Nałkowskiej do obwodu głosowania nr 12;
• utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej
i w Szpitalu Powiatowym.
Porządek obrad sesji nadzwyczajnej
nie przewidywał interpelacji ani wniosków radnych. (ES)
Wszystkie przedstawiane na sesji informacji zamieszczone są w BIP na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.
W dalszej części sesji Henryk Szymański, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej, omówił pracę Rady
w okresie całej kadencji – podając m.in.
dane statystyczne dot. działania stałych
komisji.
Burmistrz poinformował radnych
o prawidłowej i terminowej realizacji
zadań związanych z przygotowaniem
do zbliżających się wyborów samorządowych.
Burmistrz Franciszek Październik
przedstawił projekty uchwał, poza jedną,
dotyczącą regulaminów wynagradzania
w placówkach oświatowych, którą omówił Andrzej Kupczak, przewodniczący
Komisji Oświaty. Rada Miejska podjęła
uchwały w następujących sprawach:
• określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania: budżetu miasta
oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładów budżetowych za I półrocze,
• zmiany uchwały z 29 stycznia 2004
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004
– 2008,
• nabycia na mienie miasta od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością usytuowanych na tych gruntach garaży (ul. 11
Listopada i ul. Karola Miarki),
• zmiany uchwały z 31 sierpnia 2006
w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej,
• nadania nazw ulic w rejonie ulicy
„Nowy Otok” w Oławie,
• zmiany uchwały z 29 grudnia 2005
w sprawie uchwalenia regulaminów
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w jednostkach organizacyjnych oświaty,
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic Baczyńskiego
i Mickiewicza,
• zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2006,
• zmiany uchwały z 17 listopada 2004
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju
Lokalnego Oławy.
Wszystkie projekty uchwał były
wcześniej omawiane na posiedzeniach
stałych komisji Rady. Dyskusję wywołał jedynie ostatni projekt uchwały
wprowadzony dodatkowo do porząd-
Październikowa sesja
R
ada Miejska na sesji plenarnej
19 października rozpatrzyła 11
projektów uchwał. Wcześniej
do zaplanowanego porządku obrad, radni wprowadzili na wniosek burmistrza
dwa dodatkowe projekty uchwał (dotyczące: kolejnej korekty budżetu oraz
zmiany uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego). Na wniosek trzech
stałych komisji Rady, z porządku obrad
zdjęto projekt uchwały w sprawie zasad
sprzedaży lokali użytkowych, opracowany przez radnych Platformy Obywatelskiej.
Przed rozpatrzeniem projektów
uchwał radni wysłuchali informacji.
• Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami złożył
Franciszek Październik.
• Informację o przygotowaniu miasta do
zimy przedstawił Witold Niemirowski.
W dyskusji na ten temat poruszono
m.in. sprawę przygotowania przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni sprzętu
niezbędnego do prawidłowego zimowego utrzymania jezdni i ciągów pieszych.
• Informację o działaniach Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (TBS) w naszym mieście zaprezentował Franciszek
Październik. Odpowiadając na pytania
radnych, burmistrz poinformował, że
koszty prowadzonego przez TBS drenażu
wokół budynków przy ul. Zacisznej nie
obciążą najemców – zakończenie tych
prac przewidziano do 15 listopada br.
• Informację o realizacji zadań zapisanych
w planach przyjętych uchwałami Rady
Miejskiej przedstawił Tadeusz Kułakowski. Kolejno omówił zadania zawarte
w Planie Rozwoju Lokalnego (PRL),Lokalnym Planie Rewitalizacji (LPR), Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI),a
także o zaawansowaniu programu ochrony wód zlewni Ślęzy i Oławy. Ta ostatnia
informacja wywołała dyskusję z uwagi
na przesunięcie terminu realizacji projektu na lata 2007 – 2013, ponieważ na ten
okres projekt zakwalifikowało Ministerstwo Środowiska.
3S - 25 października 2006 r.
ku obrad na wniosek burmistrza. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika
z wymogów proceduralnych związanych z ubieganiem się o środki unijne
(ZPORR) na dofinansowanie zadania
pn. „Ratunkowy remont ratusza w Oławie”. Projekt uwzględnia zakres prac,
które są wynikiem nieprzewidzianych
okoliczności zaistniałych w czasie remontu ratusza (wymiana końcówek belek stropowych drugiego piętra ratusza).
Warunkiem ubiegania się o dodatkowe
środki jest zapisanie w Planie Rozwoju
Lokalnego „ratunkowego remontu ratusza” jako odrębnego zadania, a można
je wprowadzić tylko zmieniając wcześniejszą uchwałę. Wątpliwości niektórych radnych wzbudził problem, czy
można było przed rozpoczęciem remontu przewidzieć konieczność wymiany
belek stropowych.
Sesję zakończyły zapytania i interpelacje radnych, na które odpowiadał
burmistrz.
