Ciech - Dom Maklerski PKO BP

Komentarze

Transkrypt

Ciech - Dom Maklerski PKO BP
Sektor chemiczny
Ciech S.A.
RAPORT
Poprawa wyników od 2013 r……..
Trzymaj
Zmiana władz Ciechu spowodowała, iż nowy zarząd zdecydował się na dokonanie
odpisów aktualizujących majątek trwały, które znacząco obniżą bieżące wyniki
oraz wartość spółki. Ze względu na brak rezultatów wcześniej zapowiadanej
restrukturyzacji oraz po raz kolejny przesunięcie poprawy wyników grupy Ciech w
czasie wydajemy rekomendację TRZYMAJ.
(obniżona)
Dane podstawowe
Cena bieżąca (PLN)
Cena docelowa (PLN)
Min 52 tyg (PLN)
Max 52 tyg (PLN)
Kapitalizacja (mln PLN)
EV (mln PLN)
Liczba akcji (mln szt.)
Free float
Free float (mln PLN)
Śr. obrót/dzień (mln PLN)
Kod Bloomberga
Kod Reutersa
17.50
15.81
10.83
21.50
922.25
2 242.83
52.70
44.0%
405.79
1.43
CIE PW
CECH.WA
Zmiana kursu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
Ciech
-10.5%
-5.8%
-3.6%
14.0%
Akcjonariat
Skarb Państwa
PPIM S.A.
ING OFE
OFE PZU "Złota Jesień"
Poprzednie rekom.
Kupuj
Kupuj
WIG
5.2%
10.9%
2.3%
3.7%
% akcji i głosów
38.72
9.99
8.54
5.96
data
cena doc.
2012-03-07
23.87
2011-08-18
23.36
♦ Kontynuacja pozytywnych tendencji w segmencie sodowym
Drugi kwartał przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z początku roku w
segmencie sodowym czyli wzrost cen sody wyrażony w walucie oraz poprawę
wolumenów sprzedaży. Osłabienie złotówki w stosunku do EUR było dodatkowym
czynnikiem wspierającym wzrost rentowności na sprzedaży. Oczekujemy, iż
segment sodowy będzie istotnym kontrybutorem do tegorocznego wyniku całej
grupy Ciech S.A.
♦ Restrukturyzacja operacyjna procesem koniecznym
Nowe władze spółki zapowiedziały konieczność przeprowadzenia głębokiej
restrukturyzacji oraz reorganizacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem
segmentu organika, co pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania całej
grupy Ciech. Wdrożenie programów restrukturyzacyjnych we wszystkich spółkach
grupy ma umożliwić redukcję zbędnych kosztów oraz poprawę rentowności.
Zgodnie z założeniami nowego zarządu proces restrukturyzacji ma zostać
zakończony do końca br., co pozwoli na uwidocznienie pierwszych efektów
procesu restrukturyzacji już w przyszłorocznych wynikach spółki.
♦ Emisja obligacji w celu refinansowania istniejącego zadłużenia
Mimo wcześniejszych zapowiedzi związanych ze stabilizacją sytuacji finansowej
grupy Ciech nowy zarząd podjął decyzję o emisji obligacji złotowych oraz
zagranicznych, z których pozyskane środki mają zostać przeznaczone na spłatę
istniejącego zadłużenia oraz poprawę struktury finansowania. Uważamy, iż
niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne może być czynnikiem utrudniającym
uplasowanie nowych emisji oraz uzyskanie korzystnych rentowności.
♦ Rekomendacja i wycena
Biorąc pod uwagę konieczność dokonania odpisów aktualizujących majątek trwały
oraz wciąż istniejące problemy operacyjne w segmencie organika obniżamy
dotychczasową wycenę spółki oraz wydajemy rekomendację TRZYMAJ z ceną
docelową 15,81 PLN/akcję.
