Wniosek uproszczony o przyznanie konta mailowego

Komentarze

Transkrypt

Wniosek uproszczony o przyznanie konta mailowego
Wniosek o przyznanie konta pocztowego
w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym
Wniosek ten uprawnia pracowników naukowych do otrzymania konta pocztowego na serwerze pocztowym PCSS.
1. Informacje o wnioskodawcy
1.1 Nazwisko i Imię:
1.2 Stanowisko:
1.3 Instytucja/Instytut/Katedra:
1.4 Adres służbowy:
1.5 Telefon służbowy1:
1.7 E-mail kontaktowy1:
1.8 Temat projektu*:
*) opcjonalnie
1)
wypełnić przynajmniej jedno z pól - niezbędne do kontaktu po założeniu konta
2. Wnioskowane zasoby:
 Konto pocztowe
proponowany adres e-mail (opcjonalnie):
.............................................................................................................................
3. Oświadczenia
W nawiązaniu do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PCSS w celach związanych z działalnością PCSS, w systemach
informatycznych, kartotekach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych powyższych danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem PCSS” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam,
że będę wykorzystywał zasoby PCSS wyłącznie do prac związanych z tematem projektu.
......................................
Data
.....................................................
Podpis wnioskodawcy
i pieczęć zakładu pracy
............................................
Podpis Przewodniczącego
Rady Użytkowników
Aby otrzymać konto na komputerach obliczeniowych i archiwizatorze PCSS prosimy o składanie wniosku drogą
elektroniczną w portalu: hpc.man.poznan.pl

Podobne dokumenty