(ES)
3
Przyjazny urząd administracji samorządowej
W
dniu 2 października 2006 w Warszawie odbyła się konferencja przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamykająca konkurs „Przyjazny Urząd Administracji
Samorządowej”. Konkurs był organizowany wspólnie
z trzema ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego: Związkiem Miast Polskich,
Związkiem Gmin Wiejskich RP i Związkiem Powiatów
Polskich. Brali w niej udział liderzy samorządów lokalnych, wśród których przeważali uczestnicy programu
Przejrzysta Polska.
Urząd Miejski w Oławie, który zgłosił do konkursu
politykę informacyjną, zajął trzecie miejsce w kategorii
gmin miejsko-wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców.
Tak znaczące osiągnięcie to efekt pracy wszystkich
pracowników Urzędu Miejskiego, m.in. zespołu tworzącego stronę internetową, Biuletyn Informacji Publicznej, serwis informacyjny dla lokalnych mediów oraz
biuletyn samorządowy „3S”.
Poza wyróżnieniem najlepszych samorządów, efektem konkursu jest utworzenie bazy dobrych praktyk na
stronie www.dobrepraktyki.pl. Poniżej zamieszczamy
zdjęcia z konferencji z wyróżnionymi samorządami i zespołami pracowników.
/ŁMW
Oława w czołówce kraju
O
rgan samorządowy – miesięcznik „Wspólnota” ogłosił wyniki najnowszego rankingu, podsumowującego mijającą kadencję polskich
samorządów. Co istotne, w rankingu tym porównana została sytuacja
na początku i końcu kadencji. Wyróżniono zatem te samorządy, w których dokonał się największy skok rozwojowy. Pod uwagę zostały wzięte i zsumowane
trzy aspekty sukcesu: infrastrukturalny, ekonomiczny i finansowy. W tej ostatniej kategorii nasze miasto zajęło 6. miejsce, wyprzedzając inny samorząd
dolnośląski – Lubin. W punktacji ogólnej Oława zajęła 7. miejsce w Polsce,
przegrywając między innymi z Lubinem, który zajął 5. miejsce. W tej klasyfikacji, poza wymienionymi samorządami, na pierwszych 25 miejscach nie ma
innych miast dolnośląskich.
Awanse i nagrody dla nauczycieli
Z
okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Oławy uhonorował liczną grupę nauczycieli miejscowych szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli i żłobka. Na uroczystości, która miała miejsce w Ośrodku Kultury w dniu 13 października 9 nowomianowanych nauczycieli złożyło ślubowanie, 11 osób
otrzymało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, a 15 osobom wręczono nagrody burmistrza. Bur-
4
mistrz Franciszek Październik i obecny na uroczystości
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kłapko pogratulowali też nagród dolnośląskiego kuratora oświaty,
które w tym roku otrzymały 3 osoby: Marzena Matławska-Tetke ze SP nr 1, Danuta Dębogórska ze SP nr 8
oraz Anna Wojdyła-Kukla z Gimnazjum nr 2.
W części artystycznej wystąpili młodzi artyści z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
(KC)
3S - 25 października 2006 r.
Gdzie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
Renata Kotapska
Do tego, że należy dbać o nasze
środowisko nie trzeba chyba nikogo
przekonywać. Obowiązujące prawo
nakłada określone zadania nie tylko
na zakłady produkcyjne,
ale również na każde
gospodarstwo domowe.
Najważniejsze zasady:
1. Każdy użytkownik
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek
oddać zużyty sprzęt do punktów
upoważnionych do odbierania takiego sprzętu.
2. Zabronione jest wyrzucanie
zużytego sprzętu razem z innymi
odpadami.
3. Za nieprzestrzeganie tego przepisu
grozi kara grzywny.
A kto może i ma obowiązek taki
sprzęt odbierać? Mówiąc pokrótce firmy, które odbierają odpady
komunalne z miasta oraz każdy, kto
prowadzi działalność w zakresie
zbierania zużytego sprzętu, w tym
sprzedawca detaliczny i hurtowy.
Zużyty sprzęt, który nie nadaje się
do naprawy, lub którego po prostu chcemy się pozbyć, możemy
oddać w sklepie, gdzie nabywamy
nowy sprzęt tego samego rodzaju.
Sklep ma obowiązek bezpłatnie
taki sprzęt przyjąć, jednak w ilości
nie większej niż
nowo zakupiony.
Można też zgłosić chęć oddania
takiego sprzętu
firmie, posiadającej koncesję na
wywóz odpadów
komunalnych i umówić się na jego
odbiór. W tym
przypadku
trzeba zapłacić
za transport.
Realizując
zapisy ustaw:
z 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. nr 180, poz.1495) oraz z 13
września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.
