Turystyki i Rekreacji e-mail: Miejsce

Komentarze

Transkrypt

Turystyki i Rekreacji e-mail: Miejsce
Przedmiot:
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Kierunek:
Turystyka i rekreacja
Rok: II
Liczba godzin / semestr:
stopień/I
Tryby: S/NS
wszystkie
Specjalność:
Kod:
30/24
Punkty ECTS:
Wykłady:
15/16
Ćwiczenia:
15/8
Laboratoria:
Projekty:
4
Seminaria:
Wykładowca: GraŜyna Adamczyk
Katedra:
Turystyki i Rekreacji
e-mail: [email protected]
Miejsce przedmiotu w programie studiów:
przedmiot z grupy kierunkowych
Efekty kształcenia:
Student zna pojęcie marketingu usług oraz marketing relacyjny, student rozumie i potrafi
wyjaśnić róŜnice pomiędzy marketingiem relacyjnym a marketingiem klasycznym. Student
potrafi dostosować klasyczne narzędzia marketingu do specyfiki przedsiębiorstwa
działającego w branŜy turystycznej.
Opis przedmiotu: wykłady
1. Istota marketingu usług.
a. Pojęcie i geneza marketingu usług
b. Podstawowe róŜnice pomiędzy
c. marketingiem klasycznym a marketingiem usług
2. Marketingowe cechy usług.
3. Podstawy marketingu relacyjnego.
a. Marketing relacyjny jako rozwinięcie marketingu usług.
b. Przyczyny powstania marketingu relacyjnego.
c. Marketing relacyjny a marketing transakcyjny.
d. Koncepcja 5I.
4. Operacyjny wymiar marketingu relacyjnego – strategia CRM:
a. Pojęcie i rodzaje CRM.
b. Przykłady stosowania strategii CRM w przedsiębiorstwach turystycznych.
5. Usługa jako produkt.
a. Usługa produktem rynkowym.
b. Modele usługowych produktów.
6. Tworzenie oferty usługowej:
a. Uporządkowanie oferty.
b. Oznakowanie oferty.
c. Zakres oferty.
7. Usługowy produkt turystyczny.
a. Wąskie i szerokie ujęcie produktu turystycznego.
b. Struktura usługowego produktu turystycznego.
c. Podstawa projektowania usługowego produktu turystycznego.
d. Polityka kształtowania usługowego produktu turystycznego.
8. Polityka cen produktu turystycznego.
9. Polityka dystrybucji produktu turystycznego.
10. Polityka promocji produktu turystycznego.
11. Relacje między nabywcą a dostawcą usług:
a. Typy relacji między nabywcą a dostawcą usług.
b. Cykl aktywności nabywcy.
12. Znaczenie czynnika ludzkiego w procesie świadczenia usług turystycznych .
Opis przedmiotu: ćwiczenia
1. Pojecie planu marketingowego, zasady tworzenia planu marketingowego.
2. Wykonanie planu marketingowego w trakcie zajęć:
a. Oznaczenie misji i celów marketingowych przedsiębiorstwa.
b. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa.
c. Analiza branŜy oraz analiza konsumenta – zajęcia w pracowni komputerowej,
internet jako źródło gromadzenia informacji rynkowej.
d. Strategie marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych:
− Przykłady strategii produktu.
− Przykłady strategii cenowych.
− Przykłady strategii dystrybucji.
− Przykłady strategii promocji.
3. Prezentacja i obrona planu marketingowego.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia
Metody oceny:
zaliczenie wykładów – zaliczenie pisemne,
zaliczenie ćwiczeń – przygotowanie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa
turystycznego
Bibliografia:
Literatura obowiązkowa:
1. Rogoziński Kazimierz: Nowy marketing usług, AE Poznań 2000
2. Altkorn Jerzy: Marketing w turystyce, PWN Warszawa 1994
3. Turkowski M.: Marketing w usługach hotelarskich, PWE Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
1. Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner i S-ka,
Warszawa 1996 lub nowsze
2. Kotler Ph., Armstrong G., Saunderds J., Veronica W., Marketing – podręcznik
europejski, PWE Warszawa 2002
3. Czasopisma branŜowe.