załącznik nr 3 wzór umowy - BIP

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 3 wzór umowy - BIP
1
ZAŁĄCZNIK NR 3
UMOWA NR 07/N/08
Dnia ....................................... w Zawierciu zawarto umowę pomiędzy:
ZAKŁADEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ z siedzibą w :
42-400 ZAWIERCIE , ul. Polska 21 zwaną dalej " Zamawiającym " , reprezentowanym
przez :
DYREKTORA
- mgr inż. Romana NITECKIEGO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwonę
WNUK
a:
............................................................................................................................................. .
.............................................................................................................................................. .
z siedzibą w: .......................................................................................................................... .
, reprezentowanym przez:
1. .................................................................... - .................................................................. .
2. .................................................................... - ................................................................... .
wpisanym do rejestru przedsiębiorców , prowadzonego przez Sąd Rejonowy
........................................................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wpisanego do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod Nr ..................................
zwanym dalej "Wykonawcą" ,
NIP ......................................... Urząd Skarbowy w Rzeszowie została zawarta umowa
następującej treści :
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej
oferty w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawą z 07.04. 2006
r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 79 , poz. 551 ) i dotyczy :
- SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO D0
AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ,
I.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ .
DO AUTOBUSÓW
§ 1. Przedmiot umowy.
1.Sprzedaż paliwa silnikowego - oleju napędowego ON o parametrach określonych
w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nazwie
handlowej :
1) olej napędowy ON - .....................................................................................................
spełniająca co najmniej parametry jakościowe zgodne z normami :
2
-
ON - PN-EN 590 : 2006
ON - .................................,
ON - .................................,
Wykonawca oświadcza ,że producentem dostarczanego paliwa jest firma :
.....................................................................................................................................
(zwana dalej Producentem) .
§ 2.Warunki sprzedaży.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do stacji paliw Zamawiającego olej
napędowy w ilości 390,00 m3 i jakości ujętej w ofercie przetargowej .
2. Zamawiający zobowiązuje się przez czas trwania umowy kupić paliwa silnikowe :
Olej napędowy ON - w ilości szacunkowej 390,00 m3 ,
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego
do stacji paliw Zamawiającego tj. Zawiercie , ul. Polska 21 .
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ON w odmianie odpowiadającej dla
danej pory roku , zapewniając spełnienie przez oferowane paliwa odpowiednich
własności niskotemperaturowych a w szczególności odpowiedniej temperatury
zablokowania zimnego filtru (CFPP) wg PN-EN 116:2001 r.
5. W sprawach związanych z realizacją dostawy paliw Zamawiający będzie się
kontaktował z przedstawicielami Wykonawcy:
1. ......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
nr telefonu : .................................................
nr faksu :
e-mail :
..................................................
..........................................................................................................................
6. Wykonawca zobowiązuje się realizować częściowe zamówienia wg potrzeb
Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia telefonicznie lub faksem.
§ 3. Kontrolne sprawdzenie jakości
sprzedawanego paliwa .
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego zlecenia kontroli próbek oleju
napędowego ON w zakresie zgodności dostarczanego i sprzedawanego produktu
z odpowiednimi normami , o których mowa w § 1 ust.1 poz. 2 niniejszej umowy w
Laboratorium ENL , "EKONAFT" spółka
z o.o., ul. Fabryczna 22 , 32-540
TRZEBINIA.
3
2. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawane paliwo nie spełnia w/w norm,
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z
przeprowadzoną kontrolą ( badaniem laboratoryjnym ) a ponadto Zamawiający
zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5
% wartości należytego zabezpieczenia wykonania umowy tj. 1500 zł, (słownie:
Jeden tysiąc pięćset złotych ) za każdy ujawniony przypadek .
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy świadectwem jakości a
badaniem
laboratoryjnym próbek, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym.
§ 4. Cena jednostkowa oleju napędowego (ON ).
1. Cena jednostkowa oleju napędowego ON oferowanego przez Wykonawcę
w temperaturze referencyjnej 15° C wynosi ( w dniu 03.01.2007 r.) :
Lp.
Wyszczególnienie
1. Cena jednostkowa
Wykonawcy netto
2. Kwota podatku od
towarów i usług (VAT)
3. Cena jednostkowa
Wykonawcy brutto
Kwota zł/m3 Słownie zł/m3
2. Strony zgodnie stwierdzają ,ze obowiązujące w dniu 03.01.2007 r. ceny Producenta
(CP) wynosiły dla oleju napędowego ON :
Wyszczególnienie
Cena
Producenta
zł/m3
Cena netto Producenta oleju
napędowego w dn.06.11.2008 r.
Informacje dodatkowe :
1.
Nazwa producenta ON
2.
Nazwa handlowa
3.
Adres serwisu internetowego Producenta
z komunikatami cenowymi
ON
Słownie zł/m3
4
3. Cena Wykonawcy za 1,0 m3 oleju napędowego nie może być większa od Ceny
Producenta .
