konkurs historyczny

Komentarze

Transkrypt

konkurs historyczny
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
KONKURS HISTORYCZNY
Klucz odpowiedzi – etap szkolny
„Zaszczytnie jest walczyć i umierać, ale i pracować dla Ojczyzny”
[.....]
1. Wpisz daty roczne w wykropkowanych miejscach.
0-6
Za każą poprawnie wpisaną datę uczeń otrzymuje 0,5p.
Bitwa pod Issos
Bitwa pod Beneventem
Bitwa pod Salaminą
Bitwa pod Zamą
333r. p.n.e.
..............................
275r.p.n.e.
................................
480r. p.n.e.
..............................
202r.p.n.e.
................................
Bitwa pod Platejami
Bitwa pod Gaugamelą
Bitwa pod Cheroneją
Bitwa nad Granikiem
338r.p.n.e.
334r.p.n.e.
...............................
479r. p.n.e.
..............................
331r.p.n.e.
..............................
Bitwa pod Maratonem
Bitwa pod Kannami
Bitwa pod Herakleją
490r. p.n.e.
..............................
.
216r. p.n.e.
................................
280r.p.n.e.
..............................
..................................
Bitwa pod
Termopilami
.....480r.p.n.e..........
.........
2. Przeczytaj tekst i wpisz w kratkę literę P (przy zdaniach, które są prawdziwe), a literę
F (przy zdaniach fałszywych).
[.....]
0-7
Za każą poprawnie wpisaną literę uczeń otrzymuje 1p.
F
- bohaterska śmierć za ojczyznę króla Sparty Leonidasa miała miejsce w V w.
P
- potęgę militarną Macedonii zbudował król Filip II
F
- Aleksander Wielki niszczył kulturę podbitych przez siebie ludów
F
- słynny tekst: „Kości zostały rzucone” wypowiedział, nad rzeką Ren, Juliusz Cezar
P
- falanga to zwarty oddział piechoty starożytnej
F
F
- cezaropapizm – to forma ustroju państwowego zapoczątkowana przez cesarza
Ottona I
- pojęcie: „pryncypat” oznacza dosłownie porozumienie trzech mężów (mężczyzn),
wodzów armii rzymskiej
1
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
3. Uzupełnij tabelkę.
[.....]
0-9
Za każą poprawnie wypełnioną komórkę uczeń otrzymuje 0,5p.
Miejsce bitwy
Kanny
Strony walczące
Rzymianie Kartagińczycy
Strona pokonana
Rzymianie
Data
216r.p.n.e.
Zwycięski wódz
Hannibal
Zama
Rzymianie-Kartagińczycy
Kartagińczycy
202r.p.n.e.
Scypion
Afrykański
Farsalos
Rzymianie-Rzymianie
Armia Gnejusza
Pompejusza
48r.p.n.e.
Juliusz Cezar
Akcjum
Flota Antoniusza i
Kleopatry
31r. p.n.e.
Oktawian August
Alezja
Flota Antoniusza i
Kleopatry – Flota
Oktawiana Augusta
Rzymianie-Galowie
Galowie
52r.p.n.e.
Juliusz Cezar
Pola
Katalaunijskie
Rzymianie i Germanie Hunowie
Hunowie
451r.
Aecjusz
4. Podane niżej informacje dotyczące upadku zachodniej części imperium rzymskiego
posegreguj według przedstawionych kryteriów, wpisując litery do tabeli.
[.....]
0-2
Za każą poprawnie wpisaną literę uczeń otrzymuje 0,5p.
Przyczyny upadku
Skutki upadku
Polityczne
Społeczno -gospodarcze
B
C
D
A
A. Zanik umiejętności posługiwania się klasyczną łaciną w mowie i piśmie w Europie.
B. Nieustające ataki plemion barbarzyńców na granice imperium na Renie i Dunaju.
C. Kryzys armii rzymskiej opierającej się w większości na barbarzyńskich żołnierzach
najemnych.
D. Powstanie na gruzach imperium rzymskiego nowych państw barbarzyńskich.
5. Kto wypowiedział lub mógł wypowiedzieć następujące słowa?
[.....]