Ciech
24
19
14
9
11 sie
21 paź
Ciech
4 sty
15 mar
Monika Kalwasińska
(0-22) 521-79-41
[email protected]
PKO Dom Maklerski
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
30 maj
WIG znormalizowany
9 sie
Dane finansowe (skonsolidowane)
mln PLN
2010
Sprzedaż
3 960
EBITDA
385
EBIT
147
Zysk netto
21
Zysk skorygowany
21
EPS (PLN)
0.39
DPS (PLN)
0.00
CEPS (PLN)
4.90
P/E
44.76
P/BV
1.08
EV/EBITDA
5.83
P - prognoza PKO DM
2011
4 174
341
119
13
13
0.25
0.00
4.47
69.78
0.71
6.58
2012P
4 285
57
-163
-345
-345
-6.55
0.00
0.96
39.29
2013P
4 209
412
185
72
72
1.36
0.00
5.68
12.85
0.89
5.44
2014P
4 205
444
202
92
92
1.75
0.00
6.35
9.97
0.82
5.05
17 sierpień 2012
Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.
Ciech S.A.
Podsumowanie inwestycyjne
Wyniki II kwartału obarczone odpisami aktualizującymi majątek trwały
Drugi kwartał przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z początku roku w
segmencie sodowym czyli wzrost cen sody wyrażony w walucie oraz poprawę wolumenów
sprzedaży. Osłabienie złotówki w stosunku do EUR było dodatkowym czynnikiem
wspierającym wzrost rentowności na sprzedaży. Oczekujemy, iż segment sodowy będzie
istotnym kontrybutorem do wyników całej grupy Ciech S,A.
USD/t
Ceny sody kalcynowanej w Europie
410
380
350
320
290
260
230
200
170
sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj
05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12
Źródło: Bloomberg
W segmencie organika poprawie marż sprzyjał umiarkowany wzrost cen TDI oraz
spadek cen toluenu, głównego surowca używanego w produkcji TDI. Ponieważ wzrost cen
TDI nie był trwałą tendencją spółka kontynuuje proces restrukturyzacji, starając się
zredukować zbędne pozycje kosztowe. Główny cel to ograniczenie strat w Zachemie oraz
wypracowanie dodatniej rentowności operacyjnej, która pozwoli na dalsze funkcjonowanie
spółki. Nowy zarząd grupy Ciech zapowiedział już zwolnienia grupowe, wstępne szacunki
zakładają zwolnienie nawet połowy zatrudnionych pracowników w Zachemie. Planowana
jest także sprzedaż zbędnych nieruchomości w Zachemie.
17 sierpień 2012
2
Ciech S.A.
USD/t
Notowania toluenu w Europie
1400
1200
1000
800
600
400
lip 12
lis 11
mar 12
lip 11
lis 10
mar 11
lip 10
mar 10
lis 09
lip 09
mar 09
lis 08
lip 08
mar 08
lis 07
lip 07
mar 07
lis 06
lip 06
mar 06
lis 05
lip 05
mar 05
200
Źródło: Bloomberg
Przegląd dotychczasowych aktywów pod kątem uzyskiwanej efektywności
spowodował, iż zarząd grupy zdecydował się na przeprowadzenie testów na utratę wartości,
które mogą skutkować obciążeniem wyników II kw. '12 r. odpisami na szacunkowym
poziomie 300-450 mln PLN. W ramach porządkowania całej grupy zarząd nie wyklucza
także likwidacji nierentownych instalacji oraz przestawienia produkcji na asortyment,
którego sprzedaż stanie się opłacalna.