4. Iloraz Ceny Wykonawcy (CW) z dn. 03.01.2007 r. za 1,0 m3 oleju napędowego do
Ceny Producenta (CP) z dn. 03.01.2007 r. za 1,0 m3 oleju napędowego stanowi
współczynnik do ustalenia Nowej Ceny Wykonawcy ( NCW) na kolejne dostawy .
5. Zmianę Ceny Wykonawcy (CW) określonej w ust. 1 przeprowadza się w przypadku
zmiany ceny przez Producenta (CP) a zmiany tej dokonuje się w dniu dostawy oleju
napędowego do Zamawiającego co najmniej o wartość współczynnika ujętego w
ust. 4 .
6. Nowa Cena Wykonawcy (NCW) zostanie ustalona w następujący sposób:
Nowa Cena Wykonawcy( NCW) = Cena Producenta (CP) z dnia dostawy
x współczynnik określony w ust. 4 ( zł/m3)
7. Wykonawca może dostarczać olej napędowy będący przedmiotem zamówienia w
cenie niższej niż wyliczona zgodnie z ust. 6 .
8. Wykonawca zapewnia własny środek transportu do przewozu paliw, którym będą
realizować niniejsze zamówienie
§5. Wartość i wielkość zakupu
1. Całkowita szacunkowa wartość zakupu 390,00 m3 paliwa, na które zawarto umowę
wynosi:
Wyszczególnienie
Kwota zł.
Lp.
1.
Wartość szacunkowa netto
2.
Kwota podatku (VAT)
3.
Wartość szacunkowa brutto
Słownie zł.
2. Całkowita szacunkowa wielkość zakupu paliwa, na którą zawarto umowę wynosi:
- olej napędowy ON – 390,00m³
3. W przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 w czasie trwania umowy,
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
4. W przypadku nie wyczerpania wielkości dostawy, o której mowa w ust. 2 w czasie
trwania umowy Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
§ 6. Warunki płatności.
1. Zapłata za zakupione paliwa dokonywana będzie przelewem na podstawie faktury VAT
w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury za paliwo.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto wykonawcy.
5
3. Wykonawca zobowiązuje się do podawania w fakturach cen w zł/m³.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5. Należności za zakupione paliwa należy wpłacać na konto Wykonawcy w banku
..........................................................................................................................................
nr konta .........................................................................................................................
o ewentualnej zmianie konta Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.
6. Zamawiający zapłaci jedynie za rzeczywiście zakupione paliwa.
§ 7. Kary Umowne.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy następujące kary umowne:
a) w wysokości 2% wartości zamówienia (określonej w §5 ust. 1 poz. 3) za odstąpienie
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca.
b) W wysokości 10% wartości niezbędnej do codziennej eksploatacji ilości oleju
napędowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ( po terminie określonym w § 2 ust.
6).
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§ 8. Zabezpieczenie Należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 30000,00zł wniesione zostało w
formie ..................................................
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu
Zamawiający lokuje je na rachunku lokat terminowych lub zdeponuje na koncie
depozytów.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Umowa została zawarta na okres od dnia ....................2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w razie stwierdzenia ,że sprzedawane przez Wykonawcę paliwo
nie spełnia norm , o których mowa w § 1 ust.1 oraz w przypadku rażącego
naruszenia niniejszej umowy ,np. braku paliwa w sprzedaży w czasie trwania
umowy .
3. Zmiana warunków sprzedaży paliwa może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6
§ 10. Przepisy obejmujące umowę.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych .
§11. Kwestie sporne.
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą w drodze rokowań.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§12.
Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2
egzemplarze dla każdej ze stron .
Wykonawca :
Zamawiający :
7
II.
DZIERŻAWA STACJI PALIW .
§ 11. Przedmiot dzierżawy .
Sprzedający paliwa płynne dla potrzeb komunikacji miejskiej przejmuje w dzierżawę
Stację paliw Kupującego położoną w Zawierciu , ul. Polska 21 na okres trwania kupna sprzedaży tj. 24 miesięcy od daty podpisania umowy .
§ 12. Wyposażenie stacji paliw .
1. Dzierżawa obejmuje przejęcie do eksploatacji następujących obiektów :
1) budynek stacji paliw ,
2) zbiorniki podziemne na paliwa sz.3
3) magazyn podręczny - 1 box ,
4) wiata nad dystrybutorami ,
i urządzeń :
5) dystrybutory:
- do sprzedaży ON typu ADAST
- szt.1,
- do sprzedaży ON w systemie bezobsługowym HOC
- szt.1,
- do sprzedaży benzyny uniwersalnej U95 typu HOC 11 -szt.1,
- do sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb95 typu HOC 11 - szt.1.
6) komputerowy system tankowania bezobsługowego ON składający się z:
- komputera wraz z programem ,
- drukarki do drukowania zestawień dziennych ,
- elektronicznej skrzynki sterowniczej ,
- czytnika kart magnetycznych w osłonie .
