Program funkcjonalno

Komentarze

Transkrypt

Program funkcjonalno
Program funkcjonalno-użytkowy
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród”
Adres obiektów publicznych:
1.
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Różanieckiej, 23-420 Tarnogród
Świetlica Klub Rolnika w Luchowie Dolnym 23-420 Tarnogród
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45331110-1 Instalowanie kotłów
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45000000-7 Prace budowlane
Nazwa Zamawiającego i adres:
Gmina Tarnogród reprezentowana przez
Burmistrza Tarnogrodu – Eugeniusza Stróża
ul. Tadeusza Kościuszki 5
23 – 420 Tarnogród
Opracował:
Grzegorz Szacoń
Ul. Andersa 8
23-100 Bychawa
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
1.
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA........................................................................3
2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: ................3
2.1. OBIEKT: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rożanieckiej, 23-420 Tarnogród .............3
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia ...3
2.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe .......................................................................3
2.2. OBIEKT: Budynek Świetlica Klub Rolnika w Luchowie Dolnym .....................................3
2.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia ...3
Lokalizacja inwestycji: .............................................................................................................................3
2.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe .......................................................................3
3.
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA: ...............................................................................................................................4
1.
Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz .................................................................4
2.
Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na planowane rozwiązania projektowe ...................4
3.
Wykonanie projektu budowlanego kotłowni ...............................................................................4
4.
Wykonanie adaptacji projektu elektrycznego ...........................................................................4
5.
Wykonanie dokumentacji obejmującej komplet rozwiązań projektowych .............................4
6.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń .........................................................................4
7.
Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych ........................4
8.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie odbioru kotłowni przez
upoważnione jednostki ..................................................................................................................4
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej oraz minimalne parametry
techniczno – jakościowe zastosowanych materiałów ..............................................................4
5.CZĘŚĆ INFORMACYJNA ..................................................................................................................8
5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych 8
2|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
1.
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem niniejszego skróconego programu funkcjonalno-użytkowego jest ustalenie planowanych kosztów
prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych dla przedmiotu zamówienia „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród” dla
inwestycji modernizacji źródeł ciepła na kotłownie opalane biomasą (zrębki drewna, pellet i drewno kawałkowe).
Źródła ciepła zlokalizowane są na terenie Gminy Tarnogród:
1.
2.
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Różanieckiej, 23-420 Tarnogród
Świetlica Klub Rolnika w Luchowie Dolnym 23-420 Tarnogród
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:
W ramach zadania nastąpi likwidacja źródeł ciepła o łącznej mocy 50kW. W miejsce istniejących źródeł
ciepła, zostaną zamontowane kotły opalane biomasą o mocy odpowiednio do miejscowych zapotrzebowań tj.:
1.
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Różanieckiej, 23-420 Tarnogród
Świetlica Klub Rolnika w Luchowie Dolnym 23-420 Tarnogród
Istniejące pomieszczenia w obu obiektach, należy przystosować do składowania biomasy tj. zrębków drewna,
pelletu i drewna kawałkowego.
2.1. OBIEKT: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Różanieckiej, 23-420 Tarnogród
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia
Inwestycja będzie prowadzona w pomieszczeniach usytuowanych w budynku.
2.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Opis stanu istniejącego:
Obecnie dla budynku Straży źródłem ciepła na potrzeby co jest piec konwektorowy opalany gazem o mocy około
25kW, ciepło jest dystrybuowane konwekcyjnie na obiekt.
