pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
OŚWIADCZENIE 1
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby informacyjne
i promocyjne na stronie internetowej firmy CAMO Milan Bolf (www.denley.pl) oraz
firmowego fan pag'a (www.facebook.com/denleypl), zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na w/w stronach zgodnie z art. 81
ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.)
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wszelkie fotografie mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej firmy CAMO Milan Bolf oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
i celach marketingowych.
Zgoda, o której mowa w pkt 1 i 2:
•
nie jest ograniczona czasowo
•
jest nie ograniczona terytorialnie,
Jednocześnie zobowiązuję firmę CAMO Milan Bolf do usunięcia mojego wizerunku na żądanie.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystania
mojego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby określone w oświadczeniu.
……………………………………..
(miejscowość i data )
1
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne
…………………………………………..
( podpis imię i nazwisko)

Podobne dokumenty