U. nr 132, poz.622 z późniejszymi
zmianami), przedstawiamy wykaz
działających w Oławie podmiotów,
w których osoby fizyczne mogą
bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, pochodzący
z gospodarstw domowych:
• KAUFLAND Polska Markety Sp
z o.o., ul. Iwaszkiewicza 4;
• AVANS PROTECH, ul.B.Chrobrego 20;
• Telekomunikacja Polska SA, telepunkt ul. Młyńska 11 (sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny);
• AGD - RTV Spółka Jawna, ul. 1
Maja 20/26, ul. 3 Maja 20 L;
• ALKOM, Rynek 2 (telefony komórkowe wraz z akcesoriami);
• WTÓRMET Sp.
z o.o., ul. Polna 1
(sprzęt gospodarstwa
domowego, za wyjątkiem lamp fluorescencyjnych).
Obowiązek bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
od osób fizycznych mają również
wszystkie punkty handlowe, które
prowadzą sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o czym
pisaliśmy na wstępie.
Poniżej wykaz sprzętu, podlegającego przepisom wymienionych na
wstępie ustaw.
Wielkogabarytowe urządzenia
gospodarstwa domowego.
Małogabarytowe urządzenia
gospodarstwa domowego.
Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny
Chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki,
grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
Odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi.
Komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne
i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
Sprzęt audiowizualny.
Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku.
Sprzęt oświetleniowy
Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.
Narzędzia elektryczne i elek- Wiertarki, piły, maszyny do szycia.
troniczne
Zabawki, sprzęt rekreacyjny Kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier
i sportowy.
wideo.
Przyrządy medyczne
Sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji
płuc, analizatory.
Przyrządy do nadzoru i kontroli. Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.
3S - 25 października 2006 r.
5
INFORMACJA
o przygotowaniach do wyborów samorządowych w 2006 r.
Ogłoszone na dzień 12 listopada 2006r. wybory do organów samorządowych nakładają na Burmistrza obowiązek zapewnienia ich sprawnej organizacji.
Do zadań Burmistrza należy :
• zapewnienie terminowego rozplakatowania obwieszczeń
o okręgach wyborczych, liczbie wybieranych radnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz kandydatach
na burmistrza,
• zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Miejskiej
Komisji Wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych .
Miejska Komisja Wyborcza w Oławie ustaliła harmonogram prac związanych z rejestracja list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza. Informacja o pracy Komisji
została podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie komunikatu Komisji w Urzędzie Miejskim, w telewizji
kablowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Oławie we wszystkich
okręgach wyborczych.
Listy kandydatów na radnych zgłosiły następujące komitety:
• Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – zarejestrowano listy kandydatów na radnych w 3 okręgach - łącznie 42
kandydatów,
• Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - zarejestrowano listy kandydatów na radnych w 3 okręgach - łącznie 39
kandydatów,
• Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokracji – zarejestrowano listy w 3 okręgach wyborczych – łącznie 40 kandydatów.
• Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - zarejestrowano
listę kandydatów w okręgu wyborczym Nr 2 - 6 kandydatów.
• Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Blok Samorządowy - zarejestrowano listy kandydatów w 3 okręgach wyborczych - łącznie 42 kandydatów.
W okręgu wyborczym nr 1 - na 7 mandatów zarejestrowano 54 kandydatów,
w okręgu wyborczym nr 2 – na 7 mandatów zarejestrowano
59 kandydatów
w okręgu wyborczym nr 3 – na 7 mandatów zarejestrowano
56 kandydatów.
Ogółem zarejestrowano 169 kandydatów spośród których
wybieranych będzie 21 radnych Rady Miejskiej w Oławie.
Komitet wyborcze , za wyjątkiem Komitetu Wyborczego
Ligi Rodzin Polskich, zgłosiły 4 kandydatów na burmistrza
miasta Oława.
Informacje o kandydatach na radnych Rady Miejskiej
i kandydatach na burmistrza miasta udostępnione są przez
Państwową Komisją Wyborczą na stronie internetowej www.
wybory2006.pkw.gov.pl
Miejska Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie o zawarciu umowy o utworzeniu grupy list kandydatów w celu
wspólnego udziału w podziale mandatów między listy kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej Oława zarządzonych na
dzień 12 listopada pomiędzy: Komitetem Wyborczym Prawo
i Sprawiedliwość z siedzibą w Warszawie ul.Nowogrodzka
84/86 i Komitetem Wyborczym Liga Polskich Rodzin w siedzibą w Warszawie ul.Hoża 9. Obwieszczenie Komisji w tej
sprawie zostało podane do publicznej wiadomości.
W dniu 18 października br. Miejska Komisja Wyborcza
powołała 18 obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów, zgłoszonych przez 8 uprawnionych komitetów wyborczych oraz burmistrza.
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
odbędą się w dniach 24 i 25 października 2006r.
Zgodnie uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej :
- powołano pełnomocnika do obsługi informatycznej
Miejskiej Komisji Wyborczej, operatora wprowadzania danych oraz koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych,
- ustalono 18 operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
- zapewniono sprzęt komputerowy spełniający wymagania
techniczne do obsługi systemu informatycznego wyborów.
Burmistrz Miasta jest odpowiedzialny za zamówienie
druku kart do głosowania oraz ich zabezpieczenie w procesie druku oraz ich zapakowanie według okręgów wyborczych
i obwodów głosowania – najpóźniej do dnia 9 listopada br.
