zasady dynamiki newtona - Akademia Morska w Gdyni

Komentarze

Transkrypt

zasady dynamiki newtona - Akademia Morska w Gdyni
mgr Kamila Rudź
Akademia Morska w Gdyni
ZASADY DYNAMIKI NEWTONA
1. Czym się róŜni cięŜar od masy?
2. Jaki cięŜar ma masa 25 gramów?
3. Jeśli masa ciała wzrośnie dwukrotnie, to co się stanie z cięŜarem? A jeśli cięŜar wzrośnie dwukrotnie, to
jak się zmieni masa?
4. Ile wynosi cięŜar jednokilogramowego kamienia?
5. Na KsięŜycu siła grawitacji jest sześciokrotnie mniejsza niŜ na Ziemi. Co wobec tego się zmieni: masa,
cięŜar, czy obie te wielkości?
6. Na Ziemi człowiek ma masę 60 kg. Jaka będzie jego masa na księŜycu? A cięŜar?
7. Czy dwukilogramowy kawałek Ŝelaza ma dwukrotnie większy cięŜar niŜ kawałek jednokilogramowy?
Czy ma dwukrotnie większą masę? Czy ma dwukrotnie większą objętość?
8. Czy wprawienie ciała w ruch poziomy wymaga pokonania siły grawitacyjnej?
9. Czy łatwiej podnieść samochód na Ziemi czy na KsięŜycu? A pchnąć poziomo (zaniedbując tarcie)?
10. Siła F nadaje ciału o masie m przyspieszenie a.
a) Jak zmieni się przyspieszenie, gdy siłę zwiększymy dwukrotnie?
b) Jak zmieni się przyspieszenie, gdy masę zmniejszymy dwukrotnie?
c) Jak zmieni się przyspieszenie, gdy masę i siłę zwiększymy trzykrotnie?
11. Czy siła zawsze wywołuje przyspieszenie ciała?
12. Jakie będzie przyspieszenie pięciokilogramowego klocka, jeśli Jaś ciągnie go w prawo z siłą 10 N a Basia
w lewo z siłą 6 N?
13. Czy niezrównowaŜona siła powoduje zmianę prędkości ciała?
14. Przyspieszenie pewnego ciała jest równe zeru. Czy oznacza to, Ŝe nie działa na nie Ŝadna siła?
15. Chłopiec o masie 50 kg stanął dwiema nogami na dwóch róŜnych wagach. Jakie będą ich wskazania?
Jeśli chłopiec przechyli się lekko w jedną stronę, tak Ŝe jedna waga wskaŜe 35 kg, to co wskaŜe druga
waga?
16. Linę przymocowaną do ściany naciągnięto siłą 100 N. Jaka jest siła wypadkowa działająca na linę? Jakie
jest napręŜenie liny?
17. Co spada swobodnie z większym przyspieszeniem: kot czy słoń? Dlaczego? Na jakie zwierzę działa
większa siła? Jakie są wartości tych sił, jeśli kot waŜy 5 kg a słoń jest 2000 razy cięŜszy? Jak zmienia się
wartość siły podczas spadku swobodnego?
18. W próŜni piórko i moneta spadają równocześnie z tej samej wysokości. Czy wynika z tego, Ŝe działają na
nie jednakowe siły grawitacyjne?
19. Czy dwukilogramowy kawałek miedzi spadnie dwa razy szybciej niŜ jednokilogramowy? Dlaczego?
20. Co spadnie szybciej z tej samej wysokości: 10 g kamyk czy 100 kg głaz?
21. O jaką wartość w ciągu kaŜdej sekundy będzie się zmieniać prędkość wozu, który jest ciągnięty w lewo
siłą 100 N i pchany w prawo siłą 30 N?
22. Wypadkowa siła działająca na ślizgającą się płytkę wzrosła trzykrotnie. O ile wzrosło przyspieszenie
płytki?
23. Wypadkowa siła działająca na ślizgającą się płytkę nie zmieniła się, ale masa płytki wzrosła trzykrotnie.
O ile zmalało jej przyspieszenie?
24. Jakie jest przyspieszenie ciała poruszającego się ze stałą prędkością? Jaka jest wartość siły wypadkowej
działającej na to ciało?
25. Jaka jest wypadkowa siła działająca na swobodnie spadające ciało o cięŜarze 10 N? Jaka będzie masa
tego ciała na KsięŜycu?
26. Dlaczego przyspieszenia swobodnie spadających ciał, cięŜkich i lekkich są takie same?
27. Niedźwiedź o masie 400 kg ześlizguje się z pionowego drzewa ze stałą prędkością. Jaka jest siła tarcia
działająca na niego?
28. StraŜak o masie 80 kg ześlizguje się po pionowym słupie z przyspieszeniem 4 m/s2. Jaka jest wartość
działającej na niego siły tarcia?
29. Masa 1 kg nabywa pod wpływem siły 1 N przyspieszenia równego 1 m/s2. Jakie jest przyspieszenie ciała
o masie 2 kg, na które działa siła 2 N?