„kwatera” sp. z oo ogłasza konkurs na stanowisko członka

Komentarze

Transkrypt

„kwatera” sp. z oo ogłasza konkurs na stanowisko członka
RADA NADZORCZA
WOJSKOWEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
„KWATERA” SP. Z O.O.
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
CZŁONKA ZARZĄDU
WOJSKOWEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
„KWATERA” SP. Z O.O.
I.
Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien spełniać następujące warunki:
1. ukończyć studia wyższe,
2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
3. korzystać z pełni praw publicznych,
4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.
II.
Kandydat powinien posiadać wiedzę w zakresie:
1. działalności Spółki oraz branży, w której Spółka działa,
2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu
Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
4. doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,
w szczególności:
a.
znajomość audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
b.
znajomość zasad funkcjonowania zakwaterowania Sił Zbrojnych RP,
c.
znajomość zasad funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego,
d.
znajomość procedur udzielania zamówień publicznych,
e.
znajomość zagadnień z zakresu finansów, produkcji, sprzedaży i marketingu oraz spraw
pracowniczych.
III. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1. życiorys zawodowy oraz list motywacyjny,
2. kopię dowodu osobistego,
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy kandydata,
4. zaświadczenie o niekaralności,
5. oświadczenia o:
a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b. korzystaniu z pełni praw publicznych,
c. niepodleganiu
określonym
w
przepisach
prawa
ograniczeniom
lub
zakazom
zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,
d. nietoczeniu się wobec kandydata postępowania karnego,
e. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę dla celów
postępowania kwalifikacyjnego,
f. złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1388) - dotyczy kandydatów
urodzonych przez dniem1 sierpnia 1972 roku,
6. adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci mogą załączać do zgłoszenia również inne dokumenty potwierdzające posiadane
kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
Wymagane dokumenty kandydat winien złożyć w oryginałach albo kserokopiach.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów kandydat zobowiązany jest okazać Radzie
Nadzorczej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy tych
dokumentów.
Dokumenty otrzymane przez Spółkę w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym zostaną
zwrócone kandydatom za pośrednictwem poczty na wskazany przez nich adres.
IV. Zgłoszenie
oraz
wymagane
dokumenty
należy
składać
w
zamkniętych
kopertach
zaadresowanych na Radę Nadzorczą Spółki Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka
Zarządu Spółki - nie otwierać”, w Biurze Zarządu Spółki, przy ul Starościńskiej 1 w Warszawie
lub na adres Spółki: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa, do dnia 3 grudnia 2015 roku do godz. 15:00.
W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Sekretariatu w siedzibie
Spółki.
V.
Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 4 grudnia 2015 roku o godz. 10:00.
VI. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu
kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Złożone w Spółce zgłoszenia kandydatów nie mogą być uzupełniane.
VII. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzane od dnia 11 grudnia 2015 r., o czym kandydaci,
zakwalifikowani do tego etapu postępowania, zostaną powiadomieni indywidualnie.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie
oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
VIII. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie znajomość zagadnień określonych w pkt II
ogłoszenia, przedstawienie przez kandydata koncepcji działalności Spółki.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będzie również wykształcenie i doświadczenie
zawodowe kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawiać Radzie
Nadzorczej dodatkowe dokumenty, inne niż wymagane w ogłoszeniu.
IX. Dane o Spółce (sprawozdania roczne za lata 2012 - 2014) można uzyskać do wglądu
w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia o wszczęciu postepowania kwalifikacyjnego
do dnia 30 listopada 2015 r., pod warunkiem złożenia przez kandydata oświadczenia
o zobowiązaniu się do zachowania poufności udostępnianych informacji oraz uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00.
Osobą odpowiedzialną za udostępnienie dokumentów jest p. Beata Naruszkiewicz – Borowska
(nr tel. 22 379-45-45).
X.
Postępowanie
kwalifikacyjne
może
zostać
zakończone
bez
wyłaniania
kandydatów
w każdym czasie, bez podania przyczyn.
XI. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów pisemnie
w ciągu 7 dni od wyboru kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki przez Zgromadzenie
Wspólników Spółki.
XII. Kandydatom nie będą zwracane jakiekolwiek poniesione przez nich koszty związane
z postępowaniem kwalifikacyjnym.
XIII. Rada Nadzorcza Spółki informuje, iż stanowisko Członka Zarządu Wojskowego TBS „KWATERA”
Sp. z o.o. objęte jest obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych stosownie do
postanowień ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn.
zm.).

Podobne dokumenty