Karty do glosowania maja być wydrukowana na papierze
koloru :
- białego – dla wyboru Rady Miejskiej
- różowego – dla wyboru burmistrza.
Ponadto Burmistrz jest odpowiedzialnym za przygotowanie lokali wyborczych, prawidłowe sporządzenie spisów wyborczych, zabezpieczenie komisji w materiały biurowe, łączność, transport, dostarczenie kart i protokołów głosowania do
obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów.
Informuję, że wszystkie w/w zadania wykonywane są prawidłowo i w ustalonych terminach.
(D.T.)
KANDYDACI NA BURMISTRZA OŁAWY
Roman Kaczor (50), wykształcenie średnie Oława,
zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP, popierany przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej
Polskiej, członek Platformy
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
6
Ewa Barbara Leszczak
(59), wykształcenie wyższe,
Stanowice, zgłoszona przez
KW Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości
Witold Niemirowski (42),
wykształcenie wyższe, zgłoszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu
Lewicy Demokratycznej
3S - 25 października 2006 r.
Franciszek
Październik
(56), wykształcenie wyższe
zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY, nie należy do
partii politycznej.
Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Oławie
Okręg nr 1
Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość
1. Renata Anna Kordysz (50)
2. Paweł Roman Gwiazdowicz (64)
3. Rafał Piotr Makodoński (32)
4. Robert Artur. Cylny (31)
5. Zygmunt Wójcik (61)
6. Mariusz Mirosław Maciejko (37)
7. Włodzimierz Sztejnwald (60)
8. Kazimierz Kozina (51)
9. Andrzej Kieda (46)
10. Stefan Stachowski (64)
11. Marcin Piotr Dudek (33)
12. Mirosław Babij (66)
13. Dorota Jadwiga Szczepanik-Gurgul (31)
Lista nr. 5 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Anna Tetlak-Pękala (36)
2. Arkadiusz Kwiatkowski (45)
3. Piotr Łuciw (34)
4. Przemysław Sebastian Kordus (33)
5. Jan Klusik (45)
6. Janusz Tworkowski (29)
7. Grażyna Żygadło (41)
8. Andrzej Marcinów (51)
9. Paweł Perkowski (24)
10. Sebastian Faliński (27)
11. Stanisław Sokołowski (51)
12. Bogdan Borys (45)
13. Anna Leszczyńska (27)
14. Joanna Gołąb (41)
Lista nr. 6 - Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
1. Andrzej Szczepankowski (60)
2. Jerzy Dariusz Curyk (43)
3. Jacek Bereżnicki (37)
4. Jadwiga Krzyczmonik (60)
5. Jan Jagielski (65)
6. Franciszek Ostrowski (64)
7. Jadwiga Gertruda Gawlicka (65)
8. Marek Karol Koziński (26)
9. Barbara Elżbieta Rodziewicz (43)
10. Lidia Grażyna Markowska (54)
11. Maj Andrzej (22)
12. Józef Jabłoński (65)
13. Małgorzata Pasierbowicz (35)
Komitet Wyborczy Wyborców
Bezpart yjny Bl ok Samorządowy
1. Jan Tkaczyk (60)
2. Janina Stelmaszek (65)
3. Tomasz Robert Jasiński (44)
4. Weronika Myszkowska (52)
5. Elżbieta Jeżewska (48)
6. Marek Henryk Drabiński (31)
7. Miłosz Wojciech Solarski (32)
8. Jarosław Artur Bogucki (34)
9. Marieta Gotfryd (26)
10. Tadeusz Sajda (60)
11. Danuta Sienkiewicz (62)
12. Kazimierz Dobrowolski (51)
13. Robert Bogusław Reichert (29)
14. Bogusław Piotrowski (39)
Okręg nr 2
Lista nr. 2 - Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin
1. Stanisław Posmyk (63)
2. Helena Dziewanowska (54)
3. Magdalena Wołyniec (38)
4. Władysław Maciejewski (44)
5. Katarzyna Siwko (19)
6. Zdzisław Kowalski (39)
Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość
1. Piotr Regiec (45)
2. Antoni Krzysztof Markiewicz (57)
3. Ireneusz Juliusz Bułajewski (50)
4. Lubomira Maria Kaczkowska (51)
5. Stanisław Duszko (64)
6. Jacek Józef Żydło (38)
7. Marek Sturlis (27)
8. Halina Łyżwa (60)
9. Władysław Jan Jakubowicz (50)
10. Bartosz Franciszek Ziemba (27)
11. Robert Mruk (31)
12. Bogusław Mikołaj Kiczaty-Kussmann (53)
Lista nr. 5 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Andrzej Mikoda (42)