Konieczność przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji
W dniu 28.05.2012 NWZA Ciech S.A. powołało w skład zarządu spółki Dariusza
Krawczyka na stanowisko prezesa zarządu, Andrzeja Kopcia na stanowisko wiceprezesa
ds. finansowych. Nowy zarząd postawił sobie za cel restrukturyzację i reorganizację całej
grupy Ciech, która ma skutkować zwiększeniem jej efektywności działania w perspektywie
najbliższych lat. W ramach procesu poprawy efektywności spółka wdrożyła programy
restrukturyzacyjne we wszystkich podmiotach zależnych, które pozwolą na redukcję
zbędnych kosztów oraz poprawę rentowności. Po stronie przychodowej spółka zamierza
poprawić efektywność procesów technologicznych oraz zwiększyć wolumeny produkcji.
Zarząd Ciechu zapowiedział także zwolnienia grupowe, które będą miały miejsce we
wszystkich spółkach zależnych grupy, co związane jest także z przechodzeniem do struktury
funkcjonalnej z dywizionalnej.
Zgodnie z założeniami nowego zarządu proces restrukturyzacji ma zostać zakończony
do końca br., co pozwoli na uwidocznienie pierwszych efektów procesu restrukturyzacji już
w przyszłorocznych wynikach spółki. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji czyli w okresie
kolejnych trzech lat marża EBITDA całej grupy ma wzrosnąć do poziomu około 15% z
obecnych 11-11,5%. Szacunki dotyczące wzrostu rentowności zakładają jedynie poprawę
efektywności operacyjnej, bez uwzględnienia dodatkowych wpływów z dezinwestycji.
17 sierpień 2012
3
Ciech S.A.
Proces dezinwestycji
Równolegle wraz z przebiegiem restrukturyzacji zarząd Ciechu rozważa sprzedaż
niektórych spółek zależnych. W pierwszej kolejności do sprzedaży zostały przeznaczone takie
spółki jak Vitrosilicon, Ciech Pianki i Alwernia. Ciech zamierza także sfinalizować sprzedaż
Polfy Ciech. Docelowo grupa Ciech ma składać się ze spółek obecnych w dywizji sodowej
czyli Govora, Soda Polska i Soda Deutschland oraz Organika Sarzyna. Zanim jednak dojdzie
do sprzedaży, poszczególne spółki muszą przejść restrukturyzację, która pozwoli na
zwiększenie ich wartości oraz uzyskanie lepszej ceny. Pierwszych wpływów nie należy się
spodziewać wcześniej niż w 2013 r.
Źródło: Ciech S.A.
Emisja obligacji w celu refinansowania istniejącego zadłużenia
29 sierpnia 2012 r. WZA spółki będzie głosowało nad projektem uchwały dotyczącym
emisji obligacji krajowych o wartości do 500 mln PLN o 5-letnim okresie zapadalności oraz
zagranicznych do kwoty 300 mln EUR z 7-letnim terminem wykupu. Wpływy z emisji
obligacji złotowych mają przede wszystkim zostać przeznaczone na spłatę wcześniej
wyemitowanych obligacji w kwocie 300 mln PLN z terminem zapadalności 14 grudnia 2012 r.
Nadwyżka środków ponad kwotę 300 mln PLN ma pozwolić na refinansowanie kredytów
udzielonych zgodnie z wcześniejszą umową kredytową. Podobnie jak w przypadku obligacji
złotowych wpływy z obligacji zagranicznych mają zostać przeznaczone w miarę potrzeby na
wykup niezabezpieczonych obligacji złotowych, a w przypadku uzyskania nadwyżki
umożliwić refinansowanie kredytów. W przypadku emisji obligacji walutowych minimalna
kwota konieczna do zapewnienia płynności w spółce to 150 mln EUR.
17 sierpień 2012
4
Ciech S.A.
Nowe plany obecnego zarządu zakładają zmniejszenie poziomu zadłużenia grupy w
ciągu trzech lat o około 300-400 mln PLN oraz obniżenie wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA
do poniżej 2,0x w 2015 r. Plan oddłużenia Ciechu ma pozwolić na kontynuację rozwoju
organicznego, zwiększenie posiadanych mocy oraz ewentualne akwizycje począwszy od 2015
r. Jeżeli zarząd Ciechu przeprowadzi wcześniej zapowiedziane odpisy aktualizujące majątek
trwały tegoroczny poziom EBITDA ulegnie znacznemu zmniejszeniu, co najprawdopodobniej
spowoduje naruszenie istniejących kowenantów kredytowych związanych z ustalonym
wcześniej wskaźnikiem dług netto/EBITDA. Należy zauważyć, ze pozyskanie finansowania z
obligacji w obecnym otoczeniu makroekonomicznym będzie najprawdopodobniej trudnym
zadaniem oraz niosącym ryzyko uzyskania mało korzystnego oprocentowania.
Poziom zadłużenia grupy Ciech S.A.
dług netto
1 800,0
23,6
25,0
1 600,0
20,0
1 400,0
1 200,0
15,0
1 000,0
800,0
10,0
600,0
6,5
5,0
4,5
400,0
3,9
4,3
5,0
200,0
0,0
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
dług netto
2012P
dług netto/EBITDA
Żródło: Ciech S.A., PKO Dom Maklerski
Wycena spółki
Do wyceny spółki Ciech S.A posłużyliśmy się dwoma metodami wyceny (DCF oraz
wskaźnikowa). W wyniku zastosowania obu metod otrzymaliśmy wycenę spółki na poziomie
15,81 PLN/akcję.
Model wyceny DCF polega na zdyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przy
użyciu średnioważonego kosztu kapitału właściwego dla spółki. Wycena została sporządzona
w oparciu o prognozy zamieszczone w niniejszym raporcie. Założyliśmy, iż w wyniku
poprawy rentowności w segmencie sodowym marże brutto na sprzedaży całej grupy w
latach 2012-2013 wzrosną, po czym będą oscylowały na średnim poziomie 17,8%. Wydatki
inwestycyjne w początkowych latach będą wiązały się z kosztami planowanych inwestycji, w
kolejnych latach będą oscylowały na poziomie około 200 mln PLN. Wolne przepływy
pieniężne spółki zostały zdyskontowane na dzień 1.1.2012 r.
17 sierpień 2012
5
Ciech S.A.
Do sporządzenia wyceny DCF przyjęliśmy następujące założenia:
17 sierpień 2012
♦
stopa w wolna od ryzyka w wysokości 5,0% (rentowność 10-letnich obligacji
skarbowych),
♦
premia za ryzyko 5%,
♦
beta = 1.5x w latach 2012-2013,
♦
realna stopa wzrostu po okresie prognozy = 2%,
♦
dług netto z końca 2011 r., powiększony o zobowiązanie wynikające z przejęcia
elektrociepłowni w Niemczech w kwocie 65 mln EUR,
♦
zysk operacyjny w 2012 r. jest obciążony szacunkowymi odpisami
aktualizującymi wartość majątku trwałego w kwocie 350 mln PLN.
6
Ciech S.A.
