Program studiów podyplomowych Nowe technologie w edytorstwie

Komentarze

Transkrypt

Program studiów podyplomowych Nowe technologie w edytorstwie
Program studiów podyplomowych Nowe technologie w edytorstwie
SEMESTR I
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
Wykład
14
Zaliczenie
0
Warsztaty
8
Zaliczenie
2
Wykład +
warsztaty
4 + 10
Egzamin
4
Konwersatorium
10
Zaliczenie
3
Konwersatorium
8
Zaliczenie
3
Współczesny proces wydawniczy
Zadania, struktura i organizacja wydawnictwa. Cyfrowy
przepływ prac. Możliwości i oczekiwania współczesnego
odbiorcy. Publikacje hybrydowe i elektroniczne. Nowe
sposoby publikowania. Digitalizacja.
Oprogramowanie do zarządzania procesem
wydawniczym
Opcje programu i możliwości jego zastosowania.
Najważniejsze funkcjoinalności: kalkulacja kosztów,
harmonogram prac, przydział zadań, umowy,
produkcja, rozliczenia.
Źródła informacji w pracy redaktora
Pojęcie źródeł informacji. Źródła dokumentalne. Źródła
informacji pochodnej i faktograficznej. Ocena wartości
źródeł. Elementy heurystyki informacyjnej.
Opracowanie językowe tekstów
Podstawowe pojęcia: norma, uzus, błąd językowy.
Informatory językowe. Zasady ortografii i interpunkcji.
Nacechowanie stylistyczne tekstu. Zagadnienia
spójności tekstu. Ćwiczenia w zakresie poprawności
leksykalnej, frazeologicznej, fleksyjnej, słowotwórczej,
składniowej.
Skuteczne pisanie i mówienie
Jak pisać, żeby chcieli przeczytać i zrozumieć. Jak
pisać, żeby przekonać. Dowodzenie i uzasadnianie.
Słuchanie i pisanie. Trudna sztuka eseju. Obraz i tekst.
Tytuł, czyli jak zacząć. Felieton.
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
Wykład +
warsztaty
8 + 14
Egzamin
4
Wykład
10
Zaliczenie
2
Warsztaty
12
Zaliczenie
3
Konwersatorium
14
Zaliczenie
3
Współczesna typografia
Podstawowe pojęcia. Historyczne podstawy
współczesnej typografii. Zasady mikroi makrotypografii. Ortotypografia. Projektowanie
wybranych typów publikacji (np. druków ulotnych).
Typowe błędy.
Zagadnienia poligraficzne
Tendencje rozwoju rynku poligraficznego. Elementy
i organizacja procesu prepress. Praca drukarni
(wycieczka).
Korekta merytoryczna i techniczna
Miejsce korekty w procesie wydawniczym. Rodzaje
korekty. Zakres odpowiedzialności. Stosowane praktyki
– na wydrukach i na plikach.
Prawo autorskie w praktyce
Podmiot i przedmiot praw autorskich. Prawa majątkowe
i osobiste. Umowy autorskie. Licencje.
Odpowiedzialność za treści rozpowszechniane w
Internecie.
SUMA
112
24
SEMESTR II
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
Wykład
6
Egzamin
4
Współczesny proces wydawniczy
Zadania, struktura i organizacja wydawnictwa. Cyfrowy
przepływ prac. Możliwości i oczekiwania współczesnego
odbiorcy. Publikacje hybrydowe i elektroniczne. Nowe
sposoby publikowania. Digitalizacja.
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
10
Zaliczenie
3
Konwersatorium
6
Zaliczenie
3
Konwersatorium
8
Zaliczenie
2
Wykład
10
Zaliczenie
2
Projektowanie graficzne jako proces twórczy. Litery,
layout, kompozycje, czerń i kolory, płaszczyzny,
przestrzenie, mała i wielka forma grafiki. Wybitni
projektanci niekonwencjonalne działania projektowe.
Miksowanie technik analogowych z cyfrowymi.
Warsztaty
15
Zaliczenie
4
Tworzenie interaktywnej publikacji mobilnej
Warsztaty
12
Zaliczenie
4
Przedmiot
Forma zajęć
Opracowanie językowe tekstów
Konwersatorium
Podstawowe pojęcia: norma, uzus, błąd językowy.
Informatory językowe. Zasady ortografii i interpunkcji.
Nacechowanie stylistyczne tekstu. Zagadnienia spójności
tekstu. Ćwiczenia w zakresie poprawności leksykalnej,
frazeologicznej, fleksyjnej, słowotwórczej, składniowej.
Skuteczne pisanie i mówienie
Jak pisać, żeby chcieli przeczytać i zrozumieć. Jak pisać,
żeby przekonać. Dowodzenie i uzasadnianie. Słuchanie i
pisanie. Trudna sztuka eseju. Obraz i tekst. Tytuł, czyli
jak zacząć. Felieton.
Praca z przekładem
Nazwy własne. Terminy specjalistyczne. Kontekst
kulturowy. Obcość jako element zamierzony lub
niezamierzony. Język angielski w pracy wydawcy.
Grafika edytorska
Świadomość twórców a świadomość odbiorców. Kryteria
oceny. Wewnętrzne i zewnętrzne elementy tworzące
wartość estetyczną. Uwarunkowania techniczne i
ekonomiczne. Jakość projektu - jakość realizacji.
Techniki druku. Wkład pracy a efekt.
Projektowanie graficzne
Modele biznesowe na rynku aplikacji mobilnych.
Specyfika publikacji przeznaczonych na tablet i smartfon.
Scenariusz autorski. Narzędzia edycyjne, osadzanie
multimediów i interakcji. Korekta i testowanie.
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
ECTS
Konwersatorium
6
Egzamin
4
15
Zaliczenie
3
Konwersatorium
12
Zaliczenie
3
Warsztaty
12
Zaliczenie
3
Konwersatorium
6
Zaliczenie
1
Prawo autorskie w praktyce
Podmiot i przedmiot praw autorskich. Prawa majątkowe i
osobiste. Umowy autorskie. Licencje. Odpowiedzialność
za treści rozpowszechniane w Internecie.
Promocja 2.0
Promocja w nowych mediach a tradycyjna reklama. Gra
obrazem - książkowy teaser, trailer oraz re-teaser. Gra
Konwersatorium
dźwiękiem - internetowe radio oraz podcast dźwiękowy.
Okładka książki 2.0. Przykłady strategii marketingowych
dla książek tradycyjnych, ebooków oraz książek
multimedialnych. Nowa rola pisarza - świadome
kreowanie wizerunku. Pisarz online. Symulacja
wprowadzenia konkretnego tytułu książkowego na rynek.
Badania marketingowe w praktyce
Typy badań rynku. Metodologia a metoda, metoda a
technika. Budowanie narzędzi badawczych. Kontrola
jakości danych empirycznych. Wyniki badań: analiza i
wnioski.
Ocena funkcjonalności stron internetowych
Kryteria oceny funkcjonalności strony internetowej.
Funkcjonalność strony a korzyści dla właściciela. Metody
oceny: testy użytkownika, Web Analytics. Podstawowe
zasady projektowania przyjaznych stron internetowych.
Wydawnictwo jako podmiot gospodarczy
Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych.
Struktura organizacyjna. Analiza finansowa. Kredyt jako
źródło finansowania. Pozyskiwanie środków.
SUMA
118
36

Podobne dokumenty