ustawienia i programowanie t154

Komentarze

Transkrypt

ustawienia i programowanie t154
TECSYSTEM S.r.l ®
USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE
T154
• Polski
TECSYSTEM S.r.l.
tel. +39-0248601011 / 024581861
fax +39-0248600783
T154 przekaźniki zabezpieczające
17
TECSYSTEM S.r.l ®
Niniejszy produkt odpowiada wymaganiom Dyrektywy
RoHS 2002/95
(Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych)
Produkt nie zawiera substancji wskazanych w Dyrektywie RoHS. Firma TECSYSTEM oświadcza, iż wyniki
długotrwałych testów bezołowiowego zgrzewania nie są obecnie dostępne i dlatego też ewentualne
uszkodzenia tego rodzaju połączeń nie będą uwzględniane w roszczeniach gwarancyjnych.
Szczegółowe informacje – patrz tekst przedmiotowej Dyrektywy.
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW Pt100
PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKÓW
UWAGA: gdy jest włączone zasilanie urządzenia, przekaźnik błędu 7-9 zamyka obwód. Przekaźnik otworzy
obwód ponownie w przypadku wystąpienia awarii.
ZASILANIE
24-240 V AC- V DC
Pt100
BIAŁY
CZERWONY
CZERWONY
TEST PRZEKAŹNIKA ALARMU
Funkcja ta pozwala na przeprowadzenie testu na pracujących przekaźnikach, bez potrzeby korzystania z
urządzeń zewnętrznych. Aby rozpocząć test, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez ok. 5 sekund przycisk TEST;
na 2 sekundy ukaże się wskazanie TST, potwierdzające wejście w tryb Testu Przekaźników. Migająca dioda
LED wskaże przekaźnik do testowania. Używając kursora, możesz wybrać żądany przekaźnik.
Naciśnij przyciski SET i RESET, aby odpowiednio zasilić lub wyłączyć zasilanie przekaźnika, który jest
testowany. Na wyświetlaczu ukaże się wtedy ON-OFF. Po 1 minucie nieużywania klawiatury nastąpi
automatyczne wyjście z procedury TEST PRZEKAŹNIKÓW. Aby zakończyć procedurę TEST
PRZEKAŹNIKÓW, naciśnij przycisk TEST.
TRYB WYŚWIETLACZA
Naciśnięcie przycisku MODE powoduje załadowanie trybu wyświetlacza:
SCAN:
AUTO:
MAN:
T.MAX:
przyrząd sterujący wyświetla podczas skanowania wszystkie aktywne kanały (co 2 sekundy)
przyrząd sterujący wyświetla automatycznie kanał priorytetowy
ręczny odczyt temperatury kanału za pomocą klawiszy kursora
regulator wyświetla najwyższą temperaturę osiągniętą przez czujniki oraz ewentualny alarm lub błąd,
jakie wystąpiły po ostatnim resecie.
Wybór kanałów odbywa się za pomocą
. Usuwanie wartości - użyj RESET.
DIAGNOSTYKA CZUJNIKÓW TEMPERATURY
W przypadku awarii czujnika temperatury zamontowanego na maszynie przekaźnik BŁĘDU (FAULT)
natychmiast włączy się, wskazując uszkodzony czujnik na odpowiednim kanale.
• Fcc zwarcie czujnika
• Foc czujnik przerwany.
Aby anulować komunikat i zresetować Błąd, należy sprawdzić podłączenia Pt100, a w przypadku uszkodzenia –
wymienić czujnik.
T154 przekaźniki zabezpieczające
18
TECSYSTEM S.r.l ®
PROGRAMOWANIE
NACIŚNIJ
PRG/SET
1
2
3
4
5
PRG/SET
PRG/SET
6
SKUTEK
Przytrzymaj wciśnięty przycisk PRG, aż dioda LED
PRG-ON zaświeci się. Po wskazaniu PRG ukaże się
wartość progowa ALARM dla CH 1-2-3
Wprowadź żądaną wartość progową
Ukaże się wartość progowa TRIP dla CH 1-2-3
Wprowadź żądaną wartość progową
Miga dioda LED CH 4
Wprowadź YES lub NO
7
PRG/SET
8
9
10
PRG/SET
11
PRG/SET
12
Ukaże się wartość progowa ALARM dla CH 4
13
14
15
16
17
18
PRG/SET
PRG/SET
19
PRG/SET
Na wyświetlaczu ukazuje się HFn
PRG/SET
Wprowadź żądaną liczbę godzin
Na wyświetlaczu ukazuje się FCD<>”wartość
progowa”
20
21
Na wyświetlaczu ukazuje się ON
Ukaże się wartość progowa ON dla FAN
Wprowadź żądaną wartość progową
Na wyświetlaczu ukazuje się OFF
Ukaże się wartość progowa OFF dla FAN
Wprowadź żądaną wartość progową
Wprowadź żądaną wartość progową
22
Aktywacja CH 4
YES – CH 4 jest aktywny
NO – CH 4 nie jest aktywny
Jeśli CH 4=NO przejdź do
punktu 11
Wprowadź żądaną wartość progową
Ukaże się wartość progowa TRIP dla CH 4
Wprowadź żądaną wartość progową
Miga dioda FAN i zapalają się diody LED kanału, do
którego odnosi się FAN (wentylator)
Wybierz NO, CH 1-2-3 lub CH 4 (jeśli CH 4 YES)
PRG/SET
PRG/SET
UWAGI
23
24
PRG/SET
ENT
Na wyświetlaczu ukazuje się END
Wyjście z pamięci i programowania wprowadzonych
danych
25
PRG/SET
Powrót do kroku 1
NO: wentylator nieaktywny,
przejdź do punktu 20
FAN włączony
FAN wyłączony
Cykliczny test wentylatora
przez 5 minut co „n” godzin
000=funkcja wyłączona
Błąd dla szybkiego wzrostu
temperatury (°C/s)
Od „NO” do 30° C/s
(NO: funkcja wyłączona)
Koniec programowania
Err: błąd programowania dla
wartości wskazanych przez
diody LED (wskazówka 2)
1) Do poprzedniego kroku można powrócić, naciskając przycisk MODE.
