regulamin pierwszego turnieju sołectw

Komentarze

Transkrypt

regulamin pierwszego turnieju sołectw
REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW GMINY SŁAWNO
I.ORGANIZATOR: Urząd Gminy Sławno
II.TERMIN I MIEJSCE: 22 czerwca 2013 roku, od godziny 15.00, boisko w Łętowie.
Przyjazd i rejestracja drużyn do dnia 20 czerwca do godziny 15.00 w Urzędzie
Gminy Sławno, pokój nr 14 tel. 508106714.
III.CEL:
• popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
• wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach
rekreacji i zabawy,
• integracja mieszkańców gminy,
• aktywizacja środowisk samorządowych wsi do systematycznego działania
w zakresie kultury, rekreacji i sportu.
IV.UCZESTNICTWO:
W Turnieju uczestniczą reprezentacje wsi sołeckich zgłoszone przez Sołtysa wsi lub
członka Rady Sołeckiej.
V.DRUŻYNY:
W skład drużyny wchodzi od 7 do 10 osób (w tym minimum 2 kobiety). Każda
drużyna ma obowiązek wytypowania kapitana.
VI. KONKURENCJE:
Konkurencje sportowe:
 biegi drużynowe na deskach – udział bierze 5 zawodników – liczy się czas
wykonania zadania; punktacja za konkurencję według zajętego miejsca;
 przeciąganie liny - rozgrywki systemem pucharowym – przegrywający odpada z
gry, zwycięzca przechodzi do następnej rundy; podział na grupy zostanie
podany w dniu turnieju; udział bierze maksymalnie 7 zawodników; punktacja za
konkurencję wg uzyskanego miejsca;
 grupowe skakanie na skakance – udział bierze 7 zawodników (dwóch kręci
skakanką, pięciu skacze); liczy się ilość zawodników, którzy wskoczą do skakanki
(1 punkt za każdego zawodnika); jeśli wskoczą wszyscy, dodatkowo liczy się
ilość wspólnych udanych skoków przez skakankę (1 punkt za każdy skok) punktacja za konkurencję wg uzyskanego miejsca;
 sprawnościowy tor przeszkód – udział bierze 7 zawodników; liczy się czas
wykonania zadania; punktacja wg uzyskanego czasu (drużyna, która najszybciej
wykona zadanie otrzyma największą liczbę punktów);
 siłowanie na rękę – rozgrywki systemem pucharowym – przegrywający odpada
z gry, zwycięzca przechodzi do następnej rundy; podział na grupy zostanie
podany w dniu turnieju; udział bierze 1 osoba z drużyny; punktacja za
konkurencję wg uzyskanego miejsca;
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania dowolnych konkurencji bez podania
przyczyny.
Pozostałe konkurencje:
Konkurs lepienia pierogów z truskawkami na czas
w konkurencji biorą udział drużyny 2-osobowe, które w czasie 15 minut będą
musiały przygotować jak największą liczbę pierogów z truskawkami z produktów
dostarczonych przez organizatora; do dyspozycji każdej drużyny będzie 1 kg mąki,
woda, sól, 0,5 kg truskawek; każde sołectwo we własnym zakresie przygotowuje
narzędzia niezbędne do przygotowania pierogów, takich jak wałek czy stolnica;
Sposób oceny
Punkty przyznawane będą według ilości wykonanych pierogów; każdy pieróg musi
być wypełniony truskawkami i nie może się rozklejać; punktacja jak w
konkurencjach sportowych – sołectwo, którego drużyna wykona największą ilość
dobrze zlepionych, wypełnionych truskawkami pierogów otrzyma największą liczbę
punktów;
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
Konkurs na najładniejsze stoisko
oceniana będzie pomysłowość i estetyka stoiska;
Sposób oceny
punkty przyznawane będą w następujący sposób: za każde przygotowane stoisko
3 punkty, dodatkowe punkty za pierwsze 3 miejsca: za I miejsce 4 punkty,
za II miejsce 3 punkty, za III miejsce 2 punkty;
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
Konkurs „Łętowskie Wianki”
