Specyfikacja - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE
26-640 SKARYSZEW ul. SŁOWACKIEGO 6, TEL./FAX: 48 610-32-84
adres email: [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Skaryszew dnia 14.04.2011
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do
złożenia oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego dla beneficjentów
projektu pn:.„Dać Szansę” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
I.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Zajęcia skierowane do grupy 6 osób- młodzież:
1.1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( łącznie 30 h po 3h w okresie od maja do
grudnia 2011roku spotkań grupowych).
1.2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym ( łącznie 24h spotkań
indywidualnych, zajęcia po 3 h w okresie od maja do grudnia 2011roku).
2.
Trening pracy dla grupy 8 osób:
2.1.Trening pracy prowadzony przez doradcę zawodowego (łącznie 36h spotkań
grupowych, zajęcia po 3h w okresie od maja do grudnia 2011roku.).
II. Wymagane kwalifikacje:
•
Wykształcenie wyższe;
•
Minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowegoa;
•
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie.
III. Wymagania dodatkowe:
•
Dyspozycyjność ;
•
Komunikatywność ;
•
Dobra organizacja pracy;
•
Odpowiedzialność .
IV. Oferta powinna zawierać:
1. List motywacyjny.
Projekt „ Dać Szansę „ współfinansowany przez Unie Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 1
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE
26-640 SKARYSZEW ul. SŁOWACKIEGO 6, TEL./FAX: 48 610-32-84
adres email: [email protected]
__________________________________________________________________________________________
2. CV z opisanym doświadczeniem zawodowym.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe(potwierdzone za
zgodność z oryginałem).
4. Program warsztatów - konspekt zajęć/ harmonogram.
5. Ostateczny harmonogram zajęć zostanie uzgodniony po zawarciu umowy z
wykonawcą.
6. Proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (odrębnie dla każdej grupy
zajęć) - Załacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r.
Nr 101, poz.926) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko osoby
prowadzącej zajęcia.
8. Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie- udokumentowane w
postaci referencji.
V. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Cena usługi-100%
VI. Okres trwania zamówienia 01.05.2011 do 31.12.2011 roku.
VII.Forma zatrudnienia umowa zlecenie.
VIII. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 29 kwietnia 2011
roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Doradca Zawodowy do projektu „ Dać
Szansę” na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ul.
Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew lub złożyć osobiście w siedzibie MGOPS w
Skaryszewie pokój 9.
IX. Osoba uprawnioną do kontaktów jest:
Aneta Wilanowicz
Tel:.48 610-32-84
Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.
Załączniki:
1. Oferta.
Projekt „ Dać Szansę „ współfinansowany przez Unie Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 2
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE
26-640 SKARYSZEW ul. SŁOWACKIEGO 6, TEL./FAX: 48 610-32-84
adres email: [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 1
OFERTA WYKONAWCY
Imię i Nazwisko
Adres
zamieszkania
Adres do
korespondencji
Skierowana do:
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie
Ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla
beneficjentów projektu „ Dać Szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z n/w
zakresem:
1. Zajęcia skierowane do grupy 6 osób- młodzież:
1.1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( łącznie 30 h po 3h w okresie od maja do
grudnia 2011roku spotkań grupowych).
Cena oferowana usługi brutto ……………………………………………………. złotych za 1
godzinę zajęć,
Słownie: ………………………………………………………………………………………. .
1.2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym ( łącznie 24h spotkań
indywidualnych, zajęcia po 3 h w okresie od maja do grudnia 2011roku).
Cena oferowana usługi brutto ……………………………………………………. złotych za 1
godzinę zajęć,
Słownie: ………………………………………………………………………………………. .
2.
Trening pracy dla grupy 8 osób:
2.1.Trening pracy prowadzony przez doradcę zawodowego (łącznie 36h spotkań
grupowych, zajęcia po 3h w okresie od maja do grudnia 2011roku.).
Projekt „ Dać Szansę „ współfinansowany przez Unie Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 3
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE
26-640 SKARYSZEW ul. SŁOWACKIEGO 6, TEL./FAX: 48 610-32-84
adres email: [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Cena oferowana usługi brutto ……………………………………………………. złotych za 1
godzinę zajęć,
Słownie: ………………………………………………………………………………………. .
Potwierdzam wykonanie usługi w terminie od dnia……………………………… do
dnia…………………………..r.
…………………………………………….
data
……………………………...
czytelny podpis
Projekt „ Dać Szansę „ współfinansowany przez Unie Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 4