0-5
Za każdą poprawnie wpisaną postać historyczną uczeń otrzymuje 1p.
a) „I ty Brutusie przeciwko mnie?”
Juliusz Cezar…………………………………
b) „Podajcie miecz, rozwiążę zaraz ten węzeł gordyjski” Aleksander Macedoński /Wielki
c) „To ja, a nie król, ryzykowałem życie i zwyciężyłem Arabów pod Poitiers” Karol Młot
d) „Śnię o dawno zapomnianej koronie cesarstwa rzymskiego”
Karol Wielki
e) Jeszcze jedno takie zwycięstwo nad Rzymem, a my zginiemy bez śladu” Pyrrus ………
2
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
6. Uzupełnij tabelkę.
[.....]
0-8
Za każą poprawnie wypełnioną komórkę uczeń otrzymuje 0,5p.
Inicjator/Twórca/
Reformator
Perykles
Juliusz Cezar
Justynian I wielki
Dzieło
Udoskonalenie
demokracji
Wiek
V
p.n.e.
I p.n.e. - wprowadzenie tzw. roku
przestępnego
Corpus Iuris
Civilis
lub Kodeks
Justyniana
VI
Renesans karoliński VIII/
IX
Justynian I Wielki
Hagia Sophia
lub Kościół
Mądrości Bożej
Odnowienie korony
cesarstwa
rzymskiego
Idea uniwersalizmu
VI
Chrystianizacja
Polski
X
Otton III
- wynagrodzenie za pełnienie urzędów
- prawo o obywatelstwie
Kalendarz
juliański
Karol Wielki
Karol Wielki
Opis dzieła
VIII
X/XI
Mieszko I
- bizantyjska kodyfikacja prawa
rzymskiego
- odnowienie wzorców antycznej
kultury i sztuki w średniowiecznym
państwie Franków
- największa wówczas świątynia
chrześcijańska na świecie w
Konstantynopolu
- pierwsza koronacja
średniowiecznego władcy na cesarza
rzymskiego
- utworzenie państwa pod rządami
królów Niemiec i cesarzy rzymskich
łączącego kraje chrześcijańskie: Galię,
Germanię, Italię i Słowiańszczyznę
- przyjęcie chrześcijaństwa przez
plemiona słowiańskie zamieszkujące
obszary pomiędzy Wisłą i Bugiem
7. Kim byli, kiedy żyli (wiek) i czego dokonali?
Aby otrzymać 3 pkt uczeń musi odpowiedzieć na wszystkie pytania:
Kim był – 1p.
Kiedy żył – 1p.
Czego dokonał – 1p.
a) Wercyngetoryks - wódz Galów, żył w I w. p.n.e., bronił odważnie ojczyzny przed
Rzymianami, pokonany przez Juliusza Cezara
[.....]
0-3
lub inna odpowiedź zgodna z prawdą historyczną
3
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
b) Radzim Gaudenty brat św. Wojciecha, X/XIw, pierwszy arcybiskup
gnieźnieński,
[.....]
0-3
lub inna odpowiedź zgodna z prawdą historyczną
c) Miecław lub Masław możnowładca mazowiecki lub cześnik Mieszka II, XIw. [.....]
walczył z Kazimierzem Odnowicielem, dążył do oderwania Mazowsza od Polski 0-3
d) Otton I król Niemiec i cesarz rzymski, Xw., utworzył Święte Cesarstwo
Rzymskie Narodu Niemieckiego, pokonał Węgrów na Lechowym Polu
[.....]
0-3
8. Wybierz prawidłową odpowiedź.
Za każdą poprawnie wybraną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 p.
Twórcą Państwa Kościelnego był:
a) Pepin Mały
b) Karol Młot
c) Karol Wielki
d) Karol Wojtyła
[.....]
Traktat w Verdun podpisali:
a) Karol Wielki, Ludwik Pobożny i Ludwik Niemiec
b) Karol Łysy, Karol Wielki i Lotar
c) Karol Marks, Ludwik Niemiec i Lotar
d) Karol Łysy, Ludwik Niemiec i Lotar
[.....]