Rachunek zysków i strat (mln PLN)
Przychody netto ze sprzedaży
zmiana
EBITDA
zmiana
EBIT
zmiana
Zysk netto
zmiana
Zysk netto skorygowany
zmiana
Marża EBITDA
Marża EBIT
Rentowność netto
Źródło: Spółka, PKO DM
2009
3 684
-2.7%
358
-20.4%
128
-48.0%
-99
-99
9.7%
3.5%
-2.7%
2010
3 960
7.5%
385
7.4%
147
14.5%
21
21
9.7%
3.7%
0.5%
2011
4 174
5.4%
341
-11.4%
119
-19.2%
13
-35.9%
13
-35.9%
8.2%
2.8%
0.3%
2012P
4 285
2.6%
57
-83.3%
-163
-345
-345
1.3%
-3.8%
-8.1%
2013P
4 209
-1.8%
412
185
72
72
9.8%
4.4%
1.7%
2014P
4 205
-0.1%
444
7.7%
202
9.4%
92
28.8%
92
28.8%
10.6%
4.8%
2.2%
Wybrane pozycje bilansu i CF (mln PLN)
Aktywa ogółem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy ogółem
Dług netto
Kapitał obrotowy
Kapitał zaangażowany
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne z działalności finansowej
Środki pieniężne na koniec okresu
Dług netto/EBITDA
ROE
ROACE
Źródło: Spółka, PKO DM
2009
4 018
2 752
1 266
854
3 164
1 803
196
2 657
394
-318
-64
53
5.03
-11.3%
3.7%
2010
3 929
2 456
1 473
856
3 073
1 669
120
2 524
318
10
-175
208
4.34
2.4%
4.6%
2011
4 067
2 677
1 389
1 308
2 758
1 321
207
2 629
-19
-64
19
149
3.87
1.2%
3.7%
2012P
3 692
2 355
1 337
963
2 729
1 349
212
2 312
216
-248
-55
62
23.64
-30.4%
-5.3%
2013P
3 702
2 363
1 339
1 034
2 668
1 281
209
2 316
303
-235
-44
86
3.11
7.2%
6.5%
2014P
3 703
2 356
1 348
1 127
2 577
1 182
208
2 309
335
-235
-90
96
2.66
8.6%
7.1%
Wycena DCF (mln PLN)
Prognozy
EBIT
Stopa podatkowa
NOPLAT
Amortyzacja
Nakłady inwestycyjne
Inwestycje w kapitał obrotowy
FCF
Kalkulacja WACC
Dług/(Dług+Kapitał)
Stopa wolna od ryzyka
Premia rynkowa
Beta
Koszt długu po opodatkowaniu
Koszt kapitału
WACC
Wycena
DFCF
Suma DFCF
Zdyskontowana wartość rezydualna
Dług netto
Kapitały mniejszości
Wartość spółki
Liczba akcji (mln sztuk)
Wartość 1 akcji 01.01.12 (PLN)
Cena docelowa (PLN)
Źródło: PKO DM
2012P
2013P
2014P
2015P
2016P
-163
19%
-132
220
248
5
-165
185
19%
150
227
235
-4
146
202
19%
164
242
235
0
171
203
19%
164
248
225
0
187
59%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
9.2%
57%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
9.3%
53%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
9.5%
-152
978
1 055
1 321
-2
786
52.700
14.92
15.81
122
130
Wycena porównawcza
BASF SE
SOLVAY SA
DOW CHEMICAL CO/THE
NIPPON SODA CO LTD
AKZO NOBEL
TATA CHEMICALS LTD
WACKER CHEMIE AG
SODA SANAYII
TESSENDERLO CHEMIE
EASTMAN CHEMICAL CO
Mediana
Ciech
Premia/(dyskonto) w wycenie rynkowej spółki
Implikowana wartość 1 akcji (PLN)
Źródło: Bloomberg, PKO DM
17 sierpień 2012
Polska
I-IIQ 11
2 137
9.6%
178
-11.1%
69
-15.4%
2
2
8.3%
3.2%
0.1%
IIQ 12P
1 137
12.0%
-237
-293
-269
-269
-20.9%
-25.8%
-23.7%
I-IIQ 12P
2 310
8.1%
-109
-221
-259
-259
-4.7%
-9.6%
-11.2%
2017P
2018P
2019P
2020P
2021P
241
19%
195
242
231
4
203
260
19%
210
256
238
4
225
279
19%
226
271
238
4
255
300
19%
243
285
236
4
288
310
19%
251
300
234
4
314
317
19%
257
315
236
4
332
49%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
9.8%
44%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
10.0%
38%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
10.4%
36%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
10.5%
33%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
10.6%
31%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
10.8%
28%
5.0%
5.0%
1.5
6.9%
12.5%
10.9%
129
126
125
127
128
125
118
2013
10.12
10.00
10.96
7.84
11.77
8.79
14.85
5.98
11.34
8.62
10.06
12.85
27.7%
13.70
2011
5.98
8.56
6.96
8.70
7.74
8.11
2.89
5.71
4.64
6.39
6.68
6.58
-1.4%
18.11
EV/EBITDA
2012
5.73
5.20
7.71
8.55
7.27
6.60
3.89
5.09
5.28