2) Jeśli po naciśnięciu ENT, ukaże się „Err”, oznacza to, że wystąpił jeden z poniższych błędów:
ALARM ≥ TRIP lub FAN-OFF ≥ FAN-ON. Naciśnij PRG, aby powrócić do kroku 1 i skorygować
dane.
3) Jeśli w ciągu minuty na klawiaturze nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi wyjście z
programowania bez zapisywania danych.
T154 przekaźniki zabezpieczające
19
TECSYSTEM S.r.l ®
Funkcja FCD
Przyrządy serii T154 posiadają innowacyjną funkcję kontroli połączoną z dynamiką stanu czujników Pt100.
Awaria termometrycznego czujnika jest sygnalizowana poprzez szybki wzrost jego rezystancji i stąd wzrost
temperatury zarejestrowanej przez regulator.
Wzrost ten oczywiście nie wynika bezpośrednio ze zwiększenia mocy ochranianej maszyny, niezależnie czy
jest to silnik, czy transformator suchy, czy z uzwojeniem w izolacji monolitycznej.
Dlatego też konieczne jest, aby znać stan czujnika i wysłać sygnał Błąd, a nie Alarm lub jeszcze gorzej Trip.
W przypadku kontroli temperatury silników elektrycznych szybki wzrost temperatury może być spowodowany
pracą z przeciążonym wirnikiem, a nie uszkodzonym czujnikiem. W takim przypadku przekaźnik błędu (Fault),
gdy jest zasilany, sygnalizuje wyraźnie tę anomalię pracy silnika.
Gdy aktywuje się funkcję FCD, możliwe jest, aby na stykach 7-8-9 mieć sygnał Błąd w momencie, gdy
temperatura zarejestrowana przez Pt100 wzrośnie z prędkością większą niż „n” °C/s (można wprowadzić
wartość od 1 do 30).
W zależności od wprowadzonej wartości można uzyskać różną czułość, która może być przydatna w różnych
zastosowaniach:
- od 1 do 10: wysoka czułość, przydatna np. do natychmiastowego wykrywania przeciążonego wirnika silnika
- od 10 do 20: średnia czułość, przydatna do uzyskiwania informacji o możliwych zakłóceniach wpływających na
odczyt czujnika, o problemach z połączeniami lub uszkodzonych czujnikach
- od 20 do 30: niska czujność, przydatna w zastosowaniach, w których wyższa czujność mogłaby powodować
błąd dla niepożądanych FCD
- „no” wyłącza funkcję FCD.
Jeśli kanał jest w stanie Błąd dla FCD, odpowiednia sygnalizacja Alarm i Trip jest zablokowana, aby zgłaszać
wyłącznie anomalię dla zbyt szybkiego wzrostu temperatury.
Naciśnij Reset, aby anulować sygnalizację FCD dla wszystkich kanałów i zresetować błąd przekaźników.
DIAGNOSTYKA ZAPROGRAMOWANYCH DANYCH
W przypadku naruszenia wewnętrznej pamięci lub integralności zaprogramowanych danych, zaraz po
włączeniu urządzenia ukaże się wskazanie Ech z odpowiednią informacją o błędzie styku.
W takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa, parametry domyślne: Alarm Ch1-2-3=90°C, Trip Ch1-23=119°C, Ch4=NO, Ch-Fan=1-2-3, Fan-on=70°C, Fan-off =60°C, HFn=000 s ą wprowadzane ponownie w
sposób automatyczny.
Usuń wskazanie Ech, naciskając RESET i uruchom programowanie, aby wprowadzić żądane wartości.
Na końcu wyłącz i ponownie włącz urządzenie, aby zweryfikować funkcjonowanie pamięci; w przypadku
uszkodzenia, jeśli wskazanie Ech nadal się utrzymuje, proszę oddać urządzenie do firmy TECSYSTEM do
naprawy.