2. Mieczysław Koprowski (45)
3. Tadeusz Idzikowski (53)
4. Waldemar Jerzy Turzański (44)
5. Zenon Mateusz Leja (34)
6. Janina Katarzyna Żytecka (45)
7. Leszek Sudoł (43)
8. Bartosz Tomasz Górnik (25)
9. Jan Antoni Forczak (45)
10. Irena Sobiecka (45)
11. Andrzej Kolendowski (54)
12. Sandra Katarzyna Głąb (21)
13. Leszek Zbroniec (59)
14. Andrzej Leszczyński (32)
Lista nr. 6 - Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
1. Witold Niemirowski (42)
2. Teresa Prask (61)
3. Henryk Szymański (62)
4. Tomasz Wójcik (25)
5. Jerzy Stefan Świderski (51)
6. Włodzimierz Budzyn (68)
7. Danuta Beata Glejzow (44)
8. Alicja Alexandrowicz (30)
9. Łukasz Matysiak (27)
10. Malwina Kuczyńska (21)
11. Antoni Słabik (49)
12. Leszek Lechnik (47)
13. Artur Mariusz Łuciów (30)
Komitet Wyborczy Wyborców
Bezpart yjny Bl ok Samorządowy
1. Ewa Maria Szczepanik (55)
2. Czesław Miłosz (58)
3. Janusz Stelczyk (37)
4. Maria Ewa Superson-Byra (48)
5. Elżbieta Sabatowicz (60)
6. Krzysztof Konarski (37)
7. Tomasz Ryszard Rożniatowski (29)
8. Witold Woźniakowski (59)
9. Inga Sławik-Kubiak (35)
10. Dorota Salimandra-Wołowiec (39)
11. Barbara Turczynowska (47)
12. Jarosław Wojciech Gębarzewski (38)
13. Ryszard Urbański (48)
14. Jan Gogola (47)
3S - 25 października 2006 r.
Okręg nr 3
Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość
1. Aleksander Piotr Trembecki (45)
2. Edmund Stanisław Koziarski (36)
3. Robert Ryszard Nowak (29)
4. Dawid Jan Karbowiak (28)
5. Grzegorz Figas (28)
6. Tadeusz Grabowski (55)
7. Łukasz Bartłomiej Majewski (23)
8. Jarosław Radosław Szubartowicz (40)
9. Renata Bronisława Dudycz (37)
10. Krzysztof Włodarczyk (44)
11. Hubert Wawrzyński (59)
12. Krzysztof Urbański (24)
13. Marek Sobczak (43)
14. Jan Kurzejewski (57)
Lista nr. 5 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Roman Kaczor (50)
2. Krzysztof Kusiak (53)
3. Ryszard Skorupski (57)
4. Zdzisława Jagodzińska (48)
5. Józef Łoś (59)
6. Wanda Elżbieta Nosek (50)
7. Janusz Żmijowski (40)
8. Dorota Woźna (38)
9. Zdzisław Wąsowicz (50)
10. Jacek Paweł Szczupał (31)
11. Barbara Lalik (30)
12. Małgorzata Prask (48)
13. Tomasz Stram (38)
14. Magdalena Przystawska (33)
Lista nr. 6 - Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
1. Krzysztof Kłapko (57)
2. Marcin Maziarz (32)
3. Czesław Mokrzycki (56)
4. Marek Biega (26)
5. Izabela Jankowska (23)
6. Adam Kryk (41)
7. Damian Drzazga (28)
8. Danuta Chamarczuk (61)
9. Stanisław Frączyk (59)
10. Janusz Wojnarowski (48)
11. Jan Matejuk (54)
12. Anna Ciemcioch (52)
13. Marian Korpowski (59)
14. Anna Maria Maciuszek (30)
Komitet Wyborczy Wyborców
Bezpart yjny Bl ok Samorządowy
1. Franciszek Październik (56)
2. Jerzy Hadryś (56)
3. Tomasz Niezgoda (38)
4. Andrzej Leon Kupczak (50)
5. Michał Wąsiewicz (66)
6. Grażyna Ryżak (54)
7. Tomasz Frischmann (34)
8. Maria Domaradzka (46)
9. Paweł Nabiałczyk (32)
10. Małgorzata Peremicka (44)
11. Jerzy Aleksandrzak (46)
12. Stanisław Biliński (53)
13. Roman Jędrzejowski (46)
14. Lech Łagowski (53)
7
Szanowni Państwo!
Parafrazując słowa piosenki znanego serialu można powiedzieć, że cztery lata minęły jak jeden dzień.
Nadszedł zatem czas rozliczenia się z mieszkańcami Oławy z tego, co obiecaliśmy w swoich programach wyborczych cztery lata temu, i co zrealizowaliśmy jako rządząca miastem koalicja. Poddajemy
się Państwa rzetelnej ocenie, oczekując nie tylko analizy minionych czterech lat, ale też postawienia
nowych zadań do realizacji przyszłej Radzie Miejskiej.
Z poważaniem
Krzysztof Kłapko
przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
Prezentujemy tu fr
podsumowującej ost
kadencję oławskiego
ła się ona równoleg
rem naszego biulety
w miejscach jeg
ragmenty publikacji
tatnią czteroletnią
o samorządu. Ukazagle z bieżącym numeynu i dostępna jest
go dystrybucji.