Opis stanu docelowego:
Przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła zamieniającego go na kotłownię opalaną biomasą (np. zrębki drzewne,
pellet, drewno kawałkowe) przy zastosowaniu kotła z załadunkiem automatycznym z podajnikiem i zasobnikiem
wyposażony w palnik z grzałką ceramiczną. Zapotrzebowanie na moc grzewczą 25kW. W celu zapewnienia
optymalnego wykorzystania kotłowni opalanej biomasą jak i zapewnienie dostaw ciepła dla budynku należy założyć
kocioł o mocy grzewczej minimalnej 25kW. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zapewnić dostawę energii
cieplnej do budynku wykorzystując optymalnie parametry techniczne kotła. Kocioł wraz z instalacją zgodnie z PN91/B-02413 powinien posiadać zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 0,15 MPa i
temperatury 90°C. Kocioł będzie pracował w układzie otwartym. W celu zapewnienia płynnego działania kotłowni
opalanej biomasą należy zabezpieczyć odpowiednią ilość paliwa. Aby to zrealizować należy zaadoptować do tego
istniejące pomieszczenia na skład opału. Ze względu na charakterystykę procesu spalania biomasy i niską
temperaturę spalin, która występuje w tym procesie i powoduje powstawanie dużych ilości kondensatu w
przewodzie kominowym, przekładająca się niekorzystnie na trwałość kominów murowanych, należy przewidzieć
modernizację istniejących przewodów dymowych z wykorzystaniem przewodów wykonanych ze stali z
odprowadzeniem skroplin.
2.2. OBIEKT: Budynek Świetlica Klub Rolnika w Luchowie Dolnym
2.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia
Lokalizacja inwestycji:
Obiekt: Budynek Świetlica Klub Rolnika w Luchowie Dolnym
Inwestycja będzie prowadzona w kotłowni usytuowanej w budynku.
2.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Opis stanu istniejącego:
Obecnie dla budynku Świetlicy źródłem ciepła na potrzeby co jest kotłownia znajdująca się w budynku. Kotłownia
3|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
oparta jest na kotle grzewczym o mocy 25kW, instalacja grzewcza pracuje w systemie zamkniętym, ciepło jest
dystrybuowane na obieg grzewczy za pomocą pompy obiegowej.
Opis stanu docelowego:
Przeprowadzenie modernizacji kotłowni na kotłownię opalaną biomasą (np. zrębki drzewne, pellet, drewno
kawałkowe) przy zastosowaniu kotła z załadunkiem automatycznym z podajnikiem i zasobnikiem wyposażony w
palnik z grzałką ceramiczną. Zapotrzebowanie na moc grzewczą 25kW. W celu zapewnienia optymalnego
wykorzystania kotłowni opalanej biomasą jak i zapewnienie dostaw ciepła dla budynku należy założyć kocioł o
mocy grzewczej minimalnej 25kW. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zapewnić dostawę energii cieplnej
do budynku wykorzystując optymalnie parametry techniczne kotła. Kocioł wraz z instalacją zgodnie z PN-91/B02413 powinien posiadać zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 0,15 MPa i temperatury
90°C. Kocioł będzie pracował w układzie otwartym. W celu zapewnienia płynnego działania kotłowni opalanej
biomasą należy zabezpieczyć odpowiednią ilość paliwa. Aby to zrealizować należy zaadoptować do tego istniejący
pomieszczenia na skład opału. Ze względu na charakterystykę procesu spalania biomasy i niską temperaturę
spalin, która występuje w tym procesie i powoduje powstawanie dużych ilości kondensatu w przewodzie
kominowym, przekładająca się niekorzystnie na trwałość kominów murowanych, należy przewidzieć modernizację
przewodów dymowych z wykorzystaniem przewodów wykonanych ze stali z odprowadzeniem skroplin.
Zakres zamówienia:
3.
1.
Wykonanie niezbędnych ekspertyz i inwentaryzacji oraz zakup map
2.
Wykonanie projektu wykonawczego kotłowni wraz z instalacją odprowadzenia spalin
3.
Wykonanie projektu adaptacyjnego istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA
4.
Wykonanie dokumentacji obejmującej komplet rozwiązań projektowych
5.
Uzyskanie określonych prawem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na określony dokumentacją zakres
prac
6.
Wykonanie modernizacji kotłowni
7.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie odbioru kotłowni przez upoważnione jednostki
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz
2.
Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na planowane rozwiązania projektowe
3.
Wykonanie projektu budowlanego kotłowni
4.
Wykonanie adaptacji projektu elektrycznego
5.
Wykonanie dokumentacji obejmującej komplet rozwiązań projektowych
6.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
7.
Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
8.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie odbioru kotłowni przez upoważnione jednostki
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej oraz minimalne parametry techniczno –
jakościowe zastosowanych materiałów
Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej kotłowni oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na
wykonanie, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane prawem inwentaryzacje oraz ekspertyzy – np. mapa
do celów projektowych, mapy geodezyjne itp. dla potrzeb opracowania pełnego zakresu dokumentacji projektowej
oraz prawidłowego wykonania prac. Należy również dokonać wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej
informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża wykonawcę
składającego ofertę.
Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na planowane rozwiązania projektowe oraz przedstawienie harmonogramu
rzeczowo - finansowego
4|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić koncepcję projektową
na podstawie przeprowadzonych pomiarów podczas wizji lokalne i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na
zawarte tam rozwiązania techniczne. Następnie opracować harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowo –
wykonawczych uwzględniając wszelkie sugestie Zamawiającego.
Wykonanie projektu budowlanego kotłowni
Planowana przez zamawiającego modernizacja źródeł ciepła obejmuję wymianę źródła ciepła opalanych
gazem na kotły opalane biomasą (np. zrębki drewna, pellet, drewno kawałkowe). Należy wykonać projekt
budowlany kotłowni obejmujący swoim zakresem technologię kotłowni oraz wykonanie instalacji odprowadzenia
spalin, zgodnie z oczekiwaniami inwestora z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.
Wykonanie adaptacji projektu elektrycznego
Obecnie funkcjonująca kotłownia zaopatrzona jest w źródło zasilania elektrycznego niezbędnego do
prawidłowego jej funkcjonowania. Należy zaadoptować istniejący projekt elektryczny tak, aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń sterujących oraz pozostałego osprzętu (pompy, sygnalizatory, zabezpieczenia)
współpracujących z kotłami opalanymi biomasą.
Wykonanie dokumentacji obejmującej komplet rozwiązań projektowych
Na podstawie ww. dokumentacji projektowych należy sporządzić również obmiar oraz kosztorysy
odpowiadające kosztom złożonym w ofercie. Kosztorysy powinny zawierać wszelkie koszty niezbędne do
wykonania kompletnej modernizacji kotłowni uwzględniając również niezbędne prace budowlane związane z
przystosowaniem składu opału, w tym materiały budowlane i prace wykończeniowe. Całkowita kwota należności
nie może przekroczyć ryczałtowej ceny ofertowej wykonawcy.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia modernizacji kotłowni w zakresie zgodnym z dokumentacją.
Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty,
deklaracje zgodności.
Wszystkie materiały i wyroby zdemontowane podczas modernizacji wykonawca wywiezie z placu budowy i
dokona ich utylizacji we własnym zakresie.
Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót,
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub
przed uszkodzeniem.
Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
5|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
1.
demontaż starych źródeł ciepła,
2.
montaż nowych kotłów,
3.
montaż układów zabezpieczających kotły,
4.
montaż instalacji odprowadzenia spalin,
5.
montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
6.
izolację rurociągów,
7.
modernizacja instalacji elektrycznej kotłowni na potrzeby nowych kotłów
8.
montaż sterowników kotłowych,
9.
wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury
zabezpieczającej,
10. uruchomienie kotłowni i regulację,
11. instruktaż użytkownika.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1.
wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
2.
zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
3.
wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę,
4.
adaptacja pomieszczeń na składy opału.
5.
Montaż urządzeń i instalacji technologicznej
6.
urządzenia wymagające obsługi (kocioł) powinny być zamontowane w kotłowni
łatwego dostępu i obsługi w wymaganym zakresie,
7.
urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak, zawory regulacyjne, filtry, pompy itp.
Powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu
i obsługi w tym zakresie,
8.
urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu,
9.
rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w ścianie lub
stropie. W przypadku gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy
mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze
pomieszczenia kotłowni. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniać stałość położenia rurociągów,
z uwzględnieniem
10. wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu, gdzie znajduje
się armatura spustowa,
11. połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy
spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z normą PN-B-69012,
12. pompy powinny być montowane miedzy armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego łączenia pomp,
na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinająca należy montować zawór zwrotny,
13. zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcja
producenta,
14. nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z zaworów
bezpieczeństwa,
15. armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której jest instalowana,
16. przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualna zanieczyszczenia,
17. urządzenia do pomiaru ciśnienia i temperatury należy montować w kotłowni zgodnie z projektem,
18. przewody powinny być izolowane cieplnie,
19. armatura powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie takie jest postawione w projekcie,
6|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
20. wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru,
21. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się ognia
22. Przewody, armaturę i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania w projekcie technicznym.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie odbioru instalacji przez upoważnione jednostki
Po dokonaniu rozruchu technologicznego kotłowni należy przeszkolić personel obiektu w dziedzinie
obsługi i konserwacji instalacji oraz układu automatyki. Następnie należy sporządzić dokumentację powykonawczą
gdzie naniesione zostaną różnice względem projektu budowlanego i dokonać odbioru instalacji przez odpowiednie
jednostki.
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej oraz minimalne parametry techniczno – jakościowe
zastosowanych materiałów
1.
Projekt powinien przewidywać modernizację kotłowni polegająca na wymianie źródeł ciepła z
uwzględnieniem wszelkich urządzeń technicznych wymaganych przy stosowaniu kotłów opalanych biomasą
2.
Projekt powinien zawierać instalacje kominową dedykowaną do kotłów opalanych bimoasą
3.
Zastosowane w projekcie materiały powinny cechować się następującymi parametrami techniczno –
jakościowymi:
Kotły grzewcze
1.
minimalna znamionowa moc grzewcza pojedynczego kotła 25kW ± 2%
2.
minimalna znamionowa moc grzewcza kotłów jw. (pokrywające zapotrzebowanie na ciepło w
rozpatrywanych obiektach)
3.
kotłownie wyposażone w 2 kotły grzewcze o łącznej mocy grzewczej pokrywającej zapotrzebowanie na
ciepło (w stanach awaryjnych jednego z urządzeń zawsze do dyspozycji pozostaje 50 % mocy grzewczej),
dopuszcza się jeden kocioł.
4.
sprawność minimum 80%
5.
zakres regulacji mocy kotła od 50 % do 100 % z zachowaniem norm emisyjnych
6.
osiąganie mocy nominalnej przy wilgotności paliwa 25 %
7.
przeznaczone do spalania biomasy (np. zrębki drzewne, pellet, drewno kawałkowe, brykiet drzewny)
8.
wyposażone w dolny ruszt
9.
wyposażone w popielnik umieszczony pod rusztem
10. komora spalania bez możliwości załadunku ręcznego, wymiennik poziomy w technologii płomiennicowopłomieniówkowej poziomej z zawirowywaczami ze stali nierdzewnej
11. kotły z załadunkiem automatycznym,
12. palnik z elementem grzejnym ceramicznym,
13. praca w zakresie temperatur 90/70 pod dopuszczalnym ciśnieniem 0,15MPa
14. układ doprowadzania powietrza do paleniska – wymuszony wentylatorem.
15. sterownik stałotemperaturowy mikroprocesorowy sterujący praca pomp co i cwu, wentylatorem, wyposażony
w termostat bezpieczeństwa STB, sterujący układem temperatury wody powrotnej z instalacji
16. kotły wyposażone w układ zapewniający odpowiednią temperaturę wody powrotnej dla zapewnienia ich
długiej żywotności
Instalacja kominowa
1.
komin izolowany cieplnie
2.
minimalna grubość izolacji 15mm
7|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogródi
Miasto Gmina Tarnogród ul.Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
TARNOGRÓD, sierpień 2013
3.
wykonany ze stali żaroodpornej 1.4828
4.
maksymalna temperatura pracy 600°C
5.
minimalna grubość blachy 1,0 mm
Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej stawianych wymagań lub normy
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego wykonane przez akredytowane laboratorium
badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez Jednostkę Certyfikującą z którego wynikają
jednoznacznie parametry oferowanego produktu.
5.CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót
nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy
europejskie (EN).
Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 1504 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych
czynników
WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
UWAGI: Rozwiązania techniczne zastosowane w istniejących projektach muszą odpowiadać obowiązującym
przepisom i normatywom w zakresie budowy kotłowni w istniejących obiektach użyteczności publicznej. Przed
przystąpieniem do wyceny robót należy dokonać wizji lokalnej obiektu w celu dokładnego określenia zakresu robót.
Na etapie projektowania kotłowni należy uzyskać wstępną opinię kominiarską, a po zakończeniu robót końcową.
8|Strona

Podobne dokumenty