7) wyposażenie wewnętrzne stacji paliw wg protokołu przekazania ,
8) gaśnice :
- proszkowa 5 kg - szt.1,
- śniegowa 2x5 kg - szt.1
- agregat gaśniczy wysokocisn. - szt.2 .
9) instalacja załączania i wyłączania dystrybutorów wraz z pulpitem ,
10) listwy pomiarowe do zbiorników paliw - szt. 4 .
11) instalacja alarmowa akustyczno-świetlna .
§ 13. Koszty eksploatacji .
1. Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia kosztów eksploatacji dzierżawionej stacji
paliw :
a) opłaty dozorowe (UDT) zbiorników paliw ( zbiorniki niskociśnieniowe ) w formie
refaktury ,
b) opłaty dozorowe (UDT) agregatów gaśniczych ( zbiorniki wysokociśnieniowe )
w formie refaktury ,
c) legalizacji dystrybutorów ,
d) skuteczności zerowania instalacji elektrycznej ,
e) skuteczności instalacji odgromowej ,
f) napraw bieżących dystrybutorów ,
g) napraw bieżących dzierżawionych obiektów,
h) napraw bieżących instalacji elektrycznej ,
8
i) opłaty za rozmowy telefoniczne na podstawie comiesięcznego bilingu rozmów
załączonego przez Kupującego ,
j) opłaty za zużytą energię elektryczną na podstawie licznika energii zamontowanego
w dzierżawionej stacji paliw ,
k) opłaty za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w ilości ryczałtowej 6,00 m3
miesięcznie ,
l) opłaty za centralne ogrzewanie w kwocie stanowiącej 1% wartości całkowitej
jaką P.E.C. obciąży Kupującego ( ZKM) ,
ł) kosztów ubezpieczenia dzierżawionej stacji paliw ,
m) refundacji podatku od gruntów i nieruchomości .
Opłaty z poz. od a) do e) wynikają z obowiązujących przepisów eksploatacji stacji
paliw. Refaktura za powyższe czynności wpłynie do Sprzedającego natychmiast
po otrzymaniu faktury przez Kupującego .
Opłaty z poz. od i) do l) Sprzedający ponosić będzie na podstawie comiesięcznych
Faktur wystawianych przez Kupującego.
Refaktura kosztów ubezpieczenia dzierżawionej stacji paliw nastąpi po terminie
ubezpieczenia całości majątku Kupującego .
Ustala się termin płatności za wystawiane faktury na 14 dni od daty otrzymania przez
Sprzedającego /Dzierżawcę.
§14. Ochrona środowiska.
1. Sprzedający/ Dzierżawca ponosi wszelkie opłaty związane z korzystaniem ze
środowiska .
2. Sprzedający/ Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z wystąpieniem ,
skutkami i usunięciem awarii dzierżawionej stacji paliw mających wpływ na
środowisko .
§ 15. Koszty dzierżawy stacji paliw .
1. Czynsz dzierżawy stacji paliw wynosi 1000 zł. + podatek VAT w wysokości
22 % za każdy miesiąc trwania umowy . Dzierżawca otrzyma fakturę z kwotą
czynszu dzierżawy do 5 dnia za miesiąc poprzedni .Termin zapłaty faktury
ustala się na 14 dni od daty otrzymania .
§ 16 . Pracownicy zatrudnieni w stacji paliw .
Sprzedający/ Dzierżawca zobowiązuje się przejąć i zatrudnić 3 pracowników Zakładu
Komunikacji Miejskiej w Zawierciu do obsługi dzierżawionej stacji paliw .Zatrudnienie
nastąpi na czas trwania umowy dzierżawy w trybie Art. 23' Kodeksu Pracy z
wynagrodzeniem określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia .
Załącznik nr 4 jest integralną częścią niniejszej umowy .
9
§ 17. Warunki eksploatacji stacji paliw.
1. Dzierżawcy nie wolno oddawać stacji paliw osobom trzecim do użytkowania ani
w poddzierżawę .
2. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać
protokolarnie stację paliw Kupującemu /Wydzierżawiającemu w stanie sprzed
zawarciem umowy dzierżawy .
3. W przypadku niewykonania obowiązku terminowego przekazania stacji paliw ,
Sprzedający / Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu /
Wydzierżawiajacemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania stacji paliw
w kwocie 200 % stawki miesięcznego czynszu dzierżawy za każdy dzień zwłoki .
III .POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 18. Przepisy obejmujące umowę.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.
§ 19. Postanowienia umowy.
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w
postaci aneksu po rygorem nieważności .
2. Strony zgodnie ustalają , że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzanie nowych postanowień , niekorzystnych dla Kupujacego
/Wydzierżawiajacego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmieni ć treść
oferty , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności
, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .
§ 20. Kwestie sporne.
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy
Strony rozstrzygać będą polubownie .
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla Kupującego / Wydzierżawiajacego.
§ 21.
Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze
dla każdej ze stron.
Sprzedający/Dzierżawca :
Kupujący/Wydzierżawiający: