CONTROL AND CYBERNETICS

Komentarze

Transkrypt

CONTROL AND CYBERNETICS
CONTROL
AND CYBERNETICS
VOL. 18 (1989) No 3-4
CONTENTS
SPIS TRESCI
COllEPIAHME
Editorial
TABACOVA s. On the two-dimensional numerical modelling
of thermal processes in Czochralski crystal growth
from melt
0 dwuwymiarowym modelowaniu numerycznym proces6w
technicznych w procesie wzrostu krysztalu Czochralskieqo ze stopionej masy
0 nayxKepHOK ~HcneHHOK KonenHpOBaHHH T9XHH~9CKHX
npoueccoa a npouecce pocTa KpMcTanna qoxpanbcKoro
M3 nnaaH•eicH Kaccw
PELCZEWSKI J. Computation of the time-optimal control
for some linear systems subject to disturbances
Numeryczna metoda wyznaczania sterowania czasowo-optymalneqo dla pewnych uklad6w liniowych poddanych dzia!aniom zakl6cen
qHcneHHWi KeTon onpeneneHHH
apeKH-onTMKanbHOro
ynpaaneHMH nn~ HeKoTopwx naHeiHwx cacTeK nonaepraeKwx ao3neAcTBMD noKex
VIDAL R.V.V. Laqrange relaxation and Dantzig-Wolfe decomposition
Relaksacja Laqranziana a dekompozycja
Dantziga-Wolfe'a.
PenaKCaUMH narpaHIMaHa a neKOKn03MUH~ llaHUHra-Bonb$a
D'AMICO FINARDI A. A Markov-chain approach to long-run
investment models
Podejscie lancuch6w Markowa do dlugoterminowych
modeli inwestycji
fionxon MapKOBCKMX ueneA K nonrocpo~HWK
KonenHK
KanHTanoanoieHMA
MARCHI E., CESCO J.c. The generalized
von Neumann
growth model
Uoq6lnienie modelu wzrostu von Neumanna
06o6•eHHe Konena pocTa $OH HeAKaHa
CESCO J., MARCHI E. On an exchange- expanding economic
model
0 ekonomicznym modelu wymiany i rozwoju
06 3KOHOKM~9CKOA KonenM 06KeHa H pa3BMTHH
7
31
43
49
63
79
BANEK T. Optimal discounted control of the bilinear
diffusion process and its application to economics
Sterowanie optymalne z dyskontem biliniowego procesu dyfuzji i jego zastosowania ekonomiczne
,QnTHnanbHOe ynpaBneHHe C AHCKOHTHpOBaHHeH 6HflHHeiHOrO npouecca AH,,Y3HH K ero npHHeHeHHH B SKOHOHHKe
TRYBULA s. Noisy duel with retreat after the shots
Glosny pojedynek z wycofaniem sie po oddaniu strzal6w
H3BeCTHWI noeAHHOK c yxonon nocne BWCTpenoB
85
97
IWA~SKI
C., SZKATULA G. Inductive learning of the minimum length classification rules without risking
combinatorial explosion
Algorytm uczenia indukcyjnego o wielomianowej zlozonosci obliczeniowej do tworzenia najkr6tszych regut klasyfikacji
HHUYKTKBHWe npaoana KflaCCH,HKaUHH
HKHKHaflbHOI AflKHW 6e3. yrp03W KOH6KHaTOpHoro B3pWBa
117
TORRIERO A. A note on operations involving .M-matrices
and their economic applications
Uwagi o operacjach na M-macierzach i ich zastosowaniach ekonomicznych
3aneqanKH o6 onepaUKHX ua M-naTpauax H
HHHX B SKOHOHKKe
KX npanene-
127

Podobne dokumenty