Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16
Zarządzenie Nr 98/11
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie określenia norm zużycia wody dla najemców lokali komunalnych, oraz
sposobu rozliczenia różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym w budynku a
sumą wodomierzy w lokalach.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz.70) z dnia 14 stycznia 2002r zarządzam,
co następuje:
§1
W budynkach komunalnych podłączonych do zbiorników bezodpływowych, położonych
na terenach nieskanalizowanych wyposażonych w wspólną ubikację i zlew dla
wszystkich lokali w budynku, przyjmuje się 0,90m3 zużycia wody na mieszkańca.
§2
W budynkach komunalnych podłączonych do zbiorników bezodpływowych, położonych
na terenach nieskanalizowanych, przyjmuje się następujące normy zużycia wody
Wyposażenie mieszkania w instalacje
Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody
ze zdroju podwórzowego lub ulicznego
Wodociąg, ubikacja bez łazienki
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody(
piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)
Wodociąg, ubikacja, łazienka dostawa ciepłej wody do
mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub
blokowej).
Normy zużycia wody
[m3/ mieszkańca x
miesiąc]
0,90
1,50
2,10
2,40
4,20
§3
W budynkach komunalnych podłączonych do kanalizacji wyposażonych w wspólną
ubikację i zlew dla wszystkich lokali w budynku, przyjmuje się 1,80 m3 zużycia wody na
mieszkańca.
§4
W budynkach komunalnych podłączonych do kanalizacji, przyjmuje się następujące
normy zużycia wody
Normy zużycia wody
[m3/ mieszkańca x
miesiąc]
Wyposażenie mieszkania w instalacje
Wodociąg, ubikacja bez łazienki
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody
(piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler).
Wodociąg, ubikacja, łazienka dostawa ciepłej wody do
mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub
blokowej)
1,80
2,70
3,00
5,40
§5
Przyjmuje się, iż różnicę wskazań pomiędzy wodomierzem głównym w budynku a
wodomierzami w poszczególnych lokalach (suma odczytów ze wszystkich wodomierzy),
rozlicza się według ilości osób zameldowanych w tych lokalach.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia
1 października 2011 r.
Burmistrz Miasta
(-) inż. Stanisław Kruszewski