SEJMIKI 2016 Nasz teatr jest przede wszystkim teatrem gromad

Komentarze

Transkrypt

SEJMIKI 2016 Nasz teatr jest przede wszystkim teatrem gromad
SEJMIKI 2016
Nasz teatr jest przede wszystkim teatrem gromad ludzkich… Każda taka
gromada żyje w skupieniu, jakby szersza rodzina, wszyscy się znają wzajemnie,
a teatralne przedstawienia urządzają rzadko, od święta, sami dla siebie. I
właśnie dlatego ten teatr ma dla społeczności osobliwy urok, jest przecież
wyrazem jej uczuć i marzeń, daje całej zbiorowości niezapomniane chwile
zespołowych przeżyć i doznań estetycznych.
Przywołane tu zdania zaczerpnęliśmy z książki wydanej prawie 90 lat
temu – po długich i rzetelnych badaniach, Adam Bień i Jędrzej Cierniak
opublikowali rozprawę „Teatry ludowe w Polsce”, dając obraz stanu
faktycznego, wskazując wyzwania przyszłości, przekonując o konieczności
budowy ideowej wspólnoty wiejskich teatrów. Przypomnienie fragmentów tego
dzieła nie jest tylko ukłonem złożonym przeszłym dokonaniom. Czynimy tak,
by powiedzieć, że myśl sprzed wieku nie stała się muzealnym zabytkiem,
zadziwia aktualnością. Co bowiem było istotą Cierniakowskiej koncepcji teatru
ludowego? Otóż ważna jest już sama nazwa, bo zawiera się w niej niezgoda na
propagowany wówczas, tandetny „teatr dla ludu”, zawiera się także odróżnienie
od teatru zawodowego i naśladującego go teatru amatorskiego. Nasz teatr
powstaje w łonie ściśle określonej grupy społecznej i jest właściwie odbierany,
bowiem aktorami i widzami są ludzie z tej samej grupy, a warunkiem powstania
jest współtwórczy udział środowiska. Wyrasta ze wspólnej grupie kultury, z
gromadzkiego wspólnego życia rodzi się repertuar, forma oraz środki wyrazu
artystycznego. Co ten teatr daje społeczności? Możliwość autentycznego
wyrażenia myśli, idei, nurtujących problemów. Buduje poczucie
odpowiedzialności za każde działanie – zespołu, ale i jednostki. W naturalny
sposób wyłania przywódców gromady, oni kierują artystyczną pracą grupy, stają
się „indywiduami przodującymi w społeczeństwie”. Nie idzie tutaj o
„zawodowe” metody i maniery. „Reżyser teatru ludowego ma być na takich
samych prawach, co każdy członek zespołu. On tylko z woli wszystkich czuwa
nad ładem w pracy, rozpala indywidualną inicjatywę, ale liczy się z każdym
głosem, z każdym samorodnym pomysłem. Bo teatr stwarzamy wszyscy
razem.”
Oto głęboka, mądra filozofia – teatru, miejsca teatru w społeczności,
twórczego życia gromadzkiej wspólnoty. Szanujmy tę filozofię, nie pozwólmy
jej odsuwać na margines, zastępować zlepkami doraźnych pomysłów i „akcji”
uniformizujących to, co bogate różnorodnością oraz pamięcią o własnej
kulturze, własnej tradycji. To przypomnienie dawnego, tę refleksję o
teraźniejszości, kierujemy do twórców wiejskiego teatru w 130. rocznicę
urodzin Jędrzeja Cierniaka.
Zarząd Główny
Towarzystwa Kultury Teatralnej
CELE PROGRAMOWE
1. Upowszechnianie dorobku teatrów wiejskich poprzez
- możliwość prezentacji poza lokalnym środowiskiem,
- promocję najwartościowszych przedstawień w telewizji, radiu, prasie,
Internecie.
2. Doskonalenie zespołów i instruktorów poprzez konfrontację dokonań oraz
pomoc metodyczną (seminaria, warsztaty, konsultacje).
3. Tworzenie dokumentacji teatrów wiejskich.
4. Inspirowanie wiejskiego teatru
- do umiejętnego korzystania z tradycyjnej kultury ludowej,
- do poszukiwania wartościowych dzieł dramatycznych,
- do sięgania po różnorodne formy wypowiedzi scenicznej,
- do podejmowania autorskich prób dramatopisarskich.
5. Tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów.
ZASADY PROGRAMOWE
1. Sejmiki mają charakter n i e k o n k u r s o w y .
Komisje Artystyczne mogą przyznawać nagrody za konkretne wartości
artystyczne i poznawcze przedstawień.
2. Zadaniem organizatorów i gospodarzy przeglądów jest stworzenie warunków
do prezentacji widowisk oraz klimatu sprzyjającego wymianie opinii i
podnoszeniu kompetencji.
3. Komisje Artystyczne powołuje główny organizator w porozumieniu z
gospodarzami sejmików. Zadaniem Komisji jest:
- przeprowadzenie publicznych dyskusji metodycznych o przedstawieniach,
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych,
- sformułowanie końcowego komunikatu – syntezy sejmiku,
- proponowanie spektakli na sejmik centralny, a także inne ważne zdarzenia
teatralne.
Uwaga: decyzję o zaproszeniu zespołów na centralny Sejmik Teatrów Wsi
Polskiej podejmuje Rada Programowa sejmików.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Zgłoszenia – na adres właściwego gospodarza sejmiku – mogą przesyłać
ośrodki kultury, oddziały TKT, a także same zespoły teatralne.
2. Koszty podróży ponoszą zespoły lub patronujące im instytucje.
3. Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą organizatorzy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia akredytacji na
częściowe pokrycie niezbędnych kosztów przeglądu.
Uwaga: zgłoszenie zespołu dziecięcego musi być uprzednio uzgodnione z
gospodarzem sejmiku.
TERMINY, PODZIAŁ WOJEWÓDZTW NA REJONY
Tarnogród 05 – 07. 02. 2016
Bukowina Tatrzańska 02 – 03. 07. 2016
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
Rynek 18; tel. 84 689 70 21
23-400 Tarnogród
e-mail: [email protected]
Lubelskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
ul. Długosza 3; tel. 18 443 52 15
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]
Małopolskie
Opolskie
Podkarpackie
Śląskie
Kaczory 26. 06. 2016
Ożarów 02 – 03. 07. 2016
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Pilska 1 tel. 67 284 22 29
64-810 Kaczory
e-mail: [email protected]
Gminna Biblioteka Publiczna
98-345 Mokrsko 233 tel. 43 841 18 06
e-mail: [email protected]
Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Łódzkie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Wielkopolskie
Stoczek Łukowski 18 – 19. 06. 2016
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 2 tel. 25 797-00-32
21-450 Stoczek Łukowski
[email protected]
SEKRETARIAT – ZGŁOSZENIA
Łukowski Ośrodek Kultury
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 20
tel. 25 798 32 72
21-400 Łuków
Lubelskie
Mazowieckie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
*
XXXII SEJMIK TEATRÓW WSI POLSKIEJ
Tarnogród, 14 – 16. 10. 2016 r.
ORGANIZATORZY
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej
*
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie
Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim
Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej
Urząd Gminy w Mokrsku
Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ożarowie
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
Urząd Gminy w Kaczorach
*
PATRONAT i wsparcie finansowe
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podobne dokumenty