Szanowni Mieszkańcy!
Zbliża się termin kolejnych wyborów samorządowych, a wraz z nimi czas podsumowań i rozliczeń. Aby ułatwić Państwu ocenę naszej pracy w kończącej się kadencji, przedstawiam krótkie sprawozdanie z działalności w tym okresie. Przede wszystkim jednak serdecznie dziękuję
oławianom za współpracę – za aktywny udział w spotkaniach i konsultacjach. Państwa opinie
i uwagi, nierzadko krytyczne, były pomocne przy podejmowaniu ważnych dla miasta i mieszkańców decyzji. Mam nadzieję, że lektura tego materiału przypomni i przybliży Państwu wydarzenia mijającej kadencji.
Z wyrazami szacunku
Franciszek Październik
burmistrz Oławy
Działalność Gminnego Centrum Informacji
w 2006 roku
Łucja Mycek-Wojciukiewicz
Gminne Centra Informacji działające obecnie w całym kraju, organizując swoją pracę mogą korzystać
z podręcznika opartego na doświadczeniach niektórych
GCI, ponieważ ukazał się poradnik dla Gminnych Centrów Informacji – „Telepraca. Ogólnopolski Program
szkoleń i promocji dla przedsiębiorców”. Autorzy tego
podręcznika ilustrując działalność GCI posłużyli się informacjami i wykresami przygotowanymi w oławskim
Gminnym Centrum Informacji.
4 marca na oficjalnej konferencji w siedzibie Gazety
Wyborczej w Warszawie wręczono certyfikaty wdrożenia zasad Przejrzystej Gminy 14 samorządom biorącym
udział w akcji pilotażowej, oraz certyfikaty uczestnictwa samorządom biorącym udział w akcji masowej.
Około 800 gmin i powiatów rozpoczęło program, zakończyło około 400. Samorząd Oławy jako jedyny spośród uczestników programu wdrożył wszystkie zasady
z wyróżnieniem.
W lutym i marcu odbył się ogłoszony przez burmistrza konkurs „Miasto Oława po wstąpieniu do Unii
Europejskiej”. Nagrodę dla dwóch pierwszych miejsc –
a była nią wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli
laureatów wraz z nauczycielami prowadzącymi - ufundowała Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, patron konkursu. Nagrody dla dziewięciu finalistów ufundował burmistrz Oławy. Poziom
prac, które wpłynęły na konkurs był bardzo wyrównany
i ostatecznie wybrano dwie prezentacje multimedialne,
10
które charakteryzowało indywidualne podejście do tematu. Laureaci konkursu – Natalia Markiewicz i Tomasz
Olejniczenko – wraz z nauczycielami prowadzącymi od
11 do 14 lipca zwiedzali Parlament Europejski i Brukselę. Wrażenia z pobytu opisali w sierpniowym i wrześniowym numerze biuletynu informacyjnego „3S”.
W czerwcu 2006 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wspólnie z trzema ogólnopolskimi
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego:
Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich
RP i Związkiem Powiatów Polskich ogłosiło konkurs na
„Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej”. Konkurs miał na celu promowanie administracji publicznej
zorientowanej na dobrą obsługę klienta, posługującej się
czytelnymi procedurami podejmowania decyzji, dobrej
organizacji pracy wykonywanej przez dobrze przygotowany i etyczny personel. Wszystkie samorządy, które zamierzały wziąć udział w konkursie musiały opracować wniosek opisujący już wdrożone, innowacyjne
działania zarządcze w jednej z czterech ściśle określonych dziedzin.
Do udziału w konkursie jako dobrą praktykę Urząd
Miejski zgłosił politykę informacyjną władz samorządowych Oławy. Do finału zakwalifikowało się 12 samorządów, które uzyskały najwyższą merytoryczną ocenę Komisji złożonej z pracowników MSWiA i przedstawicieli
Związków: Miast Polskich, Gmin Wiejskich i Powiatów
Polskich. Urząd Miejski w Oławie zajął III miejsce
w kategorii miast do 50 tys. mieszkańców i gmin miejsko–wiejskich.
14 września odbyły się Targi Pracy organizowane
wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Workserwis S.A. oraz firmami Autoliv Poland, Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego, Electrolux, SCA Packaging Poland, SCA Hygiene
Products i Toyota Motor Industries Poland. Osoby poszukujące pracy miały do dyspozycji oferty z terenu Oławy
i okolic – łącznie 700. Targi odwiedziło 500 osób.
Spotkania, szkolenia i akcje organizowane
lub współorganizowane przez GCI w 2006 roku:
• 5 stycznia odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. „Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w organach przedstawicielskich i procesach
opiniotwórczych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – przywileje, zadania i obowiązki dla organizacji pozarządowych”.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych.
• 19 stycznia odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych poświęcone pozyskiwaniu funduszy krajowych i zagranicznych na działalność organizacji pozarządowych.