konkurs poprzedzony zostanie warsztatami plecenia wianków, które przeprowadzą
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kwasowa; dwuosobowe drużyny z każdego
sołectwa będą miały 1,5 godziny na przygotowanie wianka; każda drużyna we
własnym zakresie zabezpiecza materiały do wykonania wianka; ponadto każde
sołectwo powinno wytypować pannę spośród swoich mieszkańców i odpowiednio ją
przystroić do puszczenia wianka na wodę; w konkursie oceniane będą: ubiór panny
oraz wianek wykonany podczas imprezy;
Sposób oceny
punkty przyznawane będą w następujący sposób: za przygotowanie panny 2
punkty, za wykonanie wianka 2 punkty; dodatkowe punkty za pierwsze 3 miejsca:
za I miejsce 3 punkty, za II miejsce 2 punkty, za III miejsce 1 punkt.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
VII. PUNKTACJA W KONKURENCJACH SPORTOWYCH
Konkurencje sportowe oceniane będą w następujący sposób:
za I miejsce przyznaje się maksymalną ilość punktów odpowiadającą ilości drużyn
biorących udział w turnieju sołectw, a za każde kolejne miejsca przyznaje się o 1
punkt mniej, aż do ostatniego miejsca, za które przysługuje 1 punkt, np. jeśli
w turnieju bierze udział 12 sołectw to za I miejsce przyznaje się 12 punktów, za II
miejsce 11 punktów, za III miejsce 10 punktów itd., a za XII (ostatnie) miejsce
1 punkt;
w przypadku zajęcia równorzędnych miejsc przez dwa lub większą ilości sołectw
uznaje się, że zajmują one to samo miejsce i otrzymują taka samą ilość punktów,
a kolejne sołectwo otrzymuje o odpowiednią liczbę punktów mniej, np. jeśli udział
w turnieju bierze 12 sołectw i w jednej konkurencji 3 sołectwa zajmą z takim samym
wynikiem jednocześnie II miejsce, to przyznaje im się im po 11 punktów, ale kolejne
sołectwo ma dopiero miejsce V i w związku z tym otrzymuje 8 punktów;
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 każda drużyna biorąca udział w turnieju ma prawo zrezygnować z udziału
w wybranych konkurencjach, zgodnie z deklaracją złożoną na formularzu
zgłoszeniowym (w załączeniu), jednak w takim wypadku za konkurencję
w której drużyna nie bierze udziału Sołectwo otrzymuje 0 punktów,
 zawodników obowiązuje strój sportowy,
 drużyny zobowiązane są do przygotowania tablic informacyjnych zawierających
nazwę sołectwa (w dowolnej formie),
 organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, techniczną, sędziowską
i nagłośnienie,
 ostateczny termin zgłaszania reprezentacji sołectwa do turnieju (na załączonym
formularzu) upływa z dniem 20 czerwca 2013 roku o godz. 15.00.
Zgłoszenie do TURNIEJU SOŁECTW GMINY SŁAWNO
1. Nazwa zgłaszanego Sołectwa
..............................................................................................................................................................................
2. Imiona i nazwiska członków drużyny:
1) ………………………………………………………………….. – kapitan drużyny
2) …………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………..
5) …………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………..
8) …………………………………………………………………..
9) …………………………………………………………………..
10) …………………………………………………………………..
3. Deklaracja udziału w konkurencjach
(proszę zaznaczyć krzyżykiem konkurencje, w których drużyna Sołectwa będzie brała udział):
drużynowy bieg na deskach
przeciąganie liny
grupowe skakanie na skakance
sprawnościowy tor przeszkód
siłowanie na rękę
konkurs lepienia pierogów z truskawkami
konkurs na najładniejsze stoisko
konkurs „Łętowskie Wianki”
............................................................................
podpis Sołtysa lub innej osoby reprezentującej Radę Sołecką

Podobne dokumenty