Regulamin ZFŚS Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Komentarze

Transkrypt

Regulamin ZFŚS Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Regulamin ZFŚS Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Załącznik nr 4
Umowa o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 14,
reprezentowanym przez
Dyrektora CEN
..............................................................................................................
a
Panią/Panem ..............................................................................................
zamieszkałą/ym...........................................................................................
zatrudnioną/ym w CEN na stanowisku
.................................................................................................................
zwanym dalej pożyczkobiorcą
o następującej treści:
§1
Na podstawie przepisów Ustawy o ZFŚS oraz postanowień Regulaminu udzielam
Pani/Panu pożyczki
w wysokości ............................... zł
(słownie: ................................................................................................)
z przeznaczeniem na ................................................................................
§ 2
Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku - liczone wg wzoru zawartego
w Regulaminie.
§3
Pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ............... lat,
w ratach w następujący sposób:
pierwsza rata w wysokości: .......................
kolejne raty po:
........................
Począwszy od dnia
..........................
1
Regulamin ZFŚS Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Załącznik nr 4
§4
Pożyczkobiorca upoważnia CEN do potrącenia należnych rat pożyczki wraz
z odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia miesięcznego.
§5
Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna
w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze
samowolnego
porzucenia
wypowiedzenia
z
winy
pracy,
rozwiązania
pożyczkobiorcy,
stosunku
pracy
wypowiedzenia
w
bez
pracy
przez
powoduje
zmiany
pożyczkobiorcę.
§6
Rozwiązanie
stosunku
pracy
bez
winy
pracownika
nie
warunków udzielenia pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W takim
przypadku spłata pożyczki następuje poprzez spłatę rat do 10-go z góry za
dany miesiąc na wskazany przez CEN rachunek bankowy.
§7
Poręczenia spłaty pożyczki udzielają:
1. Pan/Pani
..................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym serii ............. nr .................................
wydanym
przez ................................................................... zamieszkałym
................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Pan/Pani
..................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym serii ............. nr .................................
wydanym
przez ...................................................................zamieszkałym
................................................................................................................
.....................................................................................................................
2
Regulamin ZFŚS Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Załącznik nr 4
Oświadczamy, że w przypadku nie uregulowania przez pożyczkobiorcę we
właściwym terminie pożyczki zaciągniętej z ZFŚS wyrażamy zgodę na
zapłatę należnej kwoty wraz z odsetkami.
Podpisy poręczycieli:
1).....................................................
2).. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
§8
Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszą
umową zastosowanie
mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
.......................................
...................................
podpis pożyczkobiorcy
podpis Dyrektora
3

Podobne dokumenty