0-1
0-1
Dokument Dagome Iudex podpisano:
a) w I poł. IX w.
b) w II poł. IXw.
c) w I poł. X w.
d) w II poł. X w.
[….]
9. Wykonaj poniższe polecenia:
[….]
0-1
0-5
Za każde poprawnie wykonane polecenie uczeń otrzymuje 1p.
a) zaproponuj poniższej mapce tytuł
b) zaznacz na mapce miejsce klęski margrabiego Hodona (litera b)
c) zaznacz na mapce miejsce zwane: „Psim Polem” (litera c)
d) zaznacz na mapce miejsce użycia zakładników w charakterze „żywych tarcz”. (litera d)
e) zaznacz na mapce miejsce podpisania pokoju z Niemcami w 1018r. (litera e)
TYTUŁ MAPKI: ………………………………………………………………………………..
Linie obronne nad polską granicą zachodnią w XI-XIIw.
lub System polskich fortyfikacji obronnych na granicy z Niemcami w XI-XIIw.
Konieczne elementy: wieki, określenie granicy i temat główny –
fortyfikacje/umocnienia/grody
4
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
b
d
e
c
10. Opisz taktykę Bolesława Chrobrego podczas wojny z cesarstwem niemieckim.
[….]
0-2
Aby otrzymać 2p. uczeń musi uwzględnić dwa elementy taktyki:
1. Unikanie otwartej bitwy w polu (wojna podjazdowa, partyzancka) pod osłoną lasów i
bagien, 2. Obrona grodów strzegących przepraw na Odrze.
0p. – brak elementów podanych w kluczu
1p. – obecny jeden element podany w kluczu
2p. – obecne dwa elementy podane w kluczu
11. Przedstaw przebieg bitwy pod Cedynią.
[….]
0-3
Aby otrzymać 3p. uczeń musi podać trzy elementy bitwy:
1. Wciągnięcie wojsk margrabiego Hodona w zasadzkę przez oddział pozorujący
obronę.
2. Niespodziewane uderzenie jazdy Czcibora ze wzgórz dominujących nad drogą,
odcinające drogę odwrotu Niemcom.
3. Uderzenie piechoty z grodu Cedynia
3p. za trzy elementy
2p. za dwa elementy
1p. – za jeden element
0p. – brak elementów podanych w kluczu
5
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
12. Skąd kronikarz Thietmar mógł czerpać informacje o bitwie pod Cedynią?
[….]
0-1
Ojciec Thietmara - graf Zygfryd Thietmar uczestniczył osobiście w bitwie pod Cedynią
Aby otrzymać 1p. uczeń musi podać imię ojca biskupa Tietmara – lektura obowiązkowa
s. 40.
13. Ułóż podane poniżej wydarzenia w porządku chronologicznym.
[….]
0-3
statut dzielnicowy Bolesława Krzywoustego, zjazd gnieźnieński, koronacja Mieszka II,
koronacja Bolesława Śmiałego, chrystianizacja Polski, koronacja Bolesława Chrobrego.
1. chrystianizacja Polski
2. Zjazd gnieźnieński
3. koronacja Bolesława Chrobrego
4. koronacja Mieszka II
5. koronacja Bolesława Śmiałego
6. statut dzielnicowy Bolesława Krzywoustego
Uczeń trzymuje 3p. jeżeli wszystkie wydarzenia są wpisane w prawidłowej kolejności.
Jeden błąd – 0 p.
14. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.
a) Kto wg Galla Anonima był autorem tego listu? cesarz Henryk V
[…]
b) Kto był adresatem tego listu?
[…]
0-1
Bolesław Krzywousty
0-1
c) Podaj datę roczną tego ultimatum
1109r.
[…]
0-1
d) Kogo wspiera autor listu?
Zbigniewa
[…]
0-1
e) Czym grozi autor listu adresatowi?
wojną
UWAGA za cytowanie 0p.
[…]
0-1
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1p. W podpunkcie e) nie wolno
cytować. Za cytowanie 0p.
Maksymalna ilość punktów – 71.
6