UWAGA: jeśli urządzenie sterujące jest zasilane bezpośrednio z uzwojenia wtórnego chronionego
transformatora, może ono zostać zniszczone przez wysokiej intensywności przepięcia: problemy te występują,
gdy wyłącznik główny jest podłączany bez obciążenia. Wymienione wyżej problemy stają się bardziej
ewidentne, jeśli napięcie 220 V AC jest pobierane bezpośrednio z wtórnych zacisków transformatora i jeśli jest
stała bateria kondensatorów do zasilania samego transformatora.
Aby ochronić przyrząd sterujący przed przepięciami, zalecamy zastosowanie elektronicznego urządzenia
rozładowczego PT73-220, zaprojektowanego specjalnie w tym celu przez TECSYSTEM S.r.l. Alternatywnie
sugeruje się zasilanie napięciami od 24 V AC, lub lepiej 24 V DC.
W przypadku wymiany urządzenia, aby zagwarantować prawidłowe i bezpieczne jego funkcjonowanie,
trzeba wymienić czujniki, przekaźniki i zaciski podłączające zasilanie na nowe zaciski, dostarczone wraz
z urządzeniem: należy tak zrobić, jeśli łączówki są z innej firmy.
T154 przekaźniki zabezpieczające
20
TECSYSTEM S.r.l ®
GWARANCJA
Regulator temperatury T154 posiadają 12 miesięczną gwarancję, począwszy od daty dostawy. Gwarancja jest
ważna, jeśli uszkodzenie powstało z przyczyn leżących po stronie TECSYSTEM S.r.l., tzn. w wyniku wad
fabrycznych lub wadliwej kalibracji.
Gwarancja nie obowiązuje, jeśli w regulatorze stwierdzone zostaną ślady przeróbek, lub jeśli regulator był
zasilany napięciem przekraczającym maksymalne wartości robocze (20 ÷ 270 V AC - DC). Gwarancja jest
nieważna, jeśli regulator zostanie spalony w wyniku wystąpienia nadmiernego wzrostu napięcia. W takim
przypadku firma TECSYSTEM S.r.l. nie odpowiada za żadne szkody spowodowane przez wadliwe lub
uszkodzone regulatory. Koszty przesyłki (do i od producenta), koszty naprawy i serwisu regulatora pokrywa
Klient. Wysokość kosztów obliczona zostaje wg. stawek ANIMA, Col. C.
Wynikłe z tego tytułu spory rozstrzygane są przez sąd w Mediolanie.
Gwarancja jest zawsze FRANCO SIEDZIBA w CORSICO.
RAEE: znajdujący się na regulatorze symbol oznacza, iż urządzenie podlega tylko i wyłącznie
specjalistycznej utylizacji i użytkownik końcowy musi odesłać je do odpowiedniej placówki lub zwrócić
do sprzedawcy w zamian za zakupienie nowego sprzętu.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
OPIS TESTU T154
Test płyty PC
Test wejścia
Test styków przekaźników i wyjść
Test przycisków
Test lampek
Kalibracja przy 0 i 200°C
Test oprogramowania
Wygrzewanie – min. 24 h
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI CZUJNIKÓW
T154 przekaźniki zabezpieczające
21
TECSYSTEM S.r.l ®
WSKAZÓWKI DLA INSTALACJI KABLI DO PRZESYŁU SYGNAŁÓW POMIARU TEMPERATURY
Kabel łączący czujniki Pt100 i regulator TECSYSTEM musi wykazywać następujące cechy:
2
2
• trzy żyły o przekroju min. 0,35 mm i maks. 1 mm
• kabel musi mieć ekran z siatki miedzianej ocynkowanej – pokrycie w 80%
• trzy żyły muszą być skręcone
• ekran kabla musi być połączony z uziemieniem poprzez tylko jeden zacisk, lepiej jeśli jest to zacisk
uziemiający tego urządzenia
• kabel do przesyłu sygnałów z czujników nie powinien być instalowany blisko kabli zasilających, zarówno
niskiego, jak i wysokiego napięcia
• regulator musi być zainstalowany z dala od przetworników AC/DC - DC/AC
• nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może spowodować, że regulator będzie wykazywał
podczas eksploatacji pewne anomalie, za które firma TECSYSTEM nie ponosi
odpowiedzialności.
T154 przekaźniki zabezpieczające
22
TECSYSTEM S.r.l ®
Ekran wewnątrz czujników Pt100 jest konieczny, tylko jeśli mają one metalowe
elementy ochrony.
Czujnik temperatury z trzema żyłami i ekranem
Widok wewnątrz puszki SCS-R – dostarczanej przez nas dla trzech czujników temperatury Pt100
T154 przekaźniki zabezpieczające
23
TECSYSTEM S.r.l ®
Widok wewnątrz puszki SCS-R z trzema
czujnikami temperatury Pt100 i podłączonym
kablem do
przesyłu sygnałów pomiaru temperatury
Ekran musi być podłączony wraz kablem
uziemiającym z UZIEMIENIM/GROUND centrali.
Podłączenie kabla do przesyłu sygnałów pomiaru
temperatury oraz podłączenie zasilania.
Regulator T154 przeszedł pomyślnie testy opisane w tabeli na stronie 21.
Data: ..............
T154 przekaźniki zabezpieczające
24