3S - 25 października 2006 r.
• 26 stycznia w Sali Rycerskiej odbyło się spotkanie
informacyjne zorganizowane przy udziale Centrum Europejskim Zrównoważonego Rozwoju Regionalnego,
dotyczące projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Phare, adresowanego do osób, które ukończyły 50 lat i nie pobierają żadnych świadczeń. W spotkaniu uczestniczyło 37 osób, a 19 spośród nich rozpoczęło
3 marca cykl szkoleń.
• 28 kwietnia 2006 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, uczestnicy programu MOSUS realizowanego przez Instytut Edukacji Społecznej, zorganizowali przy współpracy z GCI oraz Zarządem Dróg
Miejskich i Zieleni „Wielkie sprzątanie”. Sponsorem
akcji był Autoliv Poland Jelcz-Laskowice. Zaangażowanie młodzieży w przeprowadzenie tej akcji jest warte
podkreślenia. Wsparcie ze strony instytucji dotyczyło
jedynie strony technicznej. Podobnie jak w przypadku
następnej opisywanej inicjatywy.
• 11 i 12 maja odbyła się pierwsza międzynarodowa
konferencja pod patronatem burmistrza Oławy „Młodzi
liderzy w społecznościach lokalnych”. Konferencję zorganizował Instytut Edukacji Społecznej we współpracy
z Urzędem Miejskim w ramach projektu Młodzi o Sobie
u Siebie 2006. Konferencja miała na celu wzmocnienie
ruchu liderskiego. Gośćmi specjalnymi była grupa liderów z angielskiej organizacji pozarządowej Herefordshire Council for Voluntary Youth Services. W swojej
rodzimej organizacji pracują oni z młodymi farmerami,
organizując dla nich rozmaite wydarzenia kulturalno
-społeczne oraz aktywizując ich na rzecz lokalnej społeczności.
• 26 czerwca zorganizowano spotkanie informacyjne na
temat możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Głównym tematem spotkania był SOD – System
Obsługi Dofinansowań oraz obowiązki i korzyści pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Działania na rzecz organizacji pozarządowych.
Poza stałą pomocą świadczoną organizacjom pozarządowym tj. pisaniem pism, wypełnianiem wniosków,
przygotowywaniem informacji na temat szkoleń, spotkań, inicjatyw i zamieszczaniem ich na stronie internetowej, GCI podjęło następujące działania:
1. Przeprowadzono aktualizację wykazu oławskich organizacji pozarządowych. Aktualnie w Oławie działa 94
organizacji pozarządowych, w tym:
• 13 w obszarze kultury, oświaty, edukacji
• 18 to organizacje zajmujące się ochroną środowiska,
ekologią,
• 19 zajmuje się pomocą społeczną,
• 24 to organizacje sportowe,
• 20 zajmuje się inną, nie wymienioną działalnością.
Spośród oławskich organizacji pozarządowych 21
to organizacje o statusie pożytku publicznego, którym
można ofiarować 1% swojego podatku dochodowego
i odpisać tę kwotę od podatku.
2. Już po raz drugi na początku roku prowadzona była akcja informacyjna na temat możliwości odpisu od podatku
1%. Niezbędne do tego informacje, np. numery kont można znaleźć na stronie www.olawa.eu/Gminne Centrum
Info/Organizacje Pozarządowe/Pożytek Publiczny.
3. Znowelizowano Oławską Kartę Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt znowelizowanej
Karty opiniowały organizacje pozarządowe wchodzące
w skład Zespołu Opiniującego akty prawa miejscowego dotyczącego organizacji pozarządowych. Większość
opiniujących organizacji nie wniosła żadnych uwag.
Projekt Karty został poddany również konsultacjom
– nie wniesiono żadnych uwag.
4. Przeprowadzono otwarty konkurs na realizację zadania publicznego „Prowadzenie tymczasowej noclegowni
od 31 października 2006 do 30 kwietnia 2007, w obiekcie należącym do miasta i znajdującym się w Oławie
przy ul. Żołnierzy AK 7”. Nie wpłynęła żadna oferta.
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości
Od stycznia do końca sierpnia 2006 działalność gospodarczą rozpoczęło 184 firm, tyle samo zlikwidowało działalność. Z ulg gwarantowanych uchwałami Rady
Miejskiej skorzystało 55 bezrobotnych i 9 absolwentów.
Łącznie 64 osoby skorzystały z ulg przysługujących
na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Te
osoby skorzystały z programów aktywizujących finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i organizacje pozarządowe. Informacja na temat tych programów
znajduje się na stronie: www.olawa.eu/ Gminne Centrum
Info/ Praca (Rynek Pracy)/ Programy aktywizujące.
Koncesje na alkohol wydane w ciągu ośmiu miesięcy 2006 roku to:
• 22 koncesje na napoje alkoholowe o zawartości do
4,5%, co stanowi 48 % wszystkich wydanych koncesji,
• 13 koncesji na napoje alkoholowe od 4,5% do 18%,
• 11 koncesji na napoje alkoholowe powyżej 18%.
