Sokołów Kolonia

Komentarze

Transkrypt

Sokołów Kolonia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kiernozia, części wsi
Brodne – Józefów, Chruśle, Czerniew, Jadzień, Kiernozia, Natolin, Stępów, Wola
Stępowska, Sokołów – Towarzystwo, Zamiary
Załącznik nr 23
do Uchwały Nr XIII/52/15
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 25 listopada 2015 r.
MRj
SOKOŁÓW KOLONIA
1:1 000
0
25
50
R
100
m
3
MRj
5
KDZ-18
U1-5
R
KD
KZ
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
R
PRZESTRZENNEGO GMINY KIERNOZIA
>> Obszar opracowania planu wskazano
żółtą obwódką <<
56-55/16
1:10 000
MRj
Sokołów Kolonia
R
AG
USTALENIA PLANU
Granica obszaru objętego planem
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
56-55/15
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Odległości zwymiarowane na rysunku planu
MRj
Symbole terenów określające funkcje przeznaczenia terenu
U1 – teren zabudowy usługowej nieuciążliwej
KDZ – teren dróg publicznych – droga klasy zbiorczej
OZNACZENIA INFORMACYJNE
Zasięg terenów wyposażonych w podziemną sieć melioracyjną
UP
56-55/15
Legenda
M-2
FUNKCJE TERENÓW POŁOŻONYCH POZA OBSZAREM PLANU
R - tereny rolne
MRj - tereny zab. zagrodowej z dopuszczeniem zab. mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych
KZ - drogi powiatowe klasy zbiorczej
KD - drogi gminne klasy dojazdowej