5.01
5.51
39.29
613.7%
-
2013
5.44
4.87
6.78
8.20
6.56
6.21
3.45
4.54
4.61
4.05
5.15
5.44
5.5%
15.27
realna stopa wzrostu FCF po roku 2021 =
Kraj notow. Ticker
GERMANY
BELGIUM
USA
JAPAN
NETHERL
INDIA
GERMANY
TURKEY
BELGIUM
USA
IIQ 11
1 015
2.7%
82
-18.5%
27
-32.7%
0
0
8.0%
2.7%
0.0%
BAS GR
SOLB BB
DOW US
4041 JP
AKZA NA
TTCH IN
WCH GY
SODA TI
TESB BB
EMN US
CIE PW
Kapital. (mln)
EUR
USD
56 284
69 140
7 543
9 265
28 938
35 548
539
662
10 526
12 931
1 153
1 419
2 800
3 487
486
641
650
815
6 069
7 539
238
318
2011
9.85
17.74
11.29
15.42
10.69
6.63
4.58
9.83
11.61
10.27
69.78
579.3%
2.58
2%
P/E
2012
11.24
11.29
14.96
7.17
13.86
8.80
17.76
7.40
14.98
10.36
11.27
-
7
PKO Dom Maklerski
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
tel. (0-22) 521-80-00, fax (0-22) 521-79-46
e-mail: [email protected]
Telefony kontaktowe
Biuro Analiz Rynkowych
Dyrektor
Sektor Wydobywczy, Materiały Budowlane
Przemysł Paliwowy, Chemiczny, Spożywczy
Sektor Energetyczny, Deweloperski
Sektor Finansowy
Handel, Media, Telekomunikacja, Informatyka
Analiza Techniczna
Artur Iwański
(022) 521 79 31
[email protected]
Monika Kalwasińska
(022) 521 79 41
[email protected]
Stanisław Ozga
(022) 521 79 13
[email protected]
Jaromir Szortyka
(022) 580 39 47
[email protected]
Włodzimierz Giller
(022) 521 79 17
[email protected]
Przemysław Smoliński
(022) 521 79 10
[email protected]
Paweł Małmyga
(022) 521 65 73
[email protected]
Analiza Techniczna
Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Dariusz Andrzejak
Krzysztof Kubacki
Tomasz Ilczyszyn
Tomasz Zabrocki
Michał Sergejev
(0-22) 521 79 19
[email protected]
(0-22) 521 91 39
[email protected]
(0-22) 521 91 33
[email protected]
(0-22) 521 82 10
[email protected]
(0-22) 521 82 13
[email protected]
(0-22) 521 82 14
[email protected]
Piotr Dedecjus
Maciej Kałuża
Igor Szczepaniec
Marcin Borciuch
Magdalena Kupiec
(0-22) 521 91 40
[email protected]
(0-22) 521 91 50
[email protected]
(0-22) 521 65 41
[email protected]
(0-22) 521 82 12
[email protected]
(0-22) 521 91 50
[email protected]
Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
Rekomendacje stosowane przez DM
Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu kursu
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu
Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM
dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem.
Stosowane metody wyceny
DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z
podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na
przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie
mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody
wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek.
Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji
PKO BP S.A jest kredytodawcą spółki. Skarb Państwa, podmiot dominujący PKO BP i strona licznych umów z bankiem posiada 38,72% akcji i głosów Ciech S.A. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM
oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce,
której dotyczy raport.
Pozostałe klauzule
Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i
informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania
publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez
uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą
się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w
niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym,
na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy
klientom zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz
inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

Podobne dokumenty