Na zlecenie wojewody dolnośląskiego przeprowadzono kontrolę procedury wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sposobu kontrolowania punktów prowadzących sprzedaż alkoholu. Kontrola nie wykazała
żadnych uchybień.
Wydano jedną licencję na zarobkowy przewóz osób
taksówką.
Wzrasta aktywność mikroprzedsiębiorstw to znaczy
takich, które zatrudniają do 10 osób. Według informacji
uzyskanych we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 10 mikroprzedsiębiorców z Oławy złożyło
wniosek o dofinansowanie w ramach EFRR: Rozwój lokalny, działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa. Jest to wynik bardzo dobry, lokujący powiat oławski w czołówce
województwa. Z całego powiatu oławskiego zgłoszono
łącznie 14 wniosków (pozostałe 4 są z Jelcza-Laskowic).
Działalność Gminnego Centrum Informacji to również standardowe usługi pracowni multimedialnej oraz
działania na rzecz poprawy sytuacji rynku pracy.
3S - 25 października2006 r.
11
Wratislavia Cantans w Oławie
O
ławianie kolejny raz mieli możliwość wysłuchania koncertu w ramach 41. Międzynarodowego
Festiwalu Wratislavia Cantans. Koncert odbył
się 22 września w kościele pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła. W naszym mieście wystąpił FRETWORK z Anglii, uważany za najlepszy na świecie zespół grający na
violi da gamba. Zespół debiutował w 1986 w Londynie.
FRETWORK wydał wiele nagrań i wykreował nowy
styl wykonywania dawnej muzyki angielskiej. Jego repertuar zawiera dzieła z wieków XVI, XVII i XVIII oraz
muzykę współczesną. Występ artystów spotkał się z dużym uznaniem oławskiej publiczności.
(ES)
Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej
P
aństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jadwigi
Szajny-Lewandowskiej rozpoczęła swoją edukacyjną działalność w Oławie w roku 1986. Jubileuszowe uroczystości, które obyły się 16 i 17 października, zainaugurowała msza święta w kościele pw. Matki
Boskiej Pocieszenia, gdzie wystąpili również uczniowie
PSM. Podczas części oficjalnej, która miała miejsce
w Sali Rycerskiej, odczytano listy gratulacyjne przekazane przez wiele osobistości świata muzyki. Życzenia
składali także zaproszeni goście, wśród których byli
dolnośląscy parlamentarzyści, a także Emilia Rosińska
– organizator i pierwszy dyrektor szkoły oraz prof. Ma-
12
ria Zduniak – przyjaciółka patronki szkoły. Prowadząca
uroczystość Ewa Leszczak – dyrektor PSM, podziękowała za życzenia i za dobrą współpracę z samorządem,
podkreślając, że wiele inicjatyw szkoły, takich jak np.
Ogólnopolskie Konfrontacje Instrumentów Dętych, nie
mogłyby istnieć bez finansowego wsparcia miasta.
W części artystycznej wystąpili uczniowie i absolwenci PSM w Oławie – młodzi artyści wykonali utwory
Jadwigi Szajny-Lewandowskiej. Drugi dzień jubileuszowych uroczystości uświetnił koncert nauczycieli, absolwentów i gości Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Oławie.
(ES)
3S - 25 października 2006 r.
W holu Urzędu Miejskiego,
przy punkcie informacyjnym,
obejrzeć można wystawę publikacji,
które ukazały się staraniem
naszej jednostki samorządowej
w ostatnich 3 latach.
W czterech gablotach zebrano
książki o tematyce oławskiej,
foldery, biuletyny informacyjne
(w tym nasze „3S”), kalendarze i mapy
wydane nakładem nie tylko
samego UM, ale – przy jego wsparciu
finansowym – przez inne jednostki
i organizacje pozarządowe.
Ekspozycja będzie czynna
do 15 listopada br.
KOMUNIKAT
Centrum Reagowania – Miejski Zespół Reagowania Urzędu Miejskiego w Oławie mieści się czasowo
w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, Rynek 25, I piętro, pokój nr 9.Udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszeń - od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, telefon/fax 071 313 41 48 lub 071 303 23 45,
W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela dyżurny
pod numerem telefonu komórkowego 0 510 292 503.
3S - 25 października 2006 r.
13
Z archiwum prasowego
14
3S -25 października2006 r.
1. Jaką funkcję pełnił pierwotnie ten obiekt?
2. Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
Otwarte kąpielisko miejskie nad Odrą
przed wojną.
Stoją: w środku - Józef Chiciak oraz bliźniacy
Leon (z lewej) i Roman (z prawej) Sulikowie
Oława z lotu ptaka
Foto: Andrzej Połom

Podobne dokumenty

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO Serwis Pośrednictwa Pracy. Pod adresem www.ispp.pl znajduje się nowoczesny portal pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rosnąca popularność serwisu ISPP świadczy o potrzebie realizacji tak...

Bardziej szczegółowo