Ptaki w lesie

Komentarze

Transkrypt

Ptaki w lesie
mgr Agnieszka Olek
Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych
w grupie dzieci sześcioletnich
Blok tematyczny: Las
Temat: Ptaki w lesie – oglądanie ilustracji z ptakami, wprowadzenie litery P, p
Cele:
- ogólne:
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci,
wdrażanie dzieci do swobodnych wypowiedzi,
zapoznanie z literą P, p,
- operacyjne:
wymienia trzy ptaki mieszkające w lesie,
wypowiada się na temat ptaków oglądanych w albumie,
wyróżnia głoskę p w nagłosie,
rozpoznaje literę P, p wśród innych,
układa zdania z rozsypanki wyrazowej.
Metody:
o słowna,
o aktywna – „Uszeregowanie promykowe”,
o oglądowa.
Formy:
o ćwiczenia słownikowe, zagadki, ćwiczenia ortofoniczne, praca z książką.
Środki dydaktyczne:
o litery, rozsypanka wyrazowa, zagadki, albumy z ptakami, obrazki.
Przebieg:
1. Oglądanie albumów i obrazków z ptakami – swobodne wypowiedzi dzieci
2. Przypomnienie zasad zachowania się w lesie
3. Wypowiedzi dzieci – wskazywanie i nazywanie ptaków, które można
spotkać w polskich lasach.
4. Zagadki
o Choć się w ciemnej dziupli chowa,
Mówią, że to mądra głowa.
o Ostrym dziobem w drzewo stuka,
Owadów pod korą szuka.
5. Wysłuchanie odgłosów ptaków leśnych
6. Ćwiczenia ortofoniczne - naśladowanie głosu ptaków
7. Analiza i synteza dźwiękowa wyrazów, w których występuje głoska p.
8. Wprowadzenie litery P, p
9. Zabawa ruchowa „Ptaszki do gniazd”
10. Pisanie litery P, p palcem w powietrzu i na dywanie oraz palcami nóg na
dywanie
11. Praca z książką - czytanie zdań
12. Wesołe wyrazy (uszeregowanie promykowe)
Zadaniem dzieci jest ułożenie wyrazów według schematu:
- wyrazy trzyliterowe: lis, las, sos, dom, kot, rak, sok, osa, kos,
- wyrazy czteroliterowe: okno, sowa, most, moda, ptak, lala, mama, tata.
13. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
lis
las
nos
sos
dom
kot
rak
sok
osa
okno
sowa
ptak
moda
lala
